(17.30 hodin)
(pokračuje Lobkowicz)

Výbor po diskusi a po rozpravě, po vyslechnutí zprávy náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc., a po vyslechnutí zpravodajské zprávy zpravodaje doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi. Otevírám obecnou rozpravu. Protože nemám žádné přihlášky, obecnou rozpravu končím. Otevírám tedy rozpravu podrobnou. Ani zde nevidím žádné přihlášky, takže i podrobnou rozpravu končím. Mohu tak ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona a poděkovat panu ministru Urbanovi, panu poslanci Melčákovi a panu poslanci Lobkowiczovi.

 

Můžeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

7.
Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů
(zákon o ochranných známkách)
/sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento tisk opět uveden ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na jistý časový odstup si jen dovoluji připomenout, že do návrhu zákona o ochranných známkách a o změně některých předpisů se adaptuje zejména nařízení Rady Evropských společenství číslo 40/1994, o ochranné známce společenství s ohledem na propojení národního a evropského systému ochranných známek.

Po přístupu České republiky k Evropské unii budou v České republice účinné známky společenství udělené v souladu s nařízením Rady Evropských společenství o ochranné známce společenství, jehož účinnost se po přístupu České republiky do Evropské unie automaticky rozšíří na území České republiky.

Koncepce tohoto návrhu vychází z předpokladu, že proces evropské integrace se bude v budoucnu prohlubovat. Z hlediska budoucího vývoje v oblasti známkového práva se zejména pro přihlašovatele a vlastníky ochranných známek jeví účelné oba systémy známkové ochrany sblížit tak, aby pro ně nebyly vytvářeny bezdůvodné rozdíly v možnosti získat ochrannou známku cestou národní, či komunitární, zejména s přihlédnutím k tomu, že obě takto získané známky budou mít shodné účinky na území České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisk 288/1 a 288/2. V zastoupení pana zpravodaje hospodářského výboru Karla Vymětala vystoupí pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hospodářský výbor právě proto, že už dopředu se vědělo, že pan zpravodaj Karel Vymětal nebude přítomen, odsouhlasil, abych ho na dnešním jednání zastoupil.

Hospodářský výbor uvedený návrh zákona projednal dne 11. září. Po vyslechnutí zprávy a výkladu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Ing. Karla Čady a zpravodajské zprávě poslance Ing. Karla Vymětala doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila tisk 288 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů hospodářským výborem. To je vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Pavlu Hojdovi. Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Anna Čurdová, která je zpravodajkou výboru pro evropskou integraci.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro evropskou integraci z 18. schůze, která se konala dne 11. září 2003 a proběhla k vládnímu návrhu zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů, sněmovní tisk číslo 288.

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Ing. Karla Čady, prom. práv., po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Anny Čurdové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Anně Čurdové. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nejsou, takže obecnou rozpravu končím a mohu otevřít rozpravu podrobnou. Ani zde se nikdo nepřihlásil, takže končím nejen podrobnou rozpravu, ale také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 136/1994 Sb., o barvení
a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních
s tím souvisejících, o doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona číslo 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona číslo 95/1996 Sb. a zákona číslo 304/2000 Sb.
/sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády opět uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, milá sněmovno, počtvrté a naposledy dnes z mé strany. Budu velmi stručný.

Jedná se o novelu zákona, která je vyvolána nutností pouze technických a legislativních změn. Jejich charakter jsem velmi podrobně popsal při prvém čtení, a proto je dnes nebudu opakovat. O nekonfliktnosti tohoto návrhu svědčí i to, že nebyl podán při projednávání v hospodářském výboru žádný pozměňovací návrh.

Věřím tedy, vážené poslankyně, vážení poslanci, že tento materiál bude propuštěn do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi. Prosím zpravodaje hospodářského výboru, kterému byl tento tisk přikázán, pana poslance Tomáše Teplíka nebo jiného určeného, aby se ujal svých zpravodajských povinností. Věc je jednoduchá v tom, že - jak už pan ministr připomenul - hospodářský výbor projednal, doporučil, zmocnil a pověřil k věci, která je uvedena v usnesení číslo 121 ve sněmovním tisku 297/1.

Chybí nám pan poslanec Teplík. Dámy a pánové, táži se, zda nejsou námitky, aby v tomto případě se ujal pro druhé čtení zpravodajských povinností pan poslanec Oldřich Vojíř. Nejsou námitky.

Pane poslanče, my už jsme vyslechli informaci pana ministra, že výbor projednal a bez pozměňovacích návrhů doporučil přijmout.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedající, vážená sněmovno, děkuji za shovívavost. Rád se ujmu role náhradního zpravodaje. Je to skutečně tak, jak avizoval pan ministr. Tato norma je normou řekněme technicistní a hospodářský výbor v ní neshledal žádnou nutnost doplnit či pozměnit, takže ji můžeme projednávat tak, jak ji vláda předložila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přesto otevírám obecnou rozpravu, jak mi ukládá jednací řád. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu náhradnímu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

9.
Návrh poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání
a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

 

Slova se ujme, chce-li, navrhovatel - pan poslanec Miloš Melčák.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP