(17.40 hodin)

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji za udělení slova. Pane předsedající, dovolte, abych velmi stručně uvedl tuto poměrně jednoduchou novelu. Účelem návrhu bylo zpřesnit formulaci zákona tak, aby lépe vytvářel zákonný rámec pro využívání fondů Evropské unie, to je, aby specifikace poskytovatelů pomoci malým a středním podnikům lépe odpovídala skutečnému organizačnímu uspořádání. V rámci projednávání v hospodářském výboru byl zákon dále zpřesněn, takže je navrhována zvýšená racionalizace v poskytování pomoci sloučením příslušných agentur.

V tuto chvíli vidím jediné úskalí návrhu v tom, že bude třeba upravit účinnost tohoto zákona, a v tom smyslu navrhnu v podrobné rozpravě potřebný pozměňovací návrh. Dovolte, abych se touto cestou přihlásil do podrobné rozpravy.

Děkuji vám za pozornost a žádám vás, abyste propustili tento návrh zákona do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, který přijal usnesení, které je uvedeno v tisku 241/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu poslance Ing. Melčáka, zpravodajské zprávy poslance Ing. Vávry a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 241 ve znění pozměňujícího návrhu;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu na vydání zákona v hospodářském výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Pane předsedající, měl bych jen malou doplňující otázku. V prvém čtení jsem říkal, že vítám to, že se zužuje prostor a zmenšuje se počet firem, které se starají o náležitosti podnikání, a zároveň jsem položil otázku a doufám, že pan ministr mně potvrdí, že to tak bude - jestli tím, že se slučují tyto organizace, nevznikne větší počet nárůstu míst, a za druhé, aby se nezvedal rozpočet této nové organizace. Byl bych rád, kdyby pan ministr na to mohl odpovědět.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Předpokládám, že vaše otázka směřuje na pana ministra Milana Urbana.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já jsem chtěl o to požádat pana ministra obchodu Urbana.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr odpoví, chce-li, na otázku pana poslance Vávry ohledně zvýšení či nezvýšení počtu pracovníků.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já za tuto otázku děkuji a velice rád na ni odpovím. V žádném případě nedojde ke zvyšování úředníků po sloučení příslušných agentur, naopak cílem je efektivněji zúřadovat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, ztransparentnit tyto instituce směrem k domácím podnikatelům, to znamená zjednodušit přístup k informacím, zjednodušit realizaci jednotlivých projektů. A samozřejmě je to i krok k racionalizaci celé této správy. Garantuji, že nedojde v žádném případě k nárůstu úředníků.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otázka byla zodpovězena, věřím, že uspokojivě. Protože se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku od pana poslance Miloše Melčáka. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji ještě jednou za udělení slova. Můj pozměňovací návrh je velmi jednoduchý - článek 3 pojednávající o účinnosti zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Krátké zdůvodnění. Vzhledem k tomu, že bylo třeba projednávání této novely zákona odložit a nebylo to možné projednat na minulé schůzi, je určité nebezpečí, že původní termín, který jsme na hospodářském výboru navrhli, to je 1. ledna 2004, by mohl být procesem ohrožen. Proto doporučuji ctěné sněmovně, aby přistoupila na formulaci, že tento zákon vstoupí do účinnosti teprve vyhlášením ve Sbírce zákonů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, proto podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 47. Děkuji panu poslanci Melčákovi a panu poslanci Eduardu Vávrovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

10.
Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)
/sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

 

To jsou základní údaje a doplním to informací, že předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych uvedl návrh tohoto významného zákona. Při přípravě vládního návrhu zákona spolupracovalo více zainteresovaných resortů a je přímo transpozicí směrnic Evropských společenství, které obsahují obecnou úpravu a postup při uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie.

Součástí obecného systému je více možných způsobů uznávání v závislosti na typu a stupni odborné kvalifikace. V právu Evropských společenství je tato problematika upravena třemi obecnými směrnicemi: 89/48/EHS, 92/51/EHS a 1999/42/ES, jakož i primárním právem interpretovaným v judikatuře Soudního dvora Evropských společenství v případech, kdy jmenované směrnice nelze aplikovat.

Návrh zákona vychází z výše uvedených právních aktů Evropských společenství a je jejich logickou syntézou. Problematika vzájemného uznávání profesních kvalifikací je v komunitárních orgánech v jednotlivých členských státech považována za obecně velice složitou. Složitý je nejen samotný obsah předpisů Evropských společenství, které podrobně upravují různé mechanismy uznávání, ale i vzájemný vztah mezi nimi.

Bylo maximální snahou předkladatele uznávání kvalifikací zjednodušit a zpřehlednit. Bylo však třeba zapracovat veškerá relevantní ustanovení a rozpracovat některé obecné zásady komunitárního práva tak, aby výsledný zákonný text poskytoval svým adresátům, fyzickým osobám i správním úřadům, které jej budou aplikovat, co nejvyšší míru právní jistoty.

Předložený návrh zákona byl pozitivně ohodnocen ze strany Evropské komise, která problematiku uznávání profesních kvalifikací velmi pozorně sleduje. Nelze však zamlčet, že Česká republika obdržela dopis včasného varování k problematice chybějícího obecného zákona o vzájemném uznávání odborných kvalifikací a problému vytváření potřebných administrativních struktur.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP