(17.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

To znamená, že pokud Česká republika nebude schopna prokázat dostatečný pokrok k přijetí potřebné legislativní úpravy, může Evropská komise navrhnout zavedení opatření podle takzvaných ochranných klauzulí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, promiňte - chtěl bych poprosit své kolegy poslance, poslankyně i několik skupin pánů ministrů, kteří spolu vedou určitě důležité rozhovory, aby věnovali větší pozornost tomu, co k této důležité materii říkáte.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vládní návrh zákona byl projednán výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výborem pro evropskou integraci, kde byly zodpovězeny i dotazy vznesené v prvním čtení. Rád bych však znovu připomenul, že předložený návrh řeší pouze problematiku profesního uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie a jejich rodinných příslušníků. Je třeba jasně rozlišovat uznávání akademické, to je nostrifikace pro účely dalšího studia a přiznání akademického titulu, a na druhé straně uznávání profesní, kde není kladen důraz na shodu studijních plánů, nýbrž na to, aby uchazeč o přístup k dané profesi prokázal, že je kompetentní danou profesi v České republice vykonávat, a zároveň splnil požadavky odbornosti jejího výkonu, které vyplývají z našich právních předpisů. Směšování akademického a profesního uznávání v právním řádu České republiky bylo Evropskou komisí kritizováno a předkládaný návrh zákona tento rozpor v souladu s požadavky Evropské komise řeší.

Chtěl bych rovněž vyjádřit souhlas s pozměňovacím návrhem, který byl schválen výborem pro evropskou integraci. Pokud by byly navrženy další změny, které by přispěly ke zkvalitnění návrhu, bude to jistě ku prospěchu. Připomínám však, že změny by neměly narušit plný soulad navržené právní úpravy s relevantními právními akty Evropského společenství a celkovou koncepci navrhovaného zákona.

Věřím, vážené kolegyně a kolegové, že tento návrh zákona projde Poslaneckou sněmovnou a bude schválen tak, aby byl ve prospěch našich občanů poté, co Česká republika vstoupí do Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Dámy a pánové, tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro evropskou integraci a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru pro evropskou integraci bylo rozdáno jako sněmovní tisk 242/1, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu předložil záznam z jednání. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro evropskou integraci paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za udělené slovo a dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro evropskou integraci k vládnímu návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů - zákon o uznávání odborné kvalifikace.

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí dr. Petra Šimerky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Soni Markové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila s tím jedním pozměňovacím návrhem, to znamená, že v § 1 se slova "mimo Českou republiku" nahrazují slovy "v jiném členském státě".

S dalšími pozměňovacími návrhy vystoupím v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Michaela Šojdrová a informovala vás o projednávání ve výboru.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal na své 17. schůzi dne 11. června 2003 návrh zákona a nepřijal k tomuto návrhu zákona žádné usnesení. Výbor mě tedy nezmocnil k tomu, abych Poslanecké sněmovně takovéto usnesení přednesla. Jako zpravodajka tohoto výboru jsem při jednání na výboru doporučila návrh zákona schválit. Bohužel, tento návrh nebyl přijat. Byly ale schváleny některé pozměňovací návrhy, které si dovolím v podrobné rozpravě opět přednést. Tímto končím svoji zprávu zpravodajky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám a rozumím vašemu vyjádření, že se hlásíte do podrobné rozpravy. Zazněly informace od zpravodajek a já mohu otevřít rozpravu obecnou. Do obecné rozpravy nemám přihlášky, ale hlásí se pan poslanec Walter Bartoš do obecné rozpravy. Dávám mu příležitost k vystoupení.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem v prvním čtení v obsáhlém projevu řekl své výhrady k tomuto zákonu, a nebudu je tedy opakovat. Nicméně položil jsem panu ministru Škromachovi několik otázek a musím s lítostí konstatovat, že jsem na tyto otázky nedostal odpovědi. Pan ministr dnes ve svém vystoupení řekl, že nás tlačí čas, neboť pokud tento zákon nebude schválen, tak nám hrozí zavedení opatření podle ochranných klauzulí. Já se pana ministra zeptám, proč tento zákon je v Poslanecké sněmovně až nyní, proč na něm ministerstvo už dávno nepracovalo. Protože teď nás tlačí čas a ten zákon je skutečně nedodělán a má i spoustu formálních nedostatků.

Zeptám se ještě možná na jednu otázku, která je docela vážná a která také vyplynula z jednání našeho školského výboru. Ten zákon pojednává o tom, že se bude uznávat vzdělávání občanům členských států Evropské unie. Znamená to tedy, že pokud občan Francie nebo občan Španělska nebo jiného státu Evropské unie vystuduje třeba medicínu, nebo v nějakém jiném státě mimo Evropskou unii, toto vzdělání se mu také bude uznávat, pane ministře, nebo ne? Na to bych chtěl slyšet kvalifikovanou odpověď.

Jinak možná ještě tři poznámečky. Myslím si, že jsem nedostal odpověď na otázku, proč má být ministerstvo školství hlavním koordinátorem celého toho procesu, to je další otázka. A možná poslední otázka. Vy říkáte, že schvalovací orgány si budou brát jakéhosi pomocníka, tím mají být například vysoké školy. Proč jste nezahrnuli také jiné školy? Výstupy středních škol také vlastně znamenají uznávanou kvalifikaci. Takže se ptám na tyto otázky.

Protože jsem nedostal na tyto otázky prozatím odpověď, předpokládám, že asi možná nebude taková, protože už to trvá dost dlouho, dovoluji si navrhnout zamítnout tento sněmovní tisk.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Waltru Bartošovi. Ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit. Hodlá. Prosím, máte příležitost.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Jenom krátce bych reagoval.

Pokud jde o otázku termínů, myslím, že ty jsou naprosto v pořádku, protože zákon má své výrobní lhůty, které jsou dodržovány včetně připomínkových řízení. Dneska máme říjen roku 2003 a je potřeba, aby tento zákon byl účinný k 1. květnu 2004. Takže tady není žádný problém s prodlením.

Pokud jde o námitky k některým formálním či legislativním věcem, to je záležitost, která samozřejmě šla už řešit ve výboru. Pokud mám informace, tak pan poslanec Walter Bartoš nevznesl žádné konkrétní návrhy.

Pokud jde o tu otázku zesouladění - akademické tituly a podmínky pro výkon zaměstnání, to jsou dvě věci, které spolu přímo nesouvisí a u kterých je různý režim. Čili to je ta možnost.

To, jestli by mohly být zahrnuty i jiné školy, to je samozřejmě věcí diskuse. Tento zákon je postaven tak, jak je postaven. Opět, pokud pan poslanec Bartoš má jinou představu, měl ji vtělit do konkrétní podoby, jak on by si to konkrétně představoval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi a obecnou rozpravu končím, protože další přihlášení nejsou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP