(11.20 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

Paní ministryně řekla ve svém expozé, že nemůže předložit koncepci, protože neprošla ani vládou, ani koalicí. Lidmi prochází projímadlo, ale ne koncepce - koncepce by měla zanechat trvalé stopy.

Jestliže se máme o něčem bavit, chceme, abychom se bavili mimo jiné, pokud jde o kraje, o tom, že tam probíhá v rámci celé správní reformy majetkový tunel. Ti, kteří mají v krajích moc, jsou spojeni s těmi, kteří majetkový tunel dělají. I o tom máme mluvit a pokud možno tomu zabránit. Sněmovna to může udělat, když už to nedělá ministerstvo.

Druhá věc také je, abychom se bavili v rámci rozpravy o podstatných věcech, jako je to, proč státní pojištěnec znamená poloviční příjem peněz do systému proti soukromým subjektům. A to se nastavilo nejen za této vlády, ale na samém začátku devadesátých let. A o tom ODS nemluví. Samozřejmě - proč není léková politika?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, upozorňuji na čas, je mi líto, zákony bychom měli dodržovat především my. Děkuji vám za pochopení.

Vystoupí pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, asi poslance ODS udivím. Velice je chápu. Musíte si uvědomit, že poslanci ODS prohráli v této sněmovně reformu veřejných financí, musíte si uvědomit, že v této sněmovně prohráli první čtení rozpočtu, musíte si uvědomit, že na pomoc jim nepřijel svatý Václav, ale přímo prezident republiky Václav Klaus, aby sjednotil jejich řady. To všechno proto, že poslanci ODS nemají téma.

Paní místopředsedkyně Němcová je známá hledačka témat. Všimněte si, že většina mimořádných schůzí vznikne na základě zlatokopectví paní místopředsedkyně Němcové, která vyhrabe zlatou hroudu problému a zde ho dramatickým hlasem přednese. Proto se stalo to, co se nutně muselo stát.

Páni hejtmani, tato sněmovna se nebude seriózně zabývat problémem zdravotnictví, tato sněmovna se bude ve faktických poznámkách vzájemně urážet, vzájemně si nadávat, kdo je více inteligentní, kdo je méně inteligentní, kdo je špatný ministr, kdo je ještě špatnější ministr. Teď jsem, pane Zahradile, na řadě já (potlesk), ať máte radost, a problém zdravotnictví bude pryč. Páni hejtmani, promiňte, vy jste tady jako - jak u filmu říkáme - medvědi, jako kulisa. Máte vytvořit zdání, že o něco půjde. Nepůjde, už proto že to rozběhla paní místopředsedkyně Němcová. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Dostálovi. O slovo se přihlásil zastupující předseda klubu ODS poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Ctěné sněmovně se omlouvám, nemohl jsem tušit, co pan ministr Dostál řekne. Myslím si, že téma zdravotnictví a fakt, že se zdravotnictví blíží krizi, je zřejmé. Jestli toto neví vláda, kdo jiný by to měl vědět? To za prvé. Za druhé si myslím, že bychom se k tématu měli vrátit a pokusit se ho projednat se smysluplným výstupem.

K tomu, jestli ODS prohrála reformu či nereformu veřejných financí či státní rozpočet pro rok 2004 - to není ODS, kdo to prohraje. Prohrají to, bohužel, občané České republiky, kteří to budou muset zaplatit. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Doufám, že tím jsme vyčerpali v tomto dějství to, co bylo k jednání. V tuto chvíli vyzývám, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Maštálka, který přednese stanovisko klubu KSČM. Pak je přihlášen pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedající. Skoro jsem nabýval dojmu, že pan ministr Dostál bude mít pravdu, že tato debata bude k ničemu, ovšem nikoli zásluhou Poslanecké sněmovny, ale nezájmem vlády. Zkusím se vrátit k tématu a vést věcnou diskusi.

Dovolte mi, abych z pověření klubu KSČM prezentoval stanovisko našeho klubu.

Klub KSČM

1. nejen na základě vystoupení ministryně zdravotnictví, ale na základě analýzy přístupu vlády ČR k oblasti zdravotnictví konstatuje, že tato vláda nemá zdraví jako jednu ze základních hodnot, jako svou prioritu. Nenaplňuje ani vlastní záměry České republiky, aby v rámci svých kompetencí zdraví a oblast zdravotnictví zařadila do svých priorit a zajistila dostupnost zdravotní péče jak regionální, tak i finanční, jak to odpovídá moderním trendům ve vyspělých státech.

2. Poslanecký klub KSČM konstatuje, že krizová situace ve zdravotnictví je v současné době dána především neuváženým spuštěním reformy veřejné správy zejména v resortu zdravotnictví, převodem zadlužených lůžkových zařízení na kraje, nekoncepční lékovou politikou, která výrazným způsobem odčerpává finanční zdroje z resortu, opožděnou restrukturalizací lůžkového fondu, který neodpovídá demografickému vývoji a stávajícím potřebám obyvatel, nedostatečnou kontrolou nad finačními prostředky v resortu zdravotnictví, neschopností odolat lobbistickým tlakům, ať už se týkají investiční politiky resortu, nebo jiných oblastí.

Společným jmenovatelem těchto problémů je dlouhodobá neschopnost vlád České republiky předložit ucelenou dlouhodobou koncepci resortu zdravotnictví na základě široké odborné, politické a občanské diskuse. Chybění takové koncepce vede k přetrvávání neefektivního a často předimenzovaného systému zdravotnictví.

Tolik stanovisko klubu. Nyní vás seznámím s návrhem usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. konstatuje, že vláda České republiky nevyhověla žádosti Poslanecké sněmovny a nepředložila ani v prodlouženém termínu koncepci resortu zdravotnictví;

2. žádá vládu České republiky o předložení, a to do sedmi dnů, havarijního scénáře řešení aktuálních akutních problémů zdravotnictví;

3. žádá vládu České republiky o předložení k diskusi koncepce resortu zdravotnictví, a to do 30. 11. tohoto roku.

(Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Hovořit bude pan poslanec Milan Cabrnoch. Pak se v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny o slovo přihlásil hejtman František Dohnal a po něm se připraví hejtman Evžen Tošenovský.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, úvodem bych chtěl konstatovat, že jsem překvapen a zklamán, jak komicky a nedůstojně se někteří z nás snaží vyhnout řádnému a serióznímu projednávání tak závažného tématu, kterým je ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Toto ohrožení se dotýká každého občana naší země, dotýká se těch, kteří se obávají o své zdraví, dotýká se těch, kteří se obávají, zda naleznou, nebo nenaleznou řádnou péči. Není to legrace.

Víme všichni, že na jednání byl na návrh ODS urgentně zařazen nový bod jednání, který se tomuto tématu věnuje a jehož cílem je projednat tento problém, popsat příčiny, poznat hloubku a rozsah problému a pojmenovat a prosadit jeho efektivní řešení. Zahájili jsme ho přednesením opět pouze ústní - zřejmě někteří z nás nejsou poučitelní historií - nikoli písemnou zprávou ministryně zdravotnictví.

Je zcela nepochybné, že odpovědnost za dostupnost a kvalitu zdravotní péče nese vláda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP