(16.20 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Slova paní ministryně o tom, že ona něco navrhla a že všichni to tady přijali úspěšně a konstatují, že tomu tak je a že jsou to dobrá opatření - tak já skutečně nevím, o jakých opatřeních ona hovořila. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přece jen ještě do rozpravy požádal o slovo pan kolega Cabrnoch. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jen velmi stručně. Mám pocit, že jsme se neposlouchali. Debata byla únavná, dlouhá a já pevně věřím, že ti, kteří neposlouchali, a ti, kteří nyní ke konci - a paní ministryni si dovolím zahrnout do toho seznamu - nemají přehled o tom, co všechno zde bylo řečeno, si přečtou stenozáznam a seznámí se s myšlenkami, které zde padly.

Rozhodně tu nepadla žádná podpora ani minulých, ani dosavadních kroků vlády, alespoň ne ze strany poslanců opozičních stran. Rozhodně zde nepadl žádný argument, který by opravňoval vládu dále nečinit, nebo činit kroky, které činila doposud a plánuje dále. Já pevně věřím, že se změní směr tohoto uvažování, tak jak je nastíněn v navržených usneseních, a že do týdne, jak je podle mého názoru odpovědné vůči občanům, budeme znát principy řešení stávající krize.

Je možné, že naše apely vládní koalice opět nevezme v potaz a že se budeme znovu na příštích schůzích setkávat s ještě více prohloubenou krizí, že budeme řešit problémy, jak zajistit dostupnou zdravotní péči v těch místech, kde nemocnice opravdu zkrachují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám, obecnou rozpravu končím. Nyní dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně a poslanci, v obecné rozpravě byl podán jeden procedurální návrh pana poslance, prvního místopředsedy vlády Grosse. Tento návrh má dva body. Dovolte mi, pane místopředsedo, abych jej přednesl:

1. Poslanecká sněmovna odročuje projednávání informace Ministerstva zdravotnictví s následující věcnou a časovou podmínkou:

a) do schválení a následného předložení stabilizace systému zdravotní péče v České republice vládou České republiky,

b) nejpozději však do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

2. Poslanecká sněmovna ukládá výboru pro sociální politiku a zdravotnictví po předložení stabilizace systému zdravotní péče v České republice tento materiál projednat a předložit Poslanecké sněmovně své stanovisko.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že jsou to návrhy, o kterých bychom měli hlasovat odděleně. Chci se zeptat pana navrhovatele, zda ty body 1a) a 1b) považuje za spojené, takže je třeba o nich hlasovat jedním hlasováním, nebo zda je možné hlasovat odděleně, neboť tam je věcná a současně časová podmínka. Obě splňují podmínku pro odročení, tak jak s ní počítá jednací řád.

Kolega Maštálka s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Pane předsedající, domnívám se, že procedurální je pouze první část návrhu. Ta druhá, kde žádá vládu, by měla být přednesena v podrobné rozpravě jako každý jiný návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dám slovo panu navrhovateli.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já myslím, že jediné, o čem by mohla být debata, je ten druhý bod, to je uložení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tuším, že je to § 63 zákona o jednacím řádu, který stanoví, co může obsahovat návrh na odročení, a tam je jasně uvedeno, že buď má časovou podmínku, do kdy je odročeno, nebo věcnou podmínku, takže tento návrh splňuje obě tyto možnosti, resp. mohou být obě tyto možnosti v návrhu na odročení. Myslím, že o těch je možno hlasovat současně, protože nesplněním té podmínky a), to znamená předložení stabilizačního plánu, není řečeno, že se to na příští schůzi nebude projednávat, protože je tam "nejpozději do příští schůze sněmovny". Toto je nepochybně návrh na odročení, o kterém lze podle mého názoru hlasovat.

Diskutabilní je, jestli druhá část - to uznávám - ale věcně si myslím, že v případě, když nebude chtít sněmovna o tom hlasovat, je možné, aby výbor pro sociální politiku a zdravotnictví si toto osvojil. Pokud mě paměť neklame, zákon o jednacím řádu má jiný paragraf, který už si nepamatuji, ale místopředsedové sněmovny, kteří s jednacím řádem v posledních letech pracují častěji než já, jistě vědí, že existuje paragraf, podle kterého může sněmovna uložit svému orgánu projednat materiál předtím, než k němu zaujme konečné stanovisko. Myslím, že i toto by mohlo být hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já si myslím, že jsou oba návrhy hlasovatelné. Nejsme ve sporu o bodu 1a) a 1b). Já jsem konstatoval, že jak 1a), tak 1b), i kdyby byly schváleny odděleně, splňují podmínku pro odročení. Nicméně vy jako navrhovatel navrhujete hlasování současně.

Slovo má zastupující předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já nechci nikterak zpochybnit to, co tady navrhl pan ministr Gross. To je bezesporu hlasovatelné. Já bych chtěl pouze před hlasováním upozornit, že i ODS přednesla pět svých bodů, které by samozřejmě musely být hlasovány v případě nepřijetí tohoto návrhu. Zdá se nám, že i uvnitř těchto pěti bodů je rychlejší řešení než to, které navrhuje pan ministr. My jsme přesvědčeni o tom, že jak pacienti, tak zdravotní systém si zasluhují, aby celý proces byl mnohem rychlejší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, obdobné řešení, i když podle mého soudu lepší, je samozřejmě obsaženo i v návrzích KSČM, a pokud by měla být pro všechny návrhy zvolena stejná forma projednávání, pak skutečně ten návrh, o který je nyní spor, návrh ODS i KSČM, by měly zaznít v podrobné rozpravě, abychom o nich mohli hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tom nejsme ve sporu. Já bych si také přál, abychom třeba mohli hlasovat o tomto, nicméně v tuto chvíli procedura je jasná a nezvratná. Zazněl procedurální návrh, o kterém musíme hlasovat. Vy můžete dosáhnout hlasování o věcných návrzích, které by mohly zaznít v podrobné rozpravě, pouze v případě, když tento procedurální návrh nebude schválen. Podle toho, jak předpokládám, budete také hlasovat v následujícím hlasování.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abychom přikročili k hlasování. Já jsem gongoval, také jsme se několikrát odhlašovali a znovu přihlašovali. Přesto vás ještě jednou vyzvu, abyste zkontrolovali svá hlasovací zařízení. Vyzývám všechny, kteří se zdržují v předsálí, aby přišli do sněmovny.

Naposledy jsem vás odhlašoval před minutou a 45 vteřinami, takže nepovažuji za nutné tak činit ještě jednou.

Dovolím si navrhnout zjednodušení celé procedury. Mám pocit, že ty dva body, které navrhl pan ministr Gross, spolu souvisí, a proto navrhuji o bodu 1 a 2 hlasovat současně. Je námitka proti tomuto postupu? - Není.

Jsou si, předpokládám, všichni vědomi, o čem hlasujeme, proto nebudu znovu návrh usnesení číst.

Na žádost pana ministra Grosse vás odhlašuji. Docela by mě zajímalo, kdo si udělá srovnání počtu přítomných před odhlášením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP