(9.40 hodin)
(pokračuje Bayerová)

Druhá změna se týká bodu 107, § 28a odstavec 2, kde můj předřečník poslanec Řihák, navrhl totéž. Připojuji se proto k jeho návrhu. Navrhuje se: "náklady spojené s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo nyní uděluji paní kolegyni Vojtilové, připraví se paní poslankyně Parkanová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený předsedající, vážená vládo, vážené kolegové, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 212.

Za prvé. V článku I bodu 34 se vkládá nový bod 34a ve znění: V § 9 se vkládá nový odstavec 3, který zní: Chov a usmrcování šelem pro využití jejich produktů jsou zakázány.

Za druhé. V článku III - Účinnost se za slova "v platnost" vkládají slova "s výjimkou ustanovení článku I bodu 34a, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

Dovolte mi drobné zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Kožešinová zvířata jsou v České republice legislativně klasifikována jako hospodářská zvířata a jejich chov je živností ohlašovací. To znamená, že k jeho zahájení není nutné povolení ani prokázání odborné způsobilosti žadatele. Provoz chovu zvláště těchto specifických nedomestikovaných zvířat vyžaduje nejen dostatečné finanční prostředky, ale poměrně dobré schopnosti chovatele, mj. v diagnostice onemocnění zvířat, znalost veterinárních a hygienických předpisů.

Současných registrovaných osm velkých farmových chovů, jejichž činná kapacita je nad 500 zvířat, zaměstnává přibližně 20 lidí. Celková produkce kožešin u nás tvoří přibližně 0,03 % hrubého zemědělského produktu.

Vedle oficiálně prokázaného poškozování zvířat způsobují chovy nemalé problémy veterinářům a ekologům především z důvodu úniku zvířat z farem do volné přírody. Většina farmových chovů masožravých kožešinových zvířat u nás má ekonomické problémy. Chovatelé si stěžují na vysoké provozní náklady, špatný odbyt a nejistou budoucnost. Nelze však ponechat vyřešení problémů zvířat v samovolném zániku chovů z důvodu snižování kvality péče o zvířata, hygieny a veterinární ochrany chovů.

Zákaz by se přímo dotýkal několika desítek chovatelů s přechodnou dobou do 1. 1. 2010. Dopady na související podnikatele budou podobné jako dopady v důsledku zvýšené ochrany životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, je morální povinností člověka poskytovat jim péči a ochranu před týráním, poškozováním zdraví a bezdůvodným usmrcením. Je nemravné zabíjet živé tvory pouze pro uspokojení lidské marnivosti. Návrh na zákaz chovu šelem pro hospodářské účely podporuje také Unie českých a slovenských zoologických zahrad a řada tuzemských odborníků zoologie. Doufám, že i tato sněmovna můj pozměňovací návrh podpoří.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Parkanová, připraví se pan kolega Bratský.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Navrhuji, aby k bodu 69 v § 15 se doplnil nový odstavec 6, který zní: Provádět na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických látek a přípravků je zakázáno.

K bodu 70 - dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

Zejména pro zpravodaje chci ještě jednou zdůraznit, že budu požadovat v závěrečném hlasování oddělené hlasování o bodech 5 a 8 usnesení výboru pro veřejnou správu. To je bod, kde se navrhuje zařazení nového § 13c, který se týká způsobilosti a kvalifikace osob, které provádějí odchyt a zejména péči o zvířata v útulcích. Dále budu navrhovat oddělené hlasování o bodech 4, 9 a 11 usnesení zemědělského výboru. Tam se jedná o vypuštění zákazu řezání rohů z jiných než zdravotních důvodů. To je bod 4 a 11. Dále vypuštění zákazu přemisťování silně kulhajících a postiženou končetinou podložky se nedotýkajících zvířat. To je bod 9 usnesení zemědělského výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Bratský, připraví se pan poslanec Bielesz.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po dlouhé diskusi, která již předcházela, nebudu odůvodňovat návrh, který předkládám. Je to návrh víceméně kompromisní, a to k § 14a - zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty, zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Za prvé. Je zakázáno

a) provozovat mobilní zařízení typu pojízdných zvěřinců, exotárií, terárií a akvárií, v nichž jsou jedinci volně žijících druhů umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v cirkusové manéži,

b) u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců vyjma delfínovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení, s výjimkou cílených pohybových aktivit zvířat v zoologických zahradách, dále jen drezura, a k těmto účelům s nimi vstupovat na území státu.

Za druhé - bližší podmínky pro chov a drezuru zvířat stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Bielesz, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pár pozměňovacích návrhů k právě projednávanému tisku.

Za prvé - k bodu 28, § 5c odstavec 6 uvést ve znění: Jatečnému zvířeti, které není po dokončení jeho přemístění na jatky přímo převedeno do prostor porážky, musí provozovatel poskytnout:

a) ochranu proti nepříznivým klimatickým podmínkám,

b) trvalou možnost napájení vodou, která neohrožuje jeho zdravotní stav.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Původní znění návrhu bylo v rozporu s předpisy EU. Umožňovalo, aby zvíře, které bude poraženo do osmi hodin od dokončení jeho přemístění na jatky, po uvedenou dobu trpělo vlivem nepříznivých klimatických podmínek, např. přehřátím nebo podchlazením, a nemohlo se napít. Můj pozměňovací návrh směřuje k odstranění tohoto rizika.

Za druhé. Za bod 66 vložit nový bod 67 ve znění: V § 15 odstavec 3 písmeno d) se slova "proti škodcům" nahrazují slovy "proti škodlivým organismům" - s poznámkou 2f. Jedná se o upřesnění pojmu "škodlivý organismus" ve smyslu nového zákona 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

Za třetí - k bodu 108. Do § 29 odstavec 1 zařadit slova: "§14a odstavec 2". Jedná se o nutnou legislativní úpravu, pokud bude přijat pozměňovací návrh týkající se § 14a, ve kterém je v odstavci 2 stanoveno, že bližší podmínky pro chov a drezuru zvířat stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Za čtvrté - k bodu 3. § 4 odstavec 1 písmeno b) zní: podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení nebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování.

Za páté - bod 8 se zrušuje.

Za šesté - k bodu 87. § 22 odstavec 1 písmeno i) zní: projednávají přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat.

Za sedmé - k bodu 87. V § 22 odstavec 1 se na konci písmene i) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP