(10.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Pro informaci sněmovny uvádím, že se jedná o výhradně český výrobek.

Nemění se rozsah jistiny úvěru, která zůstává v původní výši 15 milionů euro.

České dráhy potřebují investovat do obnovy zastaralého a často již odepsaného vozového parku za účelem zvýšení kultury cestování. Tyto investice jsou však nutné i z hlediska proběhu vozů na mezinárodních koridorech. Pokud České dráhy nebudou mít dostatek vozů schopných nasadit na vlacích Eurocity, nabízí se samozřejmě možnost, že zahraniční železniční správy nahradí tyto vozy svými, ovšem se všemi dopady finančními, často stamilionovými, do rozpočtu Českých drah.

Dovoluji si upozornit, že v tomto případě jsou České dráhy v časové tísni, protože zákon musí projednat ještě Senát, musí proběhnout uzavření smlouvy o státní záruce a musí se uzavřít smlouva o úvěru. S ohledem na nutnost čerpání úvěru v co nejkratším termínu, to znamená do konce roku, navrhuji, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byl s návrhem vysloven souhlas již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, pro připomenutí, a koneckonců už se o tom zmínil i předkladatel, chci k tomuto poslaneckému návrhu zákona říci, že usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 15. března 2002 a Senátu ze dne 3. května 2002 byl vysloven souhlas s přístupem České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA. Akt přístupu byl proveden k 26. červenci 2002. Někteří si asi vzpomínáte, že následně pak schválil na návrh vlády Parlament České republiky zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů poskytnutého společností EUROFIMA. Tato záruka je dle tohoto návrhu zákona určena na nákup sedmi osobních vozů třídy Ampz v celkovém objemu asi 10,5 milionu eur a čtyř osobních vozů druhé třídy řady Bmz v celkovém objemu 4,5 milionu eur. Tyto vozy měly být určeny pro nasazení do vlaků vedených po modernizovaných tratích železničních koridorů. Nové vedení Českých drah přehodnotilo své potřeby podle aktuálního stavu a žádá poněkud volnější úpravu stávajícího zákona, která by umožňovala nákup a financování železničních vozů EUROFIMA, která poskytne na základě smlouvy o úvěru akciové společnosti České dráhy úvěr na financování nákupu osobních železničních vozů tak, jak je uvedeno ve stávajícím zákoně, ale i elektrických jednotek řady 471 pro příměstskou dopravu. Právě tento záměr sleduje i poslanecký návrh zákona, který je obsahem tisku 411 a který nyní projednáváme.

Pro úplnost chci ještě upozornit na stanovisko vlády k tomuto tisku, které uvádí, že z důvodové zprávy není zřejmé, jak budou zabezpečovány přepravní výkony na železničních tranzitních koridorech, pro které byly osobní železniční vozy uvedené ve stávajícím zákoně č. 516/2002 Sb. určeny. Dále se ptá, jak bude akciová společnost České dráhy splácet úvěr a zda již došlo k jednání o smlouvě o úvěru podle dosavadní právní úpravy, nebo zda již byla tato smlouva o úvěru uzavřena a jak bude tato situace s ohledem na předložený poslanecký návrh zákona řešena. Vláda z těchto důvodů považuje za nezbytné, aby před jednáním o tomto návrhu zákona byly tyto záležitosti vyjasněny tak, aby nemohlo dojít ke kolizi stávajícího zákona se zákonem v novelizované podobě.

Vzhledem k tomu, že předkladatelé požadují projednání tohoto zákona v prvém čtení, a to podle § 90 odst. 2, a vzhledem k vyjádření vlády tento postup a schválení zákona v jednom čtení jsou podle mého názoru problematické. Zároveň se chci zeptat, pane předsedající, zda vám nedošla blokace takovéhoto návrhu padesáti poslanci, protože pak by byla situace úplně jasná.

Tolik má stručná zpráva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. To sladké tajemství, jak je to s vetem, se dozvíte od prvního vystupujícího v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan kolega Plachý, kterému uděluji slovo, a tím otevírám obecnou rozpravu.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ODS podal veto na návrh na zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu sněmovny u sněmovního tisku č. 411, kterým je novela zákona č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů poskytnutého společností EUROFIMA. Důvody, které nás vedou k uplatnění veta, jsou kromě toho, že § 90 odst. 2 by se měl používat opravdu jen výjimečně a v odůvodněných případech, následující.

Za prvé. Novela ruší specifikaci typů železničních vozů a přesouvá nákup železničních vozů do zcela obecné roviny, kdy bude umožněno akciové společnosti České dráhy nakoupit jakékoliv vozy od kteréhokoliv výrobce, tedy například i nákup všech vozů ze zahraničí s možností opomenutí tuzemské produkce. Proto bude vhodné, aby nové vedení akciové společnosti České dráhy při projednávání na hospodářském výboru, a podotýkám samo toto vedení, specifikovalo alespoň rámcově, jaké vozy a kde chce nakoupit. Přijetí pozměňovacího návrhu ovšem vylučuje projednávání podle § 90 odst. 2.

Druhý důvod. Projednávaná novela není skutečnou poslaneckou novelou. Není dokonce ani vládní novelou. Ve skutečnosti se jedná o novelu iniciovanou vedením akciové společnosti České dráhy, které namísto řádného postupu přes Ministerstvo dopravy, vládu České republiky a následně Parlament České republiky obchází vládu a díky § 90 odst. 2 se vyhýbá i projednání v hospodářském výboru. Jedná se tedy o nikoliv poslaneckou, ale tzv. drážní novelu zákona, která samozřejmě budí nedůvěru.

Třetí důvod. Argument časové tísně neobstojí, protože nové vedení Českých drah na tuto změnu mělo času dost - a nedělalo nic. Ostatně i v době, kdy byl podán návrh poslanecký, byl dostatek času na řádné projednání ve vládě, zkrácení lhůt na projednání, respektive vyhlášení stavu legislativní nouze. Nic z toho se však nestalo. Naopak stát ve státě akciová společnost České dráhy ignoruje ústavu, ignoruje vládu, ignoruje Parlament a řeší svou momentální potřebu tímto zbojnickým způsobem.

Dámy a pánové, je jasné, že úvěr poskytnutý společností EUROFIMA je nutné rychle čerpat. Nic však nebrání tomu, aby při zkrácení lhůt byl tento návrh projednán a schválen ještě na této schůzi. Bylo by však dobré, aby vedení Českých drah tento úvěr neprohospodařilo podobně, jako tomu bylo v minulosti u pendolín, španělských sedaček a podobných kauz, a za kus zlata jako koňská hlava nepořídilo jehlu v kupce sena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP