(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, samozřejmě nechci ani nemohu polemizovat s tím, co zde pan poslanec Plachý řekl. On je členem silného, mocného klubu, který si může vynutit způsob projednávání, a já to plně respektuji. Jsem velmi rád, že sám zdůraznil, že bude určitým způsobem potřeba zkrátit projednávání.

Chtěl bych jen říci, že EUROFIMA řeší určitým způsobem vnitřní zadlužení Českých drah mimo státní rozpočet, což je určitě dobře. Akcie EUROFIMA, které jsou nakoupeny, nejsou vůbec nevýhodné, protože za letošní rok jejich cena - půl procenta - stoupla skoro o 10 milionů. To znamená, že vlastnění těchto akcií je výhodné jak pro stát, tak pro České dráhy.

Čerpání úvěru mělo vlastně započít v prvním čtvrtletí 2003. Změna ve vedení akciové společnosti České dráhy a změnou priorit, které si nové vedení stanovilo, určitým způsobem ve způsobu využití zdrželo toto čerpání. Ale i vláda ve své zprávě říká, že nepochybně tato změna směřuje ke zkvalitnění vozového parku a zkvalitnění služeb.

Vzhledem k prodlevě počátku čerpání schváleného úvěru a k tomu, co zde říkal jak pan ministr, tak pan předkladatel, že vlastně by určitým způsobem nedočerpali a peníze by se vlastně ztratily, bych se velmi přikláněl k tomu, aby byla zkrácena lhůta. Pokud zpravodaj nenavrhne zkrácení, navrhnu to já - opět na 50 dní - a projednávání ve stejném termínu, jako byly diamanty, protože hospodářský výbor by to projednal ve stejných lhůtách.

Jen uvedu, že EUROFIMA je dnes 23 evropských států. Jsou tam železnice např. Německa, Francie, Švýcarska, Rakouska, mj. i Slovenska a Maďarska, které vlastně vstupovaly ve stejnou dobu. Obě tyto země už z těchto úvěrů čerpají. U nás se to bohužel zdrželo. Proto bych vás chtěl požádat, abyste pro zkrácení projednávání hlasovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Kapoun byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Vidím, že se hlásí pan poslanec Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych především poděkovat panu ministrovi za jeho vstřícný postoj ke specifikaci, byť jen rámcové, této významné zakázky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, promiňte, na chvíli vás přeruším. Poprosím kolegy, aby se ztišili, není vůbec rozumět. Vás poprosím o zvýšení hlasu, hloučky o to, aby se rozpustily. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Pokusím se zopakovat to, co jsem říkal, protože jsem nemluvil na mikrofon, je to má chyba. Omlouvám se.

Velmi rád bych poděkoval panu ministrovi za jeho vstřícný postoj ke specifikaci, byť jen rámcové, této významné zakázky od společnosti EUROFIMA, protože si myslím, že 15 milionů eur tuto jakousi, byť jen rámcovou, specifikaci provedenou vedením a. s. České dráhy potřebuje. Nechci, aby hospodářský výbor nebo kdokoli z nás jim vnucoval naši vůli, to ne, ať si sami řeknou, na co chtějí tuto významnou částku použít. Pokud tam bude vstřícný postoj Ministerstva dopravy, myslím, že schopnosti vedení a. s. České dráhy jsou natolik zdatné, že bude schopno specifikovat, na co chce použít 15 milionů eur.

Zkrácení lhůt samozřejmě podporuji, protože není v našem zájmu, abychom blokovali čerpání úvěru. Když říkám v našem, myslím tím v našem celostátním zájmu, protože je to významná částka a velmi dobrý úvěr. Předpokládám tedy, že ve zkrácených lhůtách projedná tento zákon hospodářský výbor a přijme k tomu krátké usnesení formulované do jedné jediné věty, ve které bude vyspecifikováno, na co rámcově tento úvěr bude použit.

Bohužel mé obavy z tohoto postupu, který byl zvolen, neustále přetrvávají, protože řádný postup je samozřejmě přes Ministerstvo dopravy, vládu a parlament se vším všudy, to znamená i včetně projednání v hospodářském výboru. Ten použit nebyl. Navíc přistupuje ke zdroji mé nedůvěry skutečnost, že pan poslanec Hovorka - já tomu rozumím, omlouvám ho tím, není zde příliš dlouho - neoznámil na mikrofon střet zájmů. Oznámil? Tak to beru zpět. Nicméně i tato okolnost tam může hrát jakousi roli.

Z toho důvodu trváme na tom, aby veto bylo aplikováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda někdo další chce vystoupit v rozpravě. Nechce, rozpravu končím. I pan zpravodaj přitakává, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, na vrácení či zamítnutí. Panu zpravodaji dávám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, chtěl bych shrnout všechny návrhy, které zde padly. Vypořádali jsme se s § 90 tím, že byl zablokován 50 poslanci. Dále byl předložen návrh na zkrácení projednávání o 55 dnů, návrh na projednání v hospodářském výboru. Ještě bych doporučil v případě, že odsouhlasíme schválení o 55 dnů, zařadit nové body, a sice druhé čtení na 29. 10. jako druhý bod dopoledne, třetí čtení na 31. 10., což je pátek, za pevně zařazené body. To jsou úkoly, které bychom měli rozhodnout hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Doufám, že budete souhlasit s tím, že o těchto dvou vašich návrzích budeme hlasovat až po uzavření tohoto bodu jako o procedurálním návrhu.

Nyní přistoupíme k hlasování o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru, který navrhl předseda Poslanecké sněmovny. Poté budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru hospodářskému, poté o zkrácení lhůty k projednání o 55 dnů. Až po uzavření tohoto bodu o vašem procedurálním návrhu na zařazení druhého a třetího čtení.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a pokusím se vás všechny přivolat. Pro ty, kteří přicházejí, ještě sdělím, o čem budeme hlasovat. Nejprve o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání rozpočtovému výboru. Všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal rozpočtový výbor, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 158 poslanců 55 hlasovalo pro návrh, 81 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na projednání ve výboru hospodářském. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 160 poslanců pro 149, proti návrhu 2 poslanci. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP