(10.10 hodin)
(pokračuje Pleva)

Za čtvrté. V bodě 2 tisku 344/2 v nové části druhé v poznámce pod čarou 47g slova "zákona č. 122/2002 Sb." nahradit slovy "pozdějších předpisů".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Hovořit bude pan poslanec Jaromír Talíř a připraví se pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dovoluji si předložit pozměňovací návrh, který se týká přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a tento pozměňovací návrh zní takto:

Příloha č. 1 se mění takto: V části III - Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla, uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy. V bodě 1 se vkládají za slovo "provedené" slova "školenými a neškolenými tvůrci" a za slovo "technikou" se přidávají slova "s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady".

V bodě 2 se vkládají za slovo "provedené" slova "školenými i neškolenými tvůrci" a za slovo "materiálu" se vkládají slova "s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti nebo obřady".

V bodě č. 7 se za slovo "lampy" vkládá slovo "lucerna".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Talířovi a jako poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych také já předložil pozměňovací návrh k projednávanému návrhu novely zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Stejně jako u pana kolegy Talíře se týká změny v přílohách tohoto zákona. Dovolím si tento návrh odcitovat:

Za prvé. V příloze 1 k zákonu, kterou je seznam předmětů kulturní hodnoty, se za část XV vkládá nová část XVI, která včetně názvu zní:

XVI - Předměty z oboru historie vzdělávání:

1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické pomůcky všech stupňů a typů škol s datem do roku 1950 včetně.

2. demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční modely strojů a technických zařízení, opět do roku 1950 včetně.

Za druhé. Dosavadní část XVI v příloze č. 1 zákona se přečísluje.

Za třetí. V příloze č. 2 k zákonu, kterou je Seznam odborných organizací, se za část XV vkládá nová část XVI, která včetně názvu zní:

XVI. - Předměty z oboru historie vzdělávání. Seznam:

Odborná organizace: Národní muzeum, územní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj a Královehradecký kraj.

Odborná organizace: Moravské zemské muzeum v Brně, územní působnost: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Zlínský kraj.

Odborná organizace: Slezské zemské muzeum, územní působnost: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj.

Za čtvrté. Dosavadní část XVI přílohy č. 2 zákona se přečísluje.

Alespoň krátké zdůvodnění, které jistě všichni pochopíte. Domnívám se, že vzdělávací soustava a její vývoj i všechny doklady o formách způsobu vzdělávání patří k národnímu kulturnímu dědictví stejně neodmyslitelně jako doklady o vývoji kulturní, umělecké, technické, řemeslné a dalších oblastech rozvoje společnosti, tak jak jsou uvedeny v příloze 1 zákona. Patří sem nepochybně i předměty, jejichž prostřednictvím získávali naši předkové v letech minulého a zejména první poloviny minulého století své znalosti a praktické dovednosti. A těmi jsou právě školní didaktické pomůcky. Řada z nich, zejména na specializovaných školách, jsou dnes unikáty, řada z nich jsou spadající dobou svého vzniku do období první republiky, války, většina z nich je předmětem kusové nebo malosériové výroby. Určitě si vzpomínáte ze své školní docházky, že jsou současně často i dokladem nápaditosti, řemeslné zručnosti, technického umu, a to z celé řady oblastí, které se na příslušných typech a stupních škol vyučují.

Nechtěl bych návrh už podrobně rozvádět. Pokud s ním ještě máte problémy, vzpomeňte si prosím, jestli jste v průběhu své školní docházky někdy navštívili kabinet, jaké předměty jste tam viděli, a myslím si, že s tím nikdo problémy mít nebudete. Proto si dovolím poděkovat vám už teď za podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi, který byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, děkuji panu ministru Dostálovi, panu poslanci Jaromíru Talířovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

47.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 419/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele uvede tento materiál pan poslanec Tomáš Kvapil. Chce-li vystoupit, má příležitost.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jen několik slov na úvod druhého čtení zákona o péči o zdraví lidu. V úvodním vystoupení v prvním čtení jsem vysvětlil naléhavost předloženého návrhu zákona a jeho přijetí do konce letošního roku. Pokud se tomu tak nestane, nebude možné pokračovat ve vedení národních zdravotních registrů.

V rámci rozpravy k prvnímu čtení pak byly předneseny určité pochybnosti o nezbytnosti vedení zdravotních registrů v navrhovaném rozsahu, neboť se v těchto registrech vedou i citlivé údaje osob. Poslanec kolega Cabrnoch doslova uvedl: "Tady se nově zakládá právo státu shromažďovat nejcitlivější individuální údaje o každém z nás, bez možnosti kontroly tohoto shromažďování kýmkoliv jiným než Ministerstvem zdravotnictví, a zavádí se tady extrémně široká povinnost pro všechna zdravotnická zařízení, státní, krajská, obecní i privátní, a to hlásit, co si zrovna aktuálně úřadující ministr zdravotnictví vzpomene, a to zcela bez nároku na jakoukoli úhradu."

Předkladatelé se tedy na tyto otázky zaměřili. Nově žádný registr nevzniká a stávající registry dosud fungují na základě opatření vydávaného Ministerstvem zdravotnictví v jeho věstníku. Nejde tedy o založení nového práva. Vznik zdravotních registrů iniciuje v převážné většině Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, a nikoliv stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. Každý registr má svého správce. Ke kontrole vedení registrů jsou zřizovány pěti- až devatenáctičlenné rady, ve kterých jsou zastoupeni samozřejmě především lékaři. Byla provedena revize nezbytnosti požadovaných osobních údajů a předkladatelé sami podají pozměňovací návrh v podrobné rozpravě. Ochrana těchto dat je prováděna prostřednictvím přístupu přes login, každý uživatel má své uživatelské jméno a heslo na čipové kartě. Takže předkladatelé mají za to, že jsou tato data dostatečně chráněna před případným zneužitím.

A znovu chci na závěr připomenout, že zde nezakládáme nějaký nový právní vztah, ale opatření, které bylo vydáváno Ministerstvem zdravotnictví, se dostává do zákonné podoby. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP