(14.40 hodin)
(pokračuje Ostrý)

Dále pozměňovací návrh k navrhované novele zákona č. 100/1988 Sb. je doplněn o bod dvě, který vychází vstříc novým připomínkovým řízením Ministerstva financí.

Za prvé v části druhé - změna zákona o sociálním zabezpečení článek tři se body 2, 3 a 4 vypouštějí.

Za druhé v § 73a) odst. 2 a 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení se slovo "příspěvky" mění na "dotace".

Za druhé v části třetí změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - v článku IV celá část třetí se vypouští.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Ostrému. Ještě požádám pana kolegu Plachého o chvilku strpení, protože se o slovo přihlásil zpravodaj, takže podle jednacího řádu § 64 a pět uděluji slovo. Pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jedná se pouze o dva pozměňující návrhy - nebyla nutná přednost, ale je to jedno.

Čili první: "Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou části první článku 1, bod 1 a bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005."

Druhý pozměňující návrh - nebo návrh procedurální: navrhuji, aby třetí čtení tohoto zákona bylo ve čtvrtek 30. 10. 2003 jako šestý bod za zákony o pojišťovnictví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Slovo má pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi jeden krátký pozměňovací návrh. V části první v článku II nahradit slova "za rok 2003" slovy "za rok 2004". Jedná se víceméně o legislativně technickou opravu, protože by zákon nemohl platit pro letošní rok.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Jaroslavu Plachému. Jako další je přihlášený do podrobné rozpravy pan poslanec Radko Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Tak jak jsem již avizoval, navrhuji pozměňovací návrh v části 12, tj. účinnost, což je článek 13, a navrhuji stávající text zákona: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004", nahradit textem: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Martínkovi a tím jsem vyčerpal písemné přihlášky do podrobné rozpravy.

Ještě jednou pan zpravodaj, pan poslanec Ladislav Šustr. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím ještě zpřesnit svůj pozměňující návrh ohledně účinnosti. Ten by zněl přesněji takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou části první článku 1, bodu 1 až 6 a část čtvrtá, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění. Ušetřili jsme si vystoupení ve třetím čtení. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Jestli jsem správně sledoval podrobnou rozpravu, jediný bod k hlasování, který máme je, že bychom hlasování ve třetím čtení provedli dne 30. 10. jako šestý bod. Nikdo se nehlásí proti tomu mému hodnocení rozpravy. Takže já vás odhlásím, požádám vás všechny o novou registraci a rozhodli bychom o tomto procedurálním návrhu, kterým bychom zařadili hlasování o zákonu o rozpočtovém určení daní na den 30. 10. letošního roku jako šestý bod.

 

O tom rozhodneme hlasováním pořadové číslo 91, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 91. Z přítomných 150 pro 122, proti 2. Návrh byl přijat. Třetí čtení tohoto návrhu zákona budeme projednávat 30. 10. jako šestý jednací bod.

 

Tím končím bod číslo 48 vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní ve druhém čtení.

 

Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze, a to projednáním zákonů ve třetím čtení. Prvním třetím čtením této schůze je bod

 

122.
Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
/sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí pan ministr Zdeněk Škromach a zpravodajka výboru pro evropskou integraci poslankyně Soňa Marková. Pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 242/2 jste obdrželi všichni rozdány po skončení druhého čtení a já nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.

Ano, vidím přihlášku z místa paní kolegyně Michaely Šojdrové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji za udělení slova. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout opravu legislativně technické chyby. Ve druhém čtení jsem navrhla, aby v části páté v bodě 4 byla za slova "v oblasti umění se zaměřením na restaurování" vložena slova "nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem magisterského oboru v příslušném uměleckém oboru doplněné osvědčením o absolvování restaurátorského studia v rámci celoživotního vzdělávání". A doplnění textu poznámky pod čarou č. 11 - vzhledem k tomu, že se v novelizačním bodě číslo 4 vyskytují slova "v oblasti umění se zaměřením na restaurování" dvakrát, upřesňuji, že můj pozměňovací návrh pod písmenem B1 se vztahuje pouze ke slovům "v oblasti umění se zaměřením na restaurování" uvedeným ve čtvrté a páté řádce novelizačního bodu číslo 4, nikoliv ke slovům v další části tohoto odstavce. Tolik první legislativně technická úprava.

Nyní si dovolím sdělit, že technickou chybou se stalo, že můj pozměňující návrh pod písmenem B2 není hlasovatelný, neboť jsem opomněla doplnit za svůj pozměňovací návrh zbytek věty a bez toho to nedává smysl. Nelze to upravit legislativně technicky. Proto prosím, aby bod č. B2 nebyl hlasován a byl prohlášen za nehlasovatelný. Je to i v dohodě s legislativou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Michaele Šojdrové. Ještě se dohodne se zpravodajkou. Má někdo další zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k projednání. Ptám se paní kolegyně Soni Markové, jestli jako zpravodajka má zájem vystoupit a navrhnout proceduru hlasování. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Procedura bude jednoduchá. Navrhuji, abychom hlasovali po písmenech, to znamená A, B, C a u písmene D potom o každém bodu zvlášť. To znamená o D1 a D3, protože D2 je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu k návrhu zpravodajky? Není tomu tak. Přesto dám o návrhu postupu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 92 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 92 - ze 161 přítomných pro 146, proti nikdo. Proces hlasování byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP