(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Ještě chvilku počkáme, než se všichni dostaví do jednacího sálu, poté předám slovo paní zpravodajce. Prosím o klid. Prosím, abyste se usadili do svých poslaneckých lavic a věnovali pozornost paní zpravodajce, která nás seznámí s dalším postupem.

Ještě chvilku počkáme, je tady příliš mnoho hluku. Prosím všechny, kteří se zdržují v předsálí, aby se dostavili do jednacího sálu.

Budeme hlasovat nejdříve o dalším postupu, poté o návrhu zákona jako o celku. Domnívám se, paní zpravodajko, že nám můžete sdělit svůj návrh.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Sdělím, k čemu došlo po dohodě s legislativou. Jednalo se o dva stejné pozměňovací návrhy. Byla to úprava jenom čísla a bylo to ve znění původního zákona o vodách.

Ještě jednou přečtu větu, jakým způsobem to z toho logicky vyplývá: "To neplatí v případě, že vlastník vodního díla je správcem vodního toku a osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 v tomto vodním díle je povinna platit platbu k úhradě správě vodních toků." Chybělo tam písmeno "k". V zemědělském pozměňovacím návrhu písmeno "k" bylo. Navrhuji to odsouhlasit jako legislativně technickou změnu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zeptám se, zda není námitek proti tomuto postupu. Jestliže není, tak nechávám hlasovat o této legislativně technické úpravě.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 164 poslanců 157 pro, nikdo proti. Tento návrh legislativně technické úpravy byl schválen.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 352, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 160 poslanců 81 pro, 28 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě vyčkáme výsledku kontroly hlasování. - Hlasování nebude zpochybněno. Mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce i oběma pánům ministrům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat bodu, kterým je

 

30.
Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
/sněmovní tisk 312/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Jaroslav Palas, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky představil vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů - zákon o rybářství. Cílem návrhu zákona je vymezit ochranu provozování rybníkářství a výkonu rybářského práva s ohledem na změny v našem právním řádu, zejména od poslední novely zákona o rybářství č. 410/2000 Sb. Návrh zákona ponechává i určitou kontinuitu s historickou právní úpravou a zachovává tradice v úpravě vztahů právnických a fyzických osob při výkonu rybářského práva za současného akceptování nových vlastnických a právních poměrů nastalých po roce 1989.

Návrh zákona vymezuje základní právní pojmy a instituty nezbytné pro jednoznačné a účinné právní regulování rybářského práva a provozování rybníkářství. Dále stanoví způsob vyhlašování rybářských revírů. Povolení výkonu rybářského práva je v zákoně upraveno buď formou vydání správního rozhodnutí u rybářských revírů vyhlášených na žádost vlastníka rybníka nebo vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, nebo formou oznámení povolení výkonu rybářského práva, vydaného na základě výběrového řízení u rybářských revírů vyhlášených z vlastního podnětu orgánu státní správy rybářství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP