(12.00 hodin)
(pokračuje Palas)

V této souvislosti bylo nutno přihlížet i k historickému vývoji rybářského práva a ke starším právním předpisům, kdy především rybářské právo v tekoucích vodách, ať už z důvodu obecného užívání těchto vod, či jiných sledovaných veřejných zájmů, nebylo spojeno s vlastnickým právem ke korytu tekoucí vody.

Zákon rovněž upravuje v souladu s předpisy Rady Evropských společenství vedení evidence o dosažených hospodářských výsledcích, jež bude využívána i v rámci systému evidence zvířat. Zákon je rovněž upraven problematikou lovu ryb a vodních organismů, jakož i ustanovení, charakter a pravomoci rybářské stráže. V souvislosti s implementací nařízení Evropských společenství do právního řádu České republiky upravuje předkládaný návrh zákona o rybářství i právní vztahy související s ochranou mořských rybolovných zdrojů z hlediska jejich dovozu a tranzitu přes Českou republiku.

Při tvorbě zákona byly osloveny nejen organizace Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, ale i organizace produkčních rybářů. Musím zde konstatovat, že po dlouhém jednání byl nalezen určitý konsensus ve filozofii zákona, včetně jeho základních ustanovení.

Předložený návrh zákona o rybářství je navržen tak, aby byl plně slučitelný s právními předpisy Evropských společenství.

V rámci projednávání vládního návrhu zákona o rybářství bylo na 21. schůzi zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 2. října 2003 schváleno usnesení č. 83, celkem 13 pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy zpřesňují a jednoznačně formulují i záměry předkladatele, souhlasil jsem s nimi a i vám doporučuji předložený vládní návrh zákona o rybářství včetně přijatých pozměňovacích návrhů zemědělského výboru propustit do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi za jeho úvodní slovo. Tento návrh jsme přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 312/1. A pan poslanec Pavel Kováčik byl určen zpravodajem, takže ho prosím, aby nás informoval o průběhu jednání v tomto výboru a o usnesení, ke kterému výbor dospěl.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, zemědělský výbor přijal na své 21. schůzi konané dne 2. října 2003 usnesení č. 83, ve kterém se usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů - zákon o rybářství - schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Současně pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení výboru předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu na schůzi zemědělského výboru.

To je zpráva zpravodaje. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Pavlu Kováčikovi za přednesení zpravodajské zprávy. Otevírám nyní obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Jaroslav Pešán, kterému dávám slovo, a další prosím, aby se přihlásili písemně.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Dovolte mi pár poznámek k předloženému sněmovnímu tisku č. 312, kde vládní návrh novely zákona č. 410/2000 Sb., o rybářství, byl dle mého soudu vyvolán požadavkem Evropské unie na úpravu národních legislativních norem na ochranu mořských rybolovných zdrojů a zacházení s nimi na našem území. Těchto několik ustanovení bylo bezkonfliktně přidáno ke stávajícímu zákonu. A podle všech nejvýznamnějších institucí sdružujících rybáře, dotčených tři roky starým zákonem, nebylo věcného důvodu pro jeho zásadnější změny.

Obecně ale, pokud už jsme k tomu přistoupili, však měl být platný princip odpovědnosti vlastníků uzavřených vodních útvarů upevněn promítnutím do vodního zákona a adekvátně použit také na tekoucí vody. Navrhovatel, tedy Ministerstvo zemědělství, však místo toho navrhl desítky formulačních upřesnění, ponechal bez povšimnutí přetrvávající nesoulad mezi právy vlastníků, pozemků a koryt toků a zásahu státu při vyhlašování rybářských revírů, nebo dále trval na dle mého názoru nesmyslném požadavku povinnosti zřizovat každému subjektu rybářskou stráž bez ohledu na jeho skutečné potřeby. Pro kompetenční nevraživost se v tomto návrhu ponechává státní správa tohoto nepatrného odvětví na třech ministerstvech a množící se suma opatření ve veřejném zájmu nepřikazuje kompenzovat prostředky ze státního rozpočtu.

Při projednávání této novely během prvého čtení a následně v zemědělském výboru jsem předpokládal, že se tyto jenom ve stručnosti mnou uvedené nedostatky podaří odstranit. Sám jsem se o to pokoušel předložením komplexního pozměňovacího návrhu, který dle mého názoru zohledňoval a řešil přetrvávající problémy v oblasti rybářství. Pro tento návrh se bohužel nepodařilo najít konsensus, a projednávaná novela z mého pohledu zůstává tudíž někde na půli cesty.

Z tohoto důvodu si dovolím předložit návrh na zamítnutí, nebo jako další návrh podmiňující v případě, že tento návrh neprojde, návrh na vrácení zemědělskému výboru k novému projednání.

Jsem přesvědčen, že v této situaci, kdy současně platný zákon - a zde zdůrazňuji, že se opírám opravdu o stanoviska těch, jichž se bezprostředně dotýká - funguje, a dle mého názoru stačí, když k němu přidáme to, co po nás Evropská unie vyžaduje, to znamená problematiku ochrany mořských rybolovných zdrojů, tato úprava by mohla být projednána ve zrychleném režimu. Máme na to prostředky, tak abychom splnili požadavky kladené na nás Evropskou unií. A tím by se vytvořil prostor pro předložení konečně již kompletního a moderního rybářského zákona, abychom neustále nemuseli doslova záplatovat zákon, který vlastně má počátky v roce 1963. Myslím si, že naše rybářská obec by si to zajisté zasloužila.

Tolik, pane místopředsedo, mé vyjádření k navrhované normě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, rekapituluji - vrácení návrhu zákona zemědělskému výboru k novému projednání. To je resumé?

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nejprve jsem navrhl zamítnutí předloženého návrhu zákona a pak návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili rozumíme si. Nejprve je návrh na zamítnutí a potom návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové. Kolem návrhu rybářského zákona, který právě projednáváme, se v posledních dnech a možná týdnech tak trošku mediálně a možná i trošku uměle strhla velká bouře. Musím říci, že tím, že nebyl přijat komplexní pozměňovací návrh pana kolegy Pešána v zemědělském výboru, se usnadnila možnost schválení tohoto zákona v intencích, které chtějí ti, kteří nás všechny, nebo možná většinu, v posledních dnech bombardují připomínkami a maily v obavě, která se táhne jako červená niť téměř všemi těmi oznámeními, prosbami, žádostmi, ale i zlobnými reakcemi. A to je to, co mohu říci pod shrnutím vyjádření jednatele Českého rybářského svazu.

Jde o obavu, že by v podstatě mohlo dojít ke zhroucení lidového rybářství. Čili jde o to, že řešíme spor o pojetí přístupu občanů k výkonu rybářského práva, zdali zachováme dosavadní pojetí a dosavadní trend, podle mého názoru daleko více vyhovující i právům každého občana podílet se nebo míti možnost podílet se na výkonu rybářského práva bez ohledu na to, jestli vlastní, nebo nevlastní nějakou vodu, nějaký pozemek k vodě přináležející nebo kousek nějakého dna, větší či menší, nebo kilometr, dva či jedenáct kilometrů nějakého potoka či řeky nebo říčky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP