(13.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. Pan ministr vnitra, místopředseda vlády Stanislav Gross, se hlásí o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, asi by bylo nedobré, abych vůbec nereagoval, ale přiznám se, že moc toho není, na co mohu reagovat, protože místopředseda Langer položil v písemné interpelaci konkrétní otázky, bylo jich pět, a sám konstatoval, že otázky byly zodpovězeny, jenomže některá z odpovědí nebyla zcela dostatečná, jak uvedl ve svém úvodním slově.

Nepopírám, že to samozřejmě problém je, protože skutečně používání operativní techniky je velmi závažný zásah do osobních práv, která bychom měli velmi bedlivě střežit, nicméně tak jak u nás v zákoně je tato oblast upravena a tak jak funguje praxe, já si prostě nemyslím, že je to něco, co by nás v tuto chvíli mělo znepokojovat, kromě samozřejmě některých mediálních vystoupení. To neznamená, že se nemůže stát nějaká chyba, to neznamená, že se nemůže stát nějaký problém typu toho, co v některých případech je šetřeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení, když dojde třeba k pochybení s nakládáním s těmito údaji. To se prostě v každém takovém systému nepochybně stát může.

Když jsem ve své odpovědi uváděl, že nejsme schopni přesně vyhodnotit míru a efektivitu, to totiž vyplývá z jedné podstatné věci, tak jak je trestní řád v této oblasti postaven. Ono to není tak, že v záznamech telekomunikačních hovorů se shromažďují pouze důkazy, to znamená, aby se dalo říci, na základě odposlechu bylo odsouzeno tolik a tolik lidí a ty a ty hovory byly použity jako důkaz pro odsouzení toho či onoho. Ono je to tak, že v trestním řádu se hovoří o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Skutečností důležitou pro trestní řízení vůbec nemusí být jen to, že někdo se přizná ke spáchání trestného činu v telefonním hovoru nebo popisuje svůj trestný čin, ale je to třeba důležité propojení na pachatele jiné trestné činnosti. Samo to, že dva zločinci spolu komunikují, není důkaz, že ten či onen spáchal trestný čin, ale je to důležité pro analytiku takového trestného případu a rozpracování a sledování všech souvislostí a vazeb. To je ten rozdíl mezi důkazem, který je potom předložen u soudu, kde by se to asi dalo matematicky "zdokladovat", a mezi skutečnostmi důležitými pro trestní řízení.

Pokud jde o věci, které tady byly zmíněny, to znamená počty odposlechů, mohou tady samozřejmě být různé debaty, ale faktem je, že počet používaných mobilních telefonů rok od roku roste, počet SIM karet používaných roste, a pokud by šlo o počet lidí, vůči kterým byl povolen vstup do základního práva, to znamená práva na utajení přenášené zprávy, to znamená počet osob, proti kterým byl povolen odposlech, tak tam nárůst není tak, jak je tady uváděn. Tam, kde je nárůst, je počet povolení na konkrétní telefonní čísla. Pokud budete mluvit s některými soudci, já jsem četl vyjádření některých soudců, tak oni říkají, že dnes je situace bohužel taková, že někteří zločinci používají 20 až 30 mobilních telefonů, a to je těch 20 až 30 čárek, které pak poslanecká komise tady ve sněmovně dostává, ale jedná se o jednoho jediného člověka.

K této věci se budeme muset vracet. Já se této debatě vůbec nevyhýbám. Závěrem bych řekl jedinou věc - že jsem předevčírem hovořil s nejvyšší státní zástupkyní. Ona vydala pokyn, aby se komplexně po celé republice vyhodnotilo používání operativní techniky v souvislosti s trestním řízením, ne z pozice policie, která může být zpochybňována, že se snaží nadměrně používat tyto možnosti, ale ze strany těch, kteří dozorují policii, ze strany těch, kteří dozorují jednotlivé trestní kauzy nebo přímo vedou vyšetřování, jak to dnes trestní řád umožňuje, aby tady byl další objektivní pohled na tuto skutečnost.

Nevím přesně, v jakých termínech to nejvyšší státní zástupkyně Benešová stanovila, ale myslím si, že to rozhodně nebudou žádná dlouhá léta. Na termín se případně musíte zeptat jí, případně pana ministra spravedlnosti. Myslím si, že pro nás je to nejlepší způsob, jak tento stav objektivizovat, protože když tady je útočeno na policii a brání se policie nebo ministr vnitra, vypadá to jako spor dvou stran, které stojí proti sobě. Pokud do toho vstoupí ti, kteří jsou ze zákona povoláni dozorovat tuto činnost, tak si myslím, že je to objektivizující prvek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych přidal trochu čísel a poznámek, které vycházejí ze statistických údajů, které dostáváme od pana ministra vnitra.

V roce 1998, kdy převzala moc sociální demokracie, bylo 1228 odposlechů, v roce 1999 byl nárůst přibližně o 200 odposlechů, v roce 2000 již to dělalo téměř 2350 a v roce 2002 asi 9500. Je vidět, že nárůst je velký.

Pan ministr se zde zmínil, že soudci říkají, že až třicet telefonů může mít údajně některý občan, který páchá trestnou činnost. Já si myslím, že to my ale nedokážeme vyčíst z údajů, takže by pan ministr mohl nechat zpracovávat pololetní zprávy pro komisi tak, aby tam bylo vypsáno, že třicet čísel spadalo pod jednoho člověka, abychom mohli potom odůvodnit a říci - ano, je zde deset tisíc odposlechů, ale je to spácháno pouze třeba polovinou občanů.

Čísly můžeme různě manipulovat. Když vezmu, že je deset tisíc odposlechů, že v průměru odposlech je deset hovorů ven a deset hovorů zpět různých účastníků, máme to 20, vynásobíme-li 20 krát 10 tisíc, už jsme někde jinde, 10 tisíc občanů by mohlo být monitorováno.

Pro komisi, když žádáme podle § 53a odst. 2 pana ministra, aby nám doložil některé informace, bohužel se tak ještě nestalo. Myslím si, že spolupráce s panem ministrem, který je konkrétně zmiňován v tomto odstavci, v tomto paragrafu, by měla být pružnější a rychlejší. Budu se o tom zmiňovat v celoroční zprávě, kterou bude komise předkládat na prosincové schůzi.

To je zatím vše, co jsem chtěl říci k odposlechům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. O slovo se přihlásil ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já si myslím, že je docela dobré, aby byl přehled o počtu osob, vůči kterým je povolení soudu k odposlechu schváleno. Pokud komise přijme usnesení, ve kterém ministra vnitra o takovou informaci požádá, tak ministr vnitra té žádosti vyhoví. Není v tom vůbec žádný problém. Tam spíše může být problém technický, protože i ten útvar policejní, který odposlechy provádí - to jen pro ilustraci těch, kteří se tím tak nezabývají - funguje to tak, že je oddělen od sebe útvar, který žádá a vyhodnocuje informace, resp. provedení odposlechu, a útvar, který odposlechy provádí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP