(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 241, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 178, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodaji. Končím projednávání bodu 121.

 

Dalším bodem, který máme před sebou, je bod

 

174.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002
/sněmovní tisk 385/

 

Předloženou zprávu uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předstupuji před vás s odůvodněním Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002, která vám byla předložena podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Charakterizuje vývoj malého a středního podnikání v roce 2002 na základě údajů Českého statistického úřadu a obsahuje souhrnné informace o podporách ze státního rozpočtu a programu Phare poskytnutých malým a středním podnikům v loňském roce.

Z prostředků státního rozpočtu bylo na podporu podnikání v loňském roce vynaloženo 3,8 mld. Kč. Celková výše podpory se proti roku 2001 objemově zvýšila o 8 %. K podpoře podnikatelů v roce 2002 významně přispělo i 312 mil. Kč z prostředků Phare a 347 mil. Kč z prostředků úvěrové linky od německé banky Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Ve zprávě jsou uvedeny informace o poskytnutých podporách pro jednotlivé oblasti národního hospodářství, o jejich výši a struktuře příjemců podpor včetně zvýšení zaměstnanosti, ke kterému přispěje realizace podpořených projektů. Přínosem podpor je kromě nově vytvářených pracovních míst i úspora zvýšením účinnosti energie, zvýšení odvodu daní, zvýšení poptávky po službách a výrobcích, a tím i zvýšení ekonomického a společenského rozvoje oblastí.

Z každých osmi projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou je sedm projektů realizováno úspěšně. Efektivnost podpory měřená ekonomickými veličinami ukazuje, že každá vynaložená koruna podpory přináší realizaci několikanásobné hodnoty podnikatelského projektu a po jeho realizaci výrazné přírůstky účetní přidané hodnoty. Přírůstek zaměstnanosti u podpořených subjektů dosahuje v průměru 20 % oproti původnímu stavu před poskytnutím podpory.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vás na závěr informoval o krocích, které mnou řízený resort přijal k podpoře malého a středního podnikání pro stávající rok a léta následující.

V prvé řadě zabezpečujeme přístup malých a středních podniků k zárukám a úvěrům na realizaci jejich podnikatelských záměrů po celý rok, a to včetně úvěrů pro začínající podnikatele. Rozpočtové prostředky jsou doplňovány komerčními zdroji, tak abychom v souladu s Evropskou chartou pro malé podniky zlepšili přístup ke kapitálu, zejména tedy pro podniky malé. Zkvalitnili jsme a rozšířili poradenské sužby pro tento sektor. V jednáních s komerčními bankami prosazujeme intenzivnější zapojení komerčních zdrojů do úvěrování projektů malých a středních podniků. Malým a středním podnikům postiženým povodní v loňském roce jsou na obnovu jejich činnosti poskytovány záruky za úvěry, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a příspěvky na úhradu úroků.

Pro období po vstupu České republiky do Evropské unie dokončujeme v současné době obsahové zaměření priorit a opatření Operačního programu průmysl a podnikání, kde jsou malé a střední podniky hlavní cílovou skupinou.

Využití zdrojů strukturálních fondů společně s prostředky státního rozpočtu umožní rozšíření současné nabídky podpor pro vznik, rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků včetně zlepšení infrastruktury podnikatelského prostředí, to znamená především zajištění kvality a dostupnosti služeb pro podnikatele. V rámci novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která byla dnes schválena, se snižuje limit minimální investice z původních 350 na 200 mil. Kč, čímž se zvýší dostupnost tohoto druhu veřejné podpory pro menší české společnosti. Zároveň novela zpřísňuje sankční postihy příjemců investičních pobídek, kteří neplní zákonem dané stanovené podmínky.

Jsem přesvědčen, že v neposlední řadě přispěje pro zlepšení fungování státní správy ve prospěch malého a středního podnikání také sloučení agentur, tedy CzechInvestu, CzechIndustry a Agentury pro rozvoj podnikání, do agentury jedné. Hlavní důvody zde již zazněly při projednávání novely zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, jak v prvém čtení, tak i na schůzi této sněmovny. Tento postup je i v souladu s doporučením Evropské unie snížit počet rozvojových agentur ve vztahu k čerpání ze strukturálních fondů.

Děkuji vám za pozornost. Vážené poslankyně, vážení poslanci, doporučuji, abyste předloženou zprávu vzali na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru průmyslu a ochodu Milanu Urbanovi a připomínám, že zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme dostali jako sněmovní tisk 385/1. A toto usnesení, případně průběh jednání hospodářského výboru, uvede pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Hospodářský výbor projednal Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002 na své 18. schůzi konané dne 11. září 2003 a přijal usnesení č. 124, ve kterém

I. doporučuje sněmovně, aby vzala na vědomí zprávu vlády o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002, sněmovní tisk 385;

II. žádá Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o vyhodnocení dopadu předložených daňových zákonů na malé a střední podnikatele. Termín předložení materiálu byl 26. září 2003;

III. schválil uspořádání semináře o dopadu předložených daňových zákonů na malé a střední podnikatele ve školicím středisku Poslanecké sněmovny v Harrachově.

Dále mi dovolte, abych vás poprosil o legislativně technickou opravu bodu I. našeho návrhu usnesení, ve kterém je bohužel napsáno, že hospodářský výbor bere na vědomí, nikoliv doporučuje sněmovně, aby vzala na vědomí tuto zprávu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP