(12.20 hodin)
(pokračuje Říman)

A tak vězte, že v roce 1998 bylo v České republice přes 287 tisíc podniků s jedním až pěti zaměstnanci. V roce 2002 to bylo 214 tisíc podniků, to znamená pokles o 75 tisíc podniků v absolutních číslech - ne že by ubyly a jiné přibyly, v absolutních číslech - což je 25 % z původního množství. U podniků s šesti až devatenácti zaměstnanci je ten pokles asi desetiprocentní, z 64 tisíc na 56 tisíc.

To je podpora malého a středního podnikání, vážená vládo? Příště, až budete předkládat tento materiál do Poslanecké sněmovny, tak prosím, abyste ho nazvali správně a pravdivě - totiž Zpráva o likvidaci malého a středního podnikání v České republice. Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Plachý a pak pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr zhodnotil mou zprávu jako neobjektivní, že jsem se totiž nedržel reality čísel. Já ho musím uklidnit. Já jsem čerpal podklady pro svou zprávu z materiálu, který nám byl předložen k projednání, z přílohy č. 1, z tabulek, které jsou v této příloze uvedeny. A z těch tabulek je jednoznačně patrno, že investice stagnují a po započtení inflace samozřejmě klesají. Stejně tak je tam jasně patrno, že obchodní bilance, o které tady také byla zmínka, je velmi - co se týká jejího vývoje pro malé a střední podnikání - negativní. Poklesl export a naopak prudce vzrůstají dovozy.

Nebavme se o celé ekonomice, protože já si myslím, že projednáváme tuto zprávu, zprávu o vývoji malého a středního podnikání. Zkusme se soustředit na malé a střední podnikání. Vše, co bylo řečeno, bylo řečeno o malém a středním podnikání a já na svých tvrzeních nic neměním.

Byla tady zmínka o růstu hrubého domácího produktu. Ano, máme dvouprocentní růst hrubého domácího produktu. Jenže tento růst je tažen utrácením domácností na dluh, utrácením státu za státní dluhopisy, s vysoce schodkovým státním rozpočtem. Toto není zdravý růst HDP. A v této situaci zvyšujeme celkovou daňovou kvótu, která samozřejmě bude znamenat jako všude na světě i v této republice útlum růstu hrubého domácího produktu, útlum ekonomiky. Já si myslím, že nejsme žádnou výjimkou - pokud to platí všude po světě, bude to platit i u nás, pane ministře. Zvýšení daňové zátěže tlumí růst HDP. A věřte tomu, že nejvíc, nejhůře dopadá právě na malé a střední podniky. To jsou ti nejslabší v celé ekonomice a měli by být zvláštním způsobem chráněni. Proto máme zákon o podpoře malého a středního podnikání. Proto si sněmovna vynutila tuto zprávu, každoročně předkládanou, abychom věděli, co se děje s tímto indikátorem růstu nebo poklesu ekonomiky. A všechny ty tabulky, které jste vy tady zveřejnili, jsou svým způsobem alarmující. Velmi mě mrzí, že tam byly pouze otištěny a že k nim nebyl dán žádný komentář, jak stav - negativní stav, který je z nich jasně patrný - napravit tak, aby doopravdy nedošlo k tomu, že ta virtuální realita se do roka a do dne stane realitou bez přívlastku a doplatíme na to všichni.

Co se týká průmyslových zón, musím pana ministra informovat, že v rozpočtu na letošní rok jsou pouze dvě velké průmyslové zóny, žádné další - malé a střední - se prakticky do rozpočtu nevešly. Já vím, že byly dříve podporovány, ale nastavení pravidel pro podporu průmyslových zón se dostalo do takové polohy, že malé a střední průmyslové zóny prakticky na tyto zdroje v rozpočtu nejsou schopny dosáhnout. Bohužel, je to tak.

Dále tady byl zmíněn materiál, který se nazývá Zlepšení podnikatelského prostředí. Já jsem velmi rád, že se pan ministr o této záležitosti zmínil, protože to byl přínos vzájemné diskuse hospodářského výboru a exministra Rusnoka, který s námi diskutoval jedno dlouhé odpoledne až do večera a zapracoval celou řadu připomínek do tohoto materiálu. Bohužel stěžejní oblastí tohoto materiálu měly být úpravy daňové oblasti. Vláda při projednávání tohoto materiálu konstatovala, že úprava daňové oblasti bude provedena při reformě veřejných financí. Já se ptám prostřednictvím pana předsedajícího pana ministra, kde v reformě veřejných financí je tato oblast zapracována. Protože já jsem ji tam nenašel. (Reakce na poznámku z pléna:) Někde tam bude.

Dámy a pánové, myslím, že asi nemá smysl věnovat dál pozornost této zprávě, která je skutečně svým zpracováním zprávou starou, na staré znění zákona, neobsahuje ty podstatné části, které ukládá zákon. Myslím si, že bychom asi měli spět k tomu, že každý z nás bude hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí buď o tom, že tuto zprávu vezme na vědomí, anebo ani toto usnesení nepodpoří. Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit už nyní. Je tomu tak, takže pan poslanec Vávra počká - určitě rád.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, na jednoduchých faktech, která tady sdělil pan poslanec a která se pokusím vyvrátit, je zřejmé, že si nemůžeme porozumět, protože se někde míjíme v prostoru.

Pan poslanec řekl, že hrubý domácí produkt je tažen spotřebou domácností. Ano, má pravdu, ale jenom částečně. Hrubý domácí produkt je hlavně tažen průmyslovou produkcí, je tažen exportem strojních a technologických zařízení. Spotřeba vlády klesá - na rozdíl od toho, že stoupá, jak říká pan poslanec, čili čísla jsou úplně jiná. Ale nemá asi smysl tu debatu prodlužovat, protože se skutečně míjíme v čase a prostoru.

Co je problém - a já ho také vnímám - že růst fixního kapitálu stagnuje. S tím souhlasím. Netvrdím nic jiného a nerozporuji tento fakt.

Co se týká průmyslových zón a toho, že na letošní rok nejsou finanční prostředky. Finanční prostředky jsou na všechny připravené průmyslové zóny, tedy na ty zóny, kde jsou sceleny pozemky, na ty zóny, kde je rozhodnuto v územním plánu, na ty zóny, kde je připraven investor atd. Těchto prostředků ve státním rozpočtu je dost. Neznám jednou průmyslovou zónu, na kterou bychom odmítli dát finanční prostředky, když byla připravena. Neexistuje taková průmyslová zóna.

Co se týká zlepšení podnikatelského prostředí, to je poslední poznámka. Ano, já tu diskusi na hospodářském výboru vítám, ale tento materiál nevznikl na jednom odpoledním setkání ministra se členy hospodářského výboru. Hlavním, kdo připravil podklady a s kým jednalo Ministerstvo průmyslu a obchodu také o této věci, byly podnikatelské svazy a Hospodářská komora. Já bych i jim chtěl poděkovat za přínos, protože ten materiál skutečně považuji za zásadní a za kvalitní.

Děkuji. (Potlesk části poslanců koalice.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Urbanovi. Hovořit bude pan poslanec Vávra. Připraví se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu poměrně stručný, protože jsem využil jenom statistiky z této zprávy, a jak říkal pan ministr, jsou to opravdu jednoduchá fakta, takže to je spíš pár poznámek. I přes nevyvážené a diskriminační podnikatelské prostředí malé a střední podniky v roce 2002 zvýšily počet svých zaměstnanců o 54 tisíc. A to je deset procent ze stávající nezaměstnanosti! Takže kdybychom ty podniky podporovali ještě lépe, nebo kdybychom to prostředí nastavili ještě lépe, tak by možná vstřebaly ještě více zaměstnanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP