(12.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k tomu, že vás požádám, abyste přednesl návrh na doprovodné usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Poslanec Karel Vymětal podal návrh na doprovodné usnesení, které jsem si doufám zaznamenal správně, a zkusím jej načíst na mikrofon.

"Poslanecká sněmovna žádá opakovaně vládu České republiky, aby pravidelně předkládala zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v zemědělském sektoru."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je jasné, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování pořadové číslo 211. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 81, proti 13. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme učinili svým povinnostem zadost a mohu tento bod uzavřít.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

191.
Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Ivo Vykydala, Jaromíra Schlinga,
Miroslava Kapouna, Mariana Bielesze, Pavla Hojdy a Karla Vymětala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí
státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování
nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
/sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele vystoupil pan poslanec Ludvík Hovorka. Ostatní žádám o to, abyste zcela nepochybně neodkladné záležitosti vyřizovali jinde než ve sněmovní síni.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, jménem předkladatele návrhu změny zákona 516/2002 Sb. děkuji za projednání předlohy v hospodářském výboru, který Poslanecké sněmovně doporučil projednat a schválit tisk 411 s pozměňovacím návrhem, který pouze doplňuje do textu zákona označení konkrétního výrobce elektrických jednotek řady 471 ČKD Vagonku Ostrava. Předložená novela a usnesení hospodářského výboru podporuje významného českého výrobce železničních osobních vozů.

S přijatým pozměňovacím návrhem předkladatel souhlasí. Dovoluji si vás požádat o propuštění zákona do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. V prvém čtení jsme přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 411/2. Prosím pana poslance Jaroslava Plachého, aby se jako zpravodaj tohoto výboru ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh zákona - tisk 411 - na své 21. schůzi dne 24. října. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 411 s jediným pozměňovacím návrhem. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I my vám, pane poslanče, děkujeme. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, nikdo z místa se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádné přihlášky, takže končím i podrobnou rozpravu. Končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu poslanci Hovorkovi i poslanci Plachému.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

193.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení
mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci
průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu
/sněmovní tisk 432/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych poděkovat členům zahraničního výboru za vstřícnost, která se prokázala při projednávání této dohody. Doplním pouze své vystoupení z prvního čtení o informaci, kterou již zahraniční výbor obdržel, a to že Rozhodnutí Rady o sjednání Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, bylo zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské komise. Předseda Rady je tímto rozhodnutím pověřen k předání diplomatické nóty podle článku 2 této dohody, takže na straně Evropské unie je schvalovací proces ukončen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám děkuji, pane ministře. Připomínám, že vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 432/1. Prosím pana poslance Karla Kühnla, který je určeným zpravodajem tohoto výboru, aby vystoupil a zprávu odůvodnil.

(Poslanec Kühnl přichází až po chvíli.)

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se za krátké zdržení.

K projednávanému bodu považuji za nezbytné sdělit, že zahraniční výbor se zabýval na své 21. schůzi předloženým návrhem a přijal k němu následující usnesení. S dovolením nebudu celé návětí předčítat.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Zdeňka Vorlíčka a zpravodajské zprávě poslance Karla Kühnla a rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsané dne 23. července 2003 v Bruselu,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzích zahraničního výboru.

Což jsem tímto učinil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Návrh usnesení přednesl před chvílí pan poslanec Karel Kühnl. Přivolám všechny ty, kteří chtějí o této věci hlasovat.

Budeme hlasovat o textu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsané 23. července 2003 v Bruselu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP