(12.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 212, které jsem zahájil. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo 133 pro, 5 proti, takže návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Urbanovi, panu poslanci Karlu Kühnlovi a končím tento bod.

 

Dalším bodem, kterému se máme věnovat, je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. My jsme v situaci, kdy je všemi odsouhlaseno, že bychom se mohli věnovat snad už teď dalším bodům, protože nepředpokládám, že by do 13. hodiny mohlo zaznít o mnoho více než úvodní zpráva paní ministryně, a nerad bych ji případně omezoval. Takže se ptám, paní a pánové, zdali jsou námitky, abych tento bod nezahajoval a abychom se věnovali několika dalším bodům, které se týkají voleb, případně změn v orgánech Poslanecké sněmovny.

 

Vaše mlčení beru jako souhlas, takže se budeme věnovat bodu

 

165.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Poslanecké sněmovny poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se závěry volební komise ke změnám ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise jediný návrh od poslaneckého klubu ODS, a to odvolat z členství ve výboru pro obranu a bezpečnost poslance Petra Kotta, je nezařazený a dříve byl ODS, a zvolit za člena výboru pro obranu a bezpečnost poslance Zbyňka Novotného - ODS. Návrh byl zaslán na vědomí všem poslaneckým klubům 16. října letošního roku.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože ustavení výboru proběhlo veřejným hlasováním, navrhuji, aby i dnešní odvolání a volba proběhly stejným způsobem, veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji, aby po rozpravě Poslanecká sněmovna nejprve hlasovala o návrhu na odvolání poslance Petra Kotta z členství ve výboru pro obranu a bezpečnost, a pokud bude odvolání přijato, aby pak bylo hlasováno o navrženém kandidátovi za člena tohoto výboru.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub ODS stahuje svůj návrh na odvolání člena výboru pro obranu a bezpečnost a volbu nového člena výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme, pane poslanče. Slova se ujme opět pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože klub ODS stahuje svůj návrh, v tomto případě není o čem jednat a nebude možné jednat ani o zvolení pana poslance Zbyňka Novotného. Tím můžeme tento bod ukončit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Můžeme přikročit k dalšímu bodu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dalším bodem je bod

 

166.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Od úmrtí prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana dr. Voleníka je tato funkce stále neobsazena. Na 18. schůzi Poslanecké sněmovny jsem vyhlásil lhůtu na podávání návrhů na kandidáty, a to do 15. srpna letošního roku. Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů tyto návrhy: Miroslav Beneš - ODS a Jitka Kupčová - ČSSD. Jedná se tedy o volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh Poslanecké sněmovny bude předložen prezidentu republiky, který podle ústavy jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se pak prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ujme své funkce na devět let. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 18. srpna 2003.

Nyní bych chtěl Poslaneckou sněmovnu seznámit s návrhem volební komise na způsob hlasování. Toto hlasování je poněkud netypické. Nejedná se o klasickou volbu, ale o návrh Poslanecké sněmovny, kterým tato předkládá kandidáta ke jmenování prezidentem republiky. Způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví. Navrhuji tajnou volbu a obdobnou proceduru, jaká proběhla na 8. schůzi Poslanecké sněmovny při hlasování o návrhu na jmenování viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. To znamená, že pokud nebude zvolen kandidát na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, volební komise navrhuje následující postup. Zařadit do pořadu právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny totožný nový bod, ve kterém by Poslanecká sněmovna rozhodovala opět mezi navrženými kandidáty z předchozího hlasování. Po vyhlášení výsledků hlasování jsem připraven tento procedurální návrh přednést za těch okolností, které jsem uvedl, tedy pokud by nebyl zvolen žádný z kandidátů.

Nyní bych vás poprosil, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu, a to jednak k navrženým kandidátům a dále pak k návrhu na tajné hlasování a k návrhu volební komise na další postup v případě nezvolení kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, rád vám, pane poslanče vyhovím a rozpravu otevírám. Mám jednu písemnou přihlášku - od pana poslance Miroslava Beneše, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, ctěné poslankyně, vážení poslanci, ne pokaždé má člověk, který je navrhován na některý z postů definovaných ústavou do kompetence sněmovny, příležitost vystoupit se svou představou. Dovolte, abych této příležitosti využil, dovolte, abych vás připravil o trochu vašeho drahocenného času a své představy přednesl.

Každý, kdo v této zemi hovoří o Nejvyšším kontrolním úřadu, neopomene zmínit jeho vysokou kredibilitu a důvěryhodnost, tedy pověst, kterou si úřad vydobyl pod vedením dr. Voleníka. Kdokoli, kdo stane v čele úřadu nyní, bude porovnáván se svým předchůdcem a bude jen velmi těžko přicházet s něčím novým. Jsem přesvědčen, že ať v organizační struktuře, nebo v běžném dennodenním životě úřadu je zapotřebí nastavený standard udržet. I toto zdánlivě pouhé udržení nastavení standardu považuji za poměrně náročné a prioritní.

Když kolegové přišli s návrhem mé kandidatury, nesmírně jsem váhal. Ano, vážené dámy, vážení pánové, očekával jsem totiž debatu na téma závislý, či nezávislý. Na rovinu říkám: nejsem nezávislý. Mnozí si myslí, že je lepší popisovat svoji nezávislost, a ono se pak třeba potvrdí ono známé "nikdo nejsme dokonalý", možná ani nezávislý. Proto zvažte, zda je opravdu nevýhodou, pokud se o mně ví, že se hlásím k nižšímu přerozdělování - chcete-li, že se hlásím k pravici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP