(13.00 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Jsem přesvědčen, že jasný názor na uspořádání věcí veřejných není nedostatkem. Navíc závislost rozhodně nemá nic společného s působením v čele úřadu, který kontroluje užívání veřejných peněz. Tato závislost nemá nic společného s řízením úřadu, který nerozhoduje o politických otázkách. Zde by snad spíše měla mít vliv moje profesní kariéra a vzdělání.

Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím požádal pana premiéra, aby nerušil poslance Beneše v přednesení jeho kandidátské řeči. Děkuji.

Kvalifikace, kterou nabízím, je poměrně pestrá, a uznávám, že není - vyjmu-li velmi krátké působení v ústavně právním výboru - z právního prostředí.

Tak tedy. Nejprve jsem po vystudování jaderné fyziky pět let s lopatou a krumpáčem v ruce pozoroval svět hodně zezdola. Pak jsem se na pár let vrátil ke své profesi a pracoval na Temelíně. Říkám na rovinu, že stát vedle lidí, kteří se dokázali pohybovat v jedné z nejsložitějších a nejrozsáhlejších investičních akcí, považuji dodnes za jednu z největších životních zkušeností. Mimochodem, jeden rok jsem měl na starosti Američany provádějící technologické, ale i procesní porovnání Temelína se zahraničními elektrárnami. Coby člověk chtějící se věnovat správě věcí veřejných jsem dva roky řídil a vlastnil malou firmu. Vím, jak složité je peníze - ať už pro sebe nebo pro své zaměstnance - vydělat. Absolvoval jsem manažerská školení v Japonsku a v USA.

Na radnici jsem se přesvědčil, jak důležité pro mě samého bylo vybudování kontrolních mechanismů. Naštěstí nejen pro mě, ale především pro městskou pokladnu, jsem přesvědčen, že jsem je zavedl docela dobře. Jako primátor jsem se snažil, aby vztah mezi kontrolovanými a kontrolujícími byl založen na respektování a znalosti, ne na přetahování se.

Chci přispět ke komunikaci mezi kontrolovanými a kontrolujícími tak, aby pro všechny byla hlavní otázkou efektivita a účelnost utrácení veřejných peněz, nikoliv prestižní souboj o interpretaci toho, kdo má pravdu o zaúčtování jakési položky 327. Veřejné peníze totiž nepovažuji za jakési hromádky anonymních financí, ale za skutečné koruny. Koruny vydělané a zaplacené někým jiným než státním, krajským či obecním úředníkem nebo politikem. Veřejné peníze totiž zaplatil ten, který nám všem umožňuje naši existenci - daňový poplatník. Chtěl bych přispět k tomu, aby každá koruna byla velmi pečlivě obrácena, než bude rozhodnuto o jejím utracení. Chtěl bych přispět k tomu, aby u každého projektu bylo zváženo, zda cíle nelze dosáhnout levněji.

Vážené dámy, vážení pánové, jsem přesvědčen, že pokud by se ve spolupráci kontrolovaných a kontrolujících podařilo vytvořit integrovaný přístup ke kontrole ve státní správě, bude riziko nerozumného vynakládání finančních prostředků minimalizováno. Že to snad ani není možné? Podívejme se do velkých soukromých firem. Jde o to, zda státní instituce dokáží nastolit a zavést pravidla tak, aby nakládání s veřejnými financemi respektovalo přísnost a opatrnost, ale také poučitelnost z chyb, tedy vlastnosti běžně známé v soukromém sektoru.

Z působení ve sněmovně, resp. v pozici předsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, mě už většina z vás zná. Jen bych chtěl zdůraznit, že pro mě, zdánlivého harcovníka, bylo velmi poučné pozorovat zájmové skupiny, jak zdánlivě pro obecné blaho dokáží útočit na veřejné rozpočty. K tomu, aby vynakládání veřejných prostředků probíhalo co nejčitelněji, nejpřehledněji a nejsrozumitelněji, chci přispět. To je mým cílem, to vám nabízím. Záleží na vás, zda moji nabídku přijmete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Předávám opět slovo panu poslanci Hojdovi.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V rozpravě nebyly podány žádné návrhy na změnu způsobu hlasování. Proto vás žádám, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o tom, že se tato volba bude konat tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem volební komise, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 213, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je opačného názoru? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 180 hlasujících bylo pro 162, nikdo proti. Volba bude tajná.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k další záležitosti, kterou je

 

167.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Parlamentního shromáždění NATO

 

Poslanec Pavel Hojda: Na 20. schůzi Poslanecké sněmovny rezignovala na funkci vedoucí této delegace paní poslankyně Vlasta Parkanová. Volební komise ve stanovené lhůtě obdržela od poslaneckého klubu KDU-ČSL tento návrh: Pavel Severa - KDU-ČSL. Návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům dne 14. října letošního roku.

Ze zákona se jedná o dvoukolovou volbu většinovým způsobem a tajným hlasováním. Tajná volba je technicky připravena. Doporučuji, aby po rozpravě k navrženému kandidátovi Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslankyně Vlasta Parkanová rezignovala na funkci vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, a pak se konala tajná volba předsedy této delegace.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám, pane poslanče. Rozpravu otevírám. Přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Na základě vašeho doporučení předkládám sněmovně k hlasování: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci poslankyně Vlasty Parkanové na funkci vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 214. Kdo souhlasí s tím, co jsem právě přečetl, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 hlasujících bylo pro 160, proti nikdo.

 

Vzali jsme na vědomí rezignaci a na základě vašeho doporučení přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme se věnovat bodu dalšímu, kterým je

 

168.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Dávám vám opět slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V této radě je dosud neobsazeno jedno místo člena. Připomínám, že na návrh Poslanecké sněmovny členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jmenuje předseda vlády a funkční období členů je šest let s tím, že tuto funkci mohou vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: David Dušek - US-DEU, Alena Macková - ODS a Vratislav Měchura - KSČM. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 14. října 2003.

Způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje hlasování veřejné. Protože se jedná o návrh a potom o jmenování předsedou vlády, hlasování se neuskutečňuje dvoukolově. V případě, že nebude v nastávajícím hlasování kandidát na člena zvolen, nemůže následovat další hlasování a tento bod končí.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a k návrhu na způsob volby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP