(16.00 hodin)
(pokračuje Součková)

Za třetí. Dále se navrhuje zpřesnění činnosti správních rad zdravotních pojišťoven a právo členů zastupujících stát, zaměstnavatele i pojištěnce pozastavit rozhodnutí správní rady v zákonem stanovených případech.

Za čtvrté. Dalším okruhem, kde předpokládaná úprava se řeší, je nová organizační struktura Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato nová organizační struktura navazuje na provedenou reformu veřejné správy tak, aby byly vytvořeny potřebné organizační předpoklady pro zvýšení účinnosti zřízené pojišťovny pro flexibilitu uspořádání v závislosti na vývoji počtu pojištěnců, plátců pojistného a smluvních zdravotnických zařízení v konkrétních regionech a pro vytvoření jednoznačně definovaného organizačního článku vybaveného potřebnými informacemi a kompetencemi pro zajišťování spolupráce s orgány samosprávy při definování a správě sítě zdravotnických zařízení a při tvorbě sítě mluvních zařízení určených k uspokojování ústavního práva občanů na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Současně se zavedením nového organizačního členění se navrhuje redukce struktury orgánů pojišťovny tak, že bude nadále zachována jedna správní a jedna dozorčí rada oproti dosavadním 78 okresním správním radám a dozorčím radám. Vedle ekonomických důvodů jde o vyjádření skutečnosti, že pojišťovna je samostatnou a jednotnou právnickou osobou.

Za páté. Poslední navrženou změnou je upuštění od dalšího každoročního navyšování zajišťovacího fondu. Důvodem pro danou úpravu je skutečnost, že současná úroveň naplnění se jeví jako dostatečná a dosud nedošlo k žádnému plnění z fondu a finanční prostředky, které mohly zdravotní pojišťovny použít ke krytí úhrady zdravotní péče, jsou zde relativně umrtvené. Další skutečnosti, zejména pak dopady na systém veřejného zdravotního pojištění, jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu tohoto zákona, protože se jedná skutečně o situaci, kdy zdravotnictví má velké finanční problémy a opatření jdou právě v duchu nápravných opatření, aby došlo k zastabilizování systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní ministryně. Prosím nejprve o klid v jednacím sále. Chci poprosit postávající kolegy, zda by si nemohli buď posadit, nebo se přenést do předsálí.

Nyní uděluji slovo zpravodaji pro prvé čtení panu kolegovi Vladimíru Říhovi.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, paní ministryně ve svém úvodním slově velmi podrobně přednesla podstatu návrhu tohoto zákona, takže mi ulehčila mou úlohu. Jako zpravodaj mohu pouze doporučit vážené sněmovně propustit návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do rozpravy se hlásí kolega Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu novely zákona 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a zákona 280/1992 Sb., o tzv. zaměstnaneckých - ve zkratce - zdravotních pojišťovnách.

Co je obsahem návrhu? Návrh vládní novely obsahuje za prvé pravidla pro naplňování a využívání fondů zdravotních pojišťoven, za druhé návrh na změnu organizační struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny, za třetí návrh na úpravu ustanovení upravujících orgány zdravotních pojišťoven, jejich volbu a odvolávání jejich členů, za čtvrté právo veta pro zástupce státu, zaměstnavatelů a pojištěnců ve správní radě.

Vláda navrhuje snížit objem finančních prostředků uložených v rezervním fondu z 3 % na 1,5 % průměrných ročních výdajů. Toto snižování rezerv, dámy a pánové, může dopadnout na systém zdravotním pojištění v případě, kdy bude třeba tyto rezervní fondy čerpat, tedy v případě nepředvídatelné situace, pro kterou je fond vytvářen. Jsou tím živelní pohromy, epidemie, hromadné nákazy, hromadná onemocnění apod., tedy věci a události, jejichž výskyt nemůžeme předpovědět, a rozhodně je nemůžeme vyloučit. Omezení těchto rezerv je výrazem špatného hospodaření.

Vláda navrhuje změnit způsob využívání prostředků fondu prevence, a to účelově - na zdravotní péči nad rámec péče hrazené s prokazatelným efektem, pokud je poskytována v souvislosti s existujícím nebo hrozícím onemocněním, na preventivní programy k odhalování závažných onemocnění, na rehabilitační a rekondiční aktivity a - musím říci kupodivu - na masové sportovní akce, které do tohoto rámce jaksi příliš nezapadají. Tento výčet však neobsahuje aktivity směřující na podporu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče ani aktivity směřující k zavádění nových léčebných a vyšetřovacích metod. Pro vaši informaci chci říci, že tyto dva momenty jsou důležité pro zdravotnictví České republiky, jsou užitečné pro zdravotnictví České republiky a na tyto dva směry směřovaly v minulých letech nemalé prostředky z těchto fondů. Neznám důvod, proč chceme dále nepodporovat zvyšování kvality zdravotní péče, ani dále nepodporovat zavádění nových diagnostických a léčebných metod.

Vláda dále navrhuje změnit strukturu Všeobecné zdravotní pojišťovny z ústřední pojišťovny a okresních na ústřední a krajské pobočky. Navrhuje také právo veta pro zástupce pojištěnců, zaměstnavatelů a především zástupce státu v orgánech zdravotní pojišťovny, a to tak, že veto musí vyslovit všichni přítomní členové těchto orgánů.

Vláda dále navrhuje - a to je pozoruhodné - aby právo veta mohlo být uplatněno nejen tehdy, kdy je ohroženo vyrovnané hospodářství pojišťovny, tedy subjektu, jehož správní, případně dozorčí rada zasedá, ale překvapivě i tehdy, kdy je ohrožena finanční rovnováha systému veřejného zdravotního pojištění. Vláda tak hodlá svým návrhem přenést na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu - jednu z mnoha zdravotních pojišťoven, která provádí veřejné zdravotní pojištění v České republice - přenést na tuto jednu instituci a její správní a dozorčí radu odpovědnost za stabilitu systému. Je přitom zcela nesporné, že odpovědnost za stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění musí nést vláda, neboť vláda nese odpovědnost za dostupnost zdravotní péče pro občany a nemůže tuto odpovědnost přenést na jednu z řady institucí, které spravují veřejné zdravotní pojištění. Musím vyjádřit podiv nad tím, jak s tímto principem mohou někteří kolegové souhlasit.

Vláda dále navrhuje umožnit odvolávání zástupců pojištěnců a zaměstnavatelů v průběhu volebního období, a to bez udání důvodů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP