(18.10 hodin)
(pokračuje Recman)

Chtěl bych požádat o jednu technickou opravu v usnesení rozpočtového výboru, kde v I - doporučuje ve vztahu k textu smlouvy - je uvedené datum podepsání smlouvy v Praze dne 28. dubna 2000, správně má být 28. dubna 2003. Omlouvám se. Vzniklo to při přepisu. V tom případě je text usnesení rozpočtového výboru po této opravě a text usnesení zahraničního výboru shodný.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor rovněž doporučuje schválit tuto smlouvu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani se nikdo nehlásí z místa. Rozpravu tedy končím. Předpokládám, že předkladatel ani paní zpravodajka nebo páni zpravodajové nechtějí vystoupit se závěrečnými slovy.

Pokusím se vás přilákat. Oba výbory předkládají shodný návrh usnesení. Budeme o tomto návrhu usnesení hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 127 poslanců 109 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod 105, kterým je

 

105.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Protokol
k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, Doporučení č. 193
o podpoře družstev a Doporučení č. 194 týkající se seznamu nemocí z povolání
a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání,
přijaté na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002
/sněmovní tisk 340/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, v roce 2002 proběhla v Ženevě 90. Mezinárodní konference práce, na níž byly přijaty Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Doporučení č. 193 o podpoře družstev a Doporučení č. 194 o nemocích z povolání. Na základě článku 19. Ústavy Mezinárodní organizace práce vláda České republiky předložila tyto instrumenty ve lhůtě jednoho roku od jejich přijetí Parlamentu k informaci a k posouzení. Po prvním čtení v plénu a projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a v zahraničním výboru je nyní materiál předložen ke druhému čtení.

Cílem protokolu je standardizace národních systémů evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání především z hlediska rozsahu evidovaných informací. V rámci vnitrostátního posuzování protokolu bylo konstatováno, že Česká republika již nyní plní požadavky na rozsah evidovaných údajů v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Není však splněn výslovný požadavek stanovení povinnosti zaměstnavatele při hlášení nemocí z povolání kompetentním orgánům, neboť v České republice je tato povinnost tradičně uložena lékařskému orgánu, který nemoc z povolání uznává, a nikoliv příslušnému zaměstnavateli. Stávající právní úprava tedy nesplňuje všechny požadavky protokolu.

Stávající právní stav v České republice byl ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví posouzen jako dostačující, resp. jako žádoucí, neboť přenesení požadavku hlásit nemoci z povolání na zaměstnavatele by na jednu stranu přineslo na bedra zaměstnavatelů další administrativní povinnosti a na druhou stranu existuje obava, že by ne všichni zaměstnavatelé tuto povinnost plnili řádně a svědomitě, což by mohlo být na újmu zaměstnanců postižených nemocí z povolání.

Připomínám, že vláda v naprosté většině případů předkládá k ratifikaci mezinárodní úmluvy tehdy, kdy je legislativně a prakticky zajištěno jejich provádění. Vzhledem k tomu, že v případě projednávaného protokolu tomu tak není, vláda jeho ratifikaci nenavrhuje. Přesto je vláda povinna nové instrumenty Mezinárodní organizace práce Parlamentu předložit.

Zbývající dva instrumenty, doporučení, nejsou určeny k ratifikaci, nevyplývají z nich žádné závazky státu a obsahují pouze nezávazná vodítka pro praxi. Doporučení č. 193 o podpoře družstev podtrhuje význam družstev pro tvorbu pracovních míst a pro účast pracovníků na ekonomickém a sociálním rozvoji a připomíná úlohu, kterou družstva sehrávají například při začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin obyvatel do života společnosti při tvorbě pracovních míst a dalších aspektech tzv. sociální ekonomiky. Doporučení č. 194 o nemocích z povolání obsahuje vodítka pro vedení národního seznamu nemocí z povolání pro účely jejich prevence, evidence a hlášení. Vyzývá k průběžným revizím národních seznamů podle nejnovějších vědeckých poznatků a k jejich mezinárodnímu sdílení informací spolu s výročními statistikami pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Na svém zasedání dne 7. května tohoto roku přijala vláda usnesení č. 441, kterým rozhodla neratifikovat Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z důvodu výše uvedeného nesouladu ustanovení protokolu s právním řádem České republiky. Co se týká obou doporučení, bylo vládou doporučeno jednotlivým jejím členům, aby k nim v rámci svých kompetencí přihlíželi, což je v souladu se snahou o mezinárodní spolupráci v oblasti statistik pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. s programovým prohlášením vlády, kterým se zavázala k podpoře družstev, zejména v zemědělství a v oblasti bytové politiky.

S tímto stanoviskem vlády se ztotožnily oba výbory Poslanecké sněmovny, kterým byl materiál přidělen k projednání. I jejich usnesení jsou v souladu s návrhem vlády, takže věřím tomu, že tento návrh schválíte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vládní návrh projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a zahraniční výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisk 340/1 a 340/2. Prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Vladimíra Říhu, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se tiskem 340 zabýval na své 16. schůzi dne 10. září 2003 a přijal usnesení č. 95 tohoto znění:

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, Doporučení č. 193 o podpoře družstev a Doporučení č. 194 týkající se seznamu nemocí z povolání a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijaté na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002;

2. souhlasí s tím, aby protokol nebyl ratifikován z důvodu nesouladu s právním řádem České republiky;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, je to tak. Vláda nám po čase opět předkládá dokument, u něhož žádá, aby nebyl ratifikován. Je to pro nás nezvyklé, ale je tomu tak.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, promiňte. Já vás na chvilku přeruším a poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili, aby se usadili do svých poslaneckých lavic, protože není slyšet. Ještě jednou vás žádám o klid.

Pane poslanče, můžete pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP