(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Takže se omlouvám sněmovně, opakoval jsem jenom procedurální návrhy a vnímám návrh kolegy Ouzkého jako další procedurální návrh. Souhlasíte se mnou? Zpravodaj mě sleduje.

Prosím, nyní pan zpravodaj. Potom pan kolega Říha.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já bych chtěl jenom říci, vážené kolegyně, vážení kolegové, že plně nesouhlasím s panem kolegou Ouzkým, že vyžaduje přítomnost paní ministryně, protože to není vládní návrh, to je návrh poslanecké iniciativy jednotlivých poslanců, takže si myslím, že ministryně tady nemusí být přítomna. Kolegové, kteří tento návrh podávali, tady samozřejmě jsou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vyjádření zpravodaje. V obecné rozpravě pan poslanec Vladimír Říha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já chci reagovat na kolegu Ouzkého. Jsme dospělí lidé, samozřejmě se nechceme strašit. Nevím, kdo straší víc. Já jsem už minule říkal, že jediné nebezpečí, které hrozí, když nebude zákon přijat, je, že od nového roku nebudou zdravotnická zařízení ty údaje posílat. A to není katastrofa, ovšem připomíná mi to vtip z doby před rokem 1989, jaký je rozdíl mezi škodou a katastrofou. Není to katastrofa, ale je to určitá škoda, protože by došlo ke ztrátě určitých údajů.

Tady jsou vedle sebe zvažována dvě rizika. Jedno riziko jsou ztráty údajů, protože oprávněně, nebude-li zákon, nebudou lékaři a zdravotnická zařízení údaje ÚZISu poskytovat, protože by se ocitli mimo zákon. Na druhé straně kolegové legitimně namítají, že je tady jakési ne úplně určité nebezpečí zneužití těchto dat. Možná že to je ne úplná znalost toho systému, která vede k nadměrnému vnímání nebezpečí, protože obranné mechanismy jsou takové, že vlastně nikdo se nedostane jednoduše k celému souboru dat tak, aby přiřadil jednotlivou osobu k datům, případně k onemocnění.

Já vidím z hlediska odborného větší zisk v těch údajích, které mohou sloužit k posuzování jak zdravotního stavu celé populace, tak jednotlivých případů, a hodnota tohoto je pro mě větší než iluzorní nebezpečí, že někdo data zneužije. Ale je to věc názoru a diskuse o tom je legitimní. Jenom když diskusi povedeme příliš dlouho, tak se nám stane, že od Nového roku nám opravdu vypadnou údaje, a jsou to údaje, jejichž kontinuitu nám třeba řada evropských států závidí, některé údaje jsou prakticky z padesátých let, některé z šedesátých, některé ze sedmdesátých. Toto by se mohlo - mně se zdá možná zbytečně - přerušit.

Dovolím si v podrobné rozpravě podat ještě pozměňovací návrh, který vychází kolegům vstříc, aby se zredukoval počet údajů, které by byly sbírány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pane kolego, jste řádně přihlášen do podrobné rozpravy. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, ani nikoho nevidím, že by se hlásil z místa, proto obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k návrhům na hlasování. Procedurální návrh, o kterém je podle jednacího řádu třeba hlasovat jako o prvním, je návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání a podmíněně na zamítnutí návrhu. Pokud neprojde žádný z návrhů, platí návrh kolegy Ouzkého na to, že to přerušíme do dalšího stanoviska výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Takže se pokusím přilákat všechny, kteří mají zájem hlasovat o těchto procedurálních návrzích po skončení obecné rozpravy. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými registračními kartami.

 

Budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 330 o návrhu na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 330 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 179 pro 87, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní podmíněný návrh na zamítnutí návrhu zákona. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 331, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 179 pro 48, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední návrh k hlasování je návrh na nové přerušení projednávání tohoto bodu po obecné rozpravě, a to do nového stanoviska výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 332 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 332 z přítomných 179 pro 91, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Znamená to, že nemohu zahájit podrobnou rozpravu - počkám na kontrolu hlasování - čekali bychom na nové stanovisko výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, podrobná rozprava by probíhala na této schůzi podle dohody, kterou bychom učinili o čase jejího zařazení.

Prosím, pan kolega Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já se vám velmi omlouvám, nevím, jak se to mohlo stát, ale hlasoval jsem jako předkladatel samozřejmě ne, a mám tam ano. (Veselost v sále.) Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U pana předkladatele samozřejmě předpokládám, že šlo skutečně o chybu hlasovacího zařízení.

 

Takže je namístě, abychom o námitce proti výsledkům hlasování rozhodli v hlasování pořadové číslo 333, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana kolegy Radko Martínka. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 180 pro 147, proti 9.

 

Budeme opakovat hlasování číslo 332 o přerušení do nového jednání, a to v hlasování pořadové číslo 334. Na požadavek z pléna vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. - Věřím, že jsou všichni přihlášeni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 334 a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do nového stanoviska výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 176 pro 87, proti 75. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP