(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem je

 

139.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 353/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů setrval ministr spravedlnosti Karel Čermák a místo zaujala zpravodajka a předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 353/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda hodlá přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Paní zpravodajku tedy prosím, aby se ujala svých zpravodajských povinností.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy máte obsaženy v tisku 353/2. Pokud nebudou vzneseny požadavky na oddělené hlasování některých bodů, navrhuji, abychom hlasovali o všech návrzích, které přijal petiční výbor a které jsou uvedeny pod písmenem A, najednou. Dále bychom hlasovali návrhy pod písmenem B, C a následně o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane předsedající, žádám oddělené hlasování o bodech A3 a A7 z celého boku A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Alexander Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Žádám oddělené hlasování o bodech A8 a A9.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dále se hlásí paní zpravodajka Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Akceptuji požadavky na oddělené hlasování. Pouze bych se předkladatelů těchto návrhů chtěla zeptat, jestli souhlasí, aby bod A3 byl hlasován společně s bodem A7. Pokud jde o paní poslankyni Parkanovou, vidím, že kýve hlavou. Dále pana poslance Černého, jestli souhlasí, aby bod A8 byl hlasován pro věcnou souvislost společně s bodem A9. Také kýve hlavou. Takže o těchto bodech budeme hlasovat odděleně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bylo dosaženo souhlasu. Jsou další poznámky k proceduře? Pokud nejsou, rozhodneme v hlasování, které jsem právě zahájil.

 

Kdo souhlasí s procedurou, jak ji naznačila paní zpravodajka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 597 skončilo. Z přítomných 166 poslanců bylo pro 123, nikdo proti, takže se budeme držet schválené procedury.

 

Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, můžeme hlasovat o návrzích obsažených pod písmenem A1, A2, A4 až A6 a A10 dohromady. (Stanovisko zpravodajky i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 598. Kdo s těmito návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 166 přítomných bylo pro 143, nikdo nebyl proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Další hlasování se bude týkat bodu A3 a A7 usnesení petičního výboru. (Zpravodajka doporučila, ministr - bez stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 599. Kdo souhlasí s návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 166 hlasujících bylo pro 93, proti 61. Návrhy byly přijaty.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Další hlasování se bude týkat bodu A8 a A9. (Stanovisko zpravodajky negativní, ministr bez stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 600. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 hlasujících bylo pro 67, proti 56. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Další hlasování se bude týkat bodu B. Jde o legislativně technickou úpravu. (Zpravodajka i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 601. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 hlasujících bylo pro 102, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, konečně můžeme hlasovat i o posledním pozměňovacím návrhu, který je uveden pod bodem C. (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 602. Kdo s návrhem poslance Černého souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících bylo pro 88, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy. Mohu přednést návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 353, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 603. Kdo s tímto usnesením souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících bylo pro 144, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru i paní zpravodajce.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

125.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 296/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj a předseda rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 296/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si využít § 95/2 našeho jednacího řádu k tomu, abych navrhl některé legislativně technické úpravy k návrhu, který jsem přednesl ve druhém čtení a který je uveden v materiálu pod bodem C. Podařilo se mi totiž navrhnout pozměňovací návrh, ve kterém říkám, o jaký zákon se jedná, přednesl jsem také ustanovení, kterého se změna týká, ale zapomněl jsem uvést, kam do zákona je třeba tento návrh umístit.

Proto doporučuji za slova "změna zákona o dani z přidané hodnoty" doplnit tento text: V § 45b se doplňuje nový odstavec 8, který zní... Potom je ustanovení, které jsem přečetl, samotný pozměňovací návrh, s tím, že po poradě s legislativci žádám, aby v textu pozměňovacího návrhu bylo slovo "i" nahrazeno slovem "obdobně", což je legislativně správné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP