(11.50 hodin)
(pokračuje Zgarba)

Krátké zdůvodnění. V rámci kapitoly Ministerstva zemědělství se jedná na základě přístupové dohody o povinném spolufinancování ze státního rozpočtu. V případě, že horizontální plán rozvoje venkovského prostoru nedofinancuje Česká republika, nebude moci čerpat 2,6 miliardy korun z rozpočtu EU. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Tomáš Dub, připraví se pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení poslanci, dovolte, abych vznesl své pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu na rok 2004.

Za prvé a především navrhuji, aby Mezinárodnímu festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran bylo z vládní rozpočtové rezervy převedeno 5 milionů korun, tak jak je tomu i u jiných festivalů podporovaných státem. Již v minulosti naše Poslanecká sněmovna tento festival podporovala a umožňovala jeho dosud úspěšnou existenci. Snad tomu tak bude i nyní. Festival seznamuje veřejnost s historií a propojením židovské kultury v našem regionu, připomíná židovskou katastrofu holocaust a přináší živé současné umění interpretované mladými umělci. Tedy téma více než závažné a stále aktuální. Jeho prezidentem je spisovatel pan Arnošt Lustig, osobnost poskytující garanci nám všem. Nekomerční činnost festivalu mohou jeho organizátoři provozovat pouze s podporou Poslanecké sněmovny. V letech minulých Poslanecká sněmovna mu přisuzovala 7 milionů korun, nyní v daleko úspornějších podmínkách prosí organizátoři váženou sněmovnu i mým prostřednictvím o 5 milionů korun.

Za druhé bych rád přednesl pozměňovací návrh, který v případě jeho schválení umožní záchranu významné památky Královská dvorana, známější pod názvem Šlechtova restaurace, v Královské oboře Stromovce v Praze. Památka byla postavena císařem Leopoldem II. v 18. století jako lovecký zámeček. Chátrá již od první poloviny osmdesátých let minulého století, kdy byla poničena dvakrát rozsáhlým požárem. V posledním desetiletí do ní byla investována částka téměř 20 milionů korun k její stabilizaci, konzervaci a vybudování sítí. Avšak v roce minulém silně utrpěla při ničivých povodních, a navrhuji proto navýšit kapitolu Ministerstva kultury České republiky 234 810 státní pomoc při obnově území postiženého povodní v roce 2002 o částku 50 milionů korun ve prospěch projektu záchrany a obnovy Královské dvorany, a to na úkor vládní rozpočtové rezervy. Velmi bych si přál, aby památka nám daná českými králi zůstala zachována.

Za třetí si dovolím vystoupit jako člen a zpravodaj zahraničního výboru a dovoluji si zde jeho jménem přednést a navrhnout pozměňovací návrhy.

Zahraniční výbor zkonstatoval, že předložený návrh rozpočtu kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí umožňuje plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí pouze v omezené míře. Zároveň doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2004, kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, schválila výši příjmů 140 milionů korun, výši výdajů 4 miliardy 818 milionů 514 tisíc korun, z toho kapitálových 960 milionů 450 tisíc korun, což představuje oproti návrhu schválenému vládou zvýšení celkových výdajů o částku 70 milionů korun, z toho kapitálových 30 milionů korun, s tím, že částka ve výši 30 milionů korun bude použita na zvýšení rozpočtu kanceláře generálního komisaře světové výstavy Expo 2005 v Aiči za účelem zajištění prezentace územních samosprávných celků na světové výstavě Expo 2005 v Aiči. Už jenom doplňuji, že je potřeba kraje i v této věci podpořit.

Částka 30 milionů korun bude použita na vývoj informačních technologií pro přenos utajovaných skutečností, a to vše samozřejmě na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a doufám, že alespoň některým z mých návrhů budete věnovat pozornost a vyhovíte jim.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou se přihlásil ministr kultury pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Promiňte, že vstupuji do této debaty, ale je to opravdu faktická připomínka přímo k návrhu pana poslance týkajícímu se česko-německo-židovského festivalu Devět bran. Chtěl bych říci, že festival má ještě opravdu mezinárodněpolitické souvislosti. V tomto období je velice důležitým festivalem a chtěl bych potvrdit, ač je to neobvyklé, to, co tady pan poslanec řekl o významu tohoto festivalu. A já mu děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Vladimír Koníček, připraví se paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, po přečtení pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, tisk 460/2, jsem byl potěšen, že rozpočtový výbor myslel na filmové festivaly a celková částka něco přes 30 milionů se zdá být štědrá. Určitě pouze omylem či nedopatřením rozpočtový výbor zapomněl na festival, který má trochu jiný název. Je totiž zároveň školou, a to letní filmovou školou, které se bude konat v příštím roce 30. ročník. Velikostí je tato letní filmová škola srovnatelná s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Ne těmi honosnými akcemi, ale počtem účastníků. A myslím si, že by bylo dobré tuto akci podpořit.

Proto navrhuji posílit kapitolu 334 o částku 2 miliony korun jako účelově vázanou částku v programu Ostatní kulturní aktivity pro Letní filmovou školu v Uherském Hradišti a o tuto částku navrhuji snížit v kapitole VPS položku vládní rozpočtová rezerva.

Do programu 298 210 - to je ještě další návrh - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství navrhuji zařadit položku Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, přístavba tělocvičny a školních šaten - částka 15 milionů korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Jitka Vojtilová, připraví se pan poslanec Vlastislav Antolák.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré poledne. Připojuji se s drobným pozměňovacím návrhem k předloženému návrhu státního rozpočtu, kapitole 398 Všeobecná pokladní správa na rok 2004. V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v části výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, celkovou částku snížit o částku 7 milionů korun. Částku 7 milionů převést v této kapitole z položky vládní rozpočtová rezerva do programu č. 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, evidenční číslo 298 210 5022 rekonstrukce Základní školy a sportovního areálu Jablonec v Podještědí a navýšit stávající částku 2,5 milionu korun o 7 milionů na celkovou částku 9,5 milionu korun.

Krátké zdůvodnění. Město Jablonec v Podještědí požádalo v říjnu 2000 Ministerstvo financí o poskytnutí dotace na rekonstrukci a modernizaci základní školy a jejího sportovního areálu, která byla zaregistrována na Ministerstvu financí pod číslem 132659. Dosud však tato dotace nebyla poskytnuta. V srpnu letošního roku krajský hygienik v Liberci rozhodl o uzavření sportovního areálu od září 2003. Toto rozhodnutí je pro základní školu katastrofální. V roce 2000 zde bylo zřízeno Českým atletickým svazem sportovní centrum mládeže, které je jedním z pěti v celém Libereckém kraji a dosahuje mimořádných úspěchů na celorepublikové úrovni. Řada závodníků reprezentovala Českou republiku v mezistátních utkáních s vynikajícími výsledky. Celá rekonstrukce bude stát 17 milionů korun. Město se podílí na financování částkou 7,2 milionu korun, Krajský úřad v Liberci poskytl 300 tisíc korun.

Chtěla bych vás velmi požádat o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Vlastislav Antolák, připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se řadit mezi ty, kteří takzvaně devastují státní rozpočet. Byl jsem požádán starosty obcí o to, abych pomohl zajistit nezbytné záležitosti pro provoz obcí, a to jsou školy, nezbytnou záležitostí pro provoz obce jsou protipovodňová opatření. Myslím si, že volba pro obec je volba správná.

Za prvé navrhuji posílit položku z Všeobecné pokladní správy, kapitoly 398, rekonstrukce a přístavba Základní školy Velké Karlovice v kraji Zlín z původních 7 milionů na 29 milionů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP