(12.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Evžen Snítilý, připraví se paní poslankyně Marta Bayerová.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jednoduchý pozměňovací návrh, který se týká přesunu určité finanční částky v rámci jedné kapitoly.

V rámci kapitoly 317 přesunout z programu Regenerace panelových sídlišť částku 50 milionů korun do programu Vady panelové výstavby.

Krátké zdůvodnění. Je to tradiční evergreen v této Poslanecké sněmovně. Musíme se rozhodnout, zda je důležitější zkrášlování sídlišť - a já o tom vůbec nepochybuji - nebo zda je důležitější sehnat peníze na vady panelových domů, které už mají havarijní výměr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Marta Bayerová, připraví se pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, můj návrh ke státnímu rozpočtu se týká kapitoly Všeobecné pokladní správy - v programu 298 210 zařadit novou položku, a to Rekonstrukce školní jídelny základní školy Skalice na okrese Znojmo, a to ve výši 1 mil. Kč. O stejnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Pavel Suchánek, připraví se pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přednesu jeden pozměňovací návrh. V kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit do programu 398 810 Dotace poskytnuté obcím novou položku Obec Kojetice na Moravě, rekonstrukce silnice a kanalizace, a to ve výši 7 mil. Kč. Jde o navýšení výdajů tohoto programu a snížení vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Jan Klas, připraví se pan poslanec Petr Krill.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004.

1. V kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit do programu 398 810 Dotace poskytované obcím novou položku s názvem Obec Horní Bezděkov, výstavba modelového venkovského obecního penzionu a rodinného domu, částka 16 milionů korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Dovolte mi zdůvodnění. Venkovské obyvatelstvo v sobě zahrnuje skupiny obyvatel, jejichž speciální potřeby nejsou obce schopné zajistit, ať už se jedná o seniory, lidi s lehčím zdravotním postižením, svobodné matky bez rodinného zázemí nebo o sociálně slabé spoluobčany, tzv. bezdomovce. Současný systém sociálního zabezpečení všechny tyto problémové skupiny obyvatel uměle třídí dle zdravotní diagnózy či typu sociální slabosti do okresních či krajských specializovaných ústavů a zařízení. Tento umělý systém předem téměř vylučuje normální život celé dané skupiny obyvatel, provoz ústavů a specializovaných zařízení je nesmírně drahý a posléze opět systém vynakládá obrovské finanční prostředky na resocializaci a zpětnou integraci těchto lidí, ovšem s minimální úspěšností. Tento současný systém považuji za umělý, dá se říci, a nehumánní, ekonomicky nesmírně drahý, pro uvedenou velmi početnou skupinu obyvatel zásadně nevhodný až škodící. Například nejpočetnější skupina seniorů se osobně týká každého z nás a členů našich rodin.

Pro trvalou udržitelnost života na českém venkově a nevylidňování vesnic je vhodné vytvořit venkovskou sociální síť, která v současné době téměř neexistuje, protože zejména problematika seniorů je na českém venkově velmi aktuální a její naléhavost se v příštích letech bude prokazatelně dále zvyšovat. Je nutné odvážet staré lidi z vesnic umírat do městských domovů důchodců? Já si myslím, že není. Pro mnohé je to jako přesídlení na Mars a raději rychle zemřou.

Návrh řešení právě představuje tento předložený projekt, který se nazývá Projekt sluneční dům. Je to rodinné obecní bydlení se zabezpečujícími službami postavené na širokospektrálním složení jeho obyvatel s širokými variacemi jeho použití pro velkou obec nebo mikroregion. Architektonické řešení pojetí slunečního domu řeší jak soukromí obyvatel, jednotlivých obyvatel domu, tak rovněž obsahuje důsledně vypracované funkční prvky pro širokospektrální komunitu.

Minimální je ekonomická zátěž tohoto modelového projektu pro zřizovatele. Platby klientů totiž pokryjí většinu nákladů. Nepochybným nákladem jsou pouze zaměstnanci. Počítá se, že v jednom takovém modelovém domě by postačili čtyři zaměstnanci. Minimální provozní náklady jsou obrovskou výhodou oproti centrálním stávajícím zařízením.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tato koncepce je kontinuální součástí metodické koncepce uznané mezinárodní asociací Ashoka, Washington D.C., USA, jako modelová v celosvětovém měřítku, a dále pak Asociací hejtmanů České republiky doporučená jako vhodná k plošnému užití v České republice.

Tolik zdůvodnění prvního návrhu. Nyní mi dovolte, kolegyně a kolegové, přečíst druhý pozměňovací návrh.

V kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit do programu 398 810 Dotace poskytované obcím novou položku Obec Tuchlovice - rekonstrukce a generální oprava budov a zařízení základní a mateřské školy, částka 20,8 milionu korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Krátké zdůvodnění. Nedostatek vlastních finančních zdrojů na rozsáhlou opravu základní a mateřské školy prohlubuje skutečnost, že v loňském roce byla ukončena těžba černého uhlí v kladenské uhelné pánvi, a tudíž i na dole Tuchlovice.Ukončením těžby na dole Tuchlovice a postupnou demolicí povrchových objektů na povrchovém pracovišti dolu došlo k podstatnému snížení daně z nemovitostí a poplatků z vydobytých prostorů, což snížilo rozpočtové příjmy rozpočtu obce z roku na rok téměř o 20 %. Za této situace je pouze velmi malá naděje, že obec v dohledné době bude moci z vlastních prostředků dokončit započatou generální opravu a rekonstrukci objektů základní a mateřské školy v Tuchlovicích.

Kolegyně a kolegové děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Petr Krill, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Petr Krill: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil dva následující pozměňující návrhy ke státnímu rozpočtu.

1. Do kapitoly 398 Všeobecné pokladní správy zařadit položku Dostavba tělocvičny Gymnázia v Šumperku ve výši 15 mil. Kč. O stejnou částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

2. Do kapitoly 398 Všeobecné pokladní správy zařadit položku Rekonstrukce a dostavba školy v Žulové, okres Jeseník, ve výši 10 mil. Kč. O stejnou položku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Důvodem k první změně je, že výstavba byla zahájena bez státních prostředků a převedena po reformě veřejné správy na Olomoucký kraj bez finančních prostředků. Kraj v současné době zajišťuje financování stavby, ale nemá dostatek prostředků na její dokončení v příštím roce.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za podporu těchto návrhů a prosím o jednotlivé hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji, paní předsedající. Dovolím si upravit jeden z pozměňovacích návrhů, který zde padl. Přednesl jsem ho já. K tisku 460/2 - položka Město Hustopeče - dodat "u Brna", a dál pokračuje text "venkovních sportovišť". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Vladimír Doležal, připraví se paní poslankyně Veronika Nedvědová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP