(Jednání pokračovalo v 10.03 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás pozval k tomu, abychom pokračovali v jednání. Omlouvám se za chvilku zdržení, protože seznam bodů byl přece jen vydán až na konci třicetiminutové pauzy.

Prosím vás tedy, abyste se posadili (zvoní). O slovo ve ztichlé sněmovně se hlásí pan poslanec Tlustý. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS s odkazem na platný jednací řád zavetovat zařazení bodů 445, 446, 447 a 419 jak do druhých, tak do třetích čtení. Vetujeme tedy zařazení nových bodů tak, jak byly navrženy.

Zároveň mi dovolte konstatovat, že to bylo včera, kdy Poslanecká sněmovna schválila - možná předevčírem - nová pravidla pro postup sněmovny, a dnes je navrhováno, aby tři body byly zařazovány na pevný termín. Chtěl bych vyzvat navrhovatele, aby se řídili naším vlastním usnesením a nenavrhovali to, co navrhují.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se domnívám, že to, co navrhuje pan poslanec Tlustý, je v souladu s jednacím řádem, a že mu tedy musím vyhovět vůči jeho vetu. Jde tedy o tisky 445, 446, 447 a 419, které byly zařazeny, což pan poslanec Tlustý vetuje.

Dále se hlásí pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, mám jednu záležitost, myslím si, že bude pozitivní, proto jsem s ní přišel.

Po dohodě s předkladatelem navrhuji vyřadit bod 31, tisk 341, je to zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Navrhuji ho vyřadit a přeložit na příští schůzi. Znamená to tedy vyřazení z této schůze s tím, že to budeme projednávat na příští schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tedy bod 31, tisk 431. Mám poznamenáno.

Jako poslední se se svým návrhem hlásí pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid, dámy a pánové, abychom mohli slyšet to, co říká pan poslanec Plachý. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dovolte mi, abych vznesl pravděpodobně jakousi legislativně technickou opravu vůči písemnému materiálu, který nám byl rozdán.

Já jsem nenavrhoval přeřadit celý blok odpovědí na písemné interpelace na čtvrtek 11. 12., jak je zde uvedeno, já jsem navrhoval přeřadit pouze jednu jedinou interpelaci - sněmovní tisk 537. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, odpovím vám. Jsem přesvědčen, že váš návrh v té podobě, jak jste ho podal, nebyl hlasovatelný, protože my jsme ještě žádné písemné interpelace nezařadili. Jediné, co je myslím opodstatněné, je to, z vašeho návrhu udělat obecný návrh na to, aby písemné interpelace byly ve čtvrtek 11. 12. Takhle to lze podat a takhle o tom můžeme hlasovat. Jestli s tím souhlasíte, je to jediná podoba, jak můžeme o vašem návrhu hlasovat, a pak dojde i na vaši písemnou interpelaci. (Poslanec Plachý se znovu hlásí o slovo.) Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Já jsem po konzultaci s vámi, pane předsedo, navrhl pevné zařazení jediné interpelace a myslím si, že můj návrh je hlasovatelný. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Prosím, ještě jednou pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedo, já se omlouvám, já jsem stejně jako kolegyně měl špatný program. Je to bod č. 23, i když tisk je samozřejmě 341. Ale přesto to opravuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tedy bod č. 23 a ne 31 - (Poslanec Skopal: Je to bod 23 schváleného programu.) - Dobře.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste se posadili. Já vás odhlásím a poprosím vás o nové přihlášení. Posaďte se tedy, abychom mohli zahájit hlasování o návrzích, které tu byly předneseny. Já se ještě pokusím svolat ostatní.

Paní ministryně Petra Buzková má náhradní kartu č. 21.

Budeme tedy postupovat v hlasování v pořadí, jak byly návrhy předkládány.

 

Takže první návrh, který byl přednesen, ten jsem přednesl sám, byl to návrh, abychom zákon vrácený prezidentem - jedná se o sněmovní tisk 399/3 - projednávali v úterý 9. 12. jako první bod našeho jednání 9. prosince.

 

Je tedy jasné, o čem budeme hlasovat, předpokládám, a já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, zařadit tento bod, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zařazení tohoto bodu?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 178 poslanců pro hlasovalo 140, proti 2, tento návrh na zařazení zákona vráceného prezidentem na 9. 12. byl přijat.

 

Pak vám ještě jen připomenu, že návrhy přednesené paní poslankyní Emmerovou byly vyřazeny vetem předneseným panem poslancem Tlustým. Stejně tak to platí i o návrhu pana poslance Tomáše Kvapila - to byl tisk 419, ani o tom hlasovat nebudeme.

 

Pak je tady bod navržený panem poslancem Vidímem, který navrhoval pevné zařazení zákona č. 455 na pátek 5. 12. jako druhý bod. Tak to bylo předneseno a já to shledávám jako návrh, který se snad vejde do té výjimky, o které jsme mluvili, takže o tom budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP