(14.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, již potřetí se nám vrací evergreen z dílny zemědělské lobby na Ministerstvu zemědělství, která dobře ví, že ani přes tuto levicovou vládu s pravicovým křovím by s tímto kladivem na obchodní řetězce a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neprorazila, a proto volí tento zbojnický přístup formou poslaneckého návrhu. Kam to vede, je zřejmé. Ministr zemědělství tak obchází vládu a zpoza rohu tlačí novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, která nespadá do jeho působnosti a kterému nikdo na Ministerstvu zemědělství nerozumí. Tato novela má přitom dalekosáhlé negativní dopady na oblast hospodářské soutěže. Jak silná je však zemědělská lobby, je zřejmé z bezzubého a alibistického stanoviska vlády k návrhu zákona, které stojí za to, abych je především vládním poslancům a jmenovitě kolegovi Skopalovi citoval.

Dámy a pánové, cituji stanovisko vlády: "Hospodářská soutěž, jak je upravena zákonem o ochraně hospodářské soutěže, je institutem veřejnoprávním a uvedený zákon neposkytuje ochranu jednotlivým soutěžitelům přímo, ale prostřednictvím ochrany hospodářské soutěže jako systému. Předložený návrh zákona překračuje rámec principu této veřejnoprávní ochrany, neboť upravuje meze jednání jednotlivých soutěžitelů ve vztahu k jiným soutěžitelům bez veřejnoprávního dopadu. Jednání, které má být ve smyslu předloženého návrhu zákona zakázáno, je svojí povahou jednáním proti zájmům jednotlivých soutěžitelů, nikoliv proti efektivní hospodářské soutěži jako systému. Jedná se tedy o problém, k jehož řešení jsou určeny soukromoprávní prostředky právní ochrany. Navrhovaná úprava ve své podstatě nepatří do působnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže nejen podle obecných zásad, ale ani podle stanoviska Evropské komise, která oblast tzv. ekonomické závislosti nepovažuje za oblast související s komunitárním právem upravujícím hospodářskou soutěž. Přijetím nového zákona o ochraně hospodářské soutěže bylo dosaženo plné slučitelnosti soutěžního práva s právem Evropských společenství a přijetí předloženého poslaneckého návrhu zákona by znamenalo podstatný zásah do celkové koncepce uvedeného zákona a - zdůrazňuji - odklon od slučitelnosti s právem Evropských společenství." Tolik citace usnesení vlády.

Dámy a pánové, jsem sice opoziční poslanec, ale na rozdíl od některých koaličních poslanců se se stanoviskem vlády plně ztotožňuji a doplňuji je o jeho logické vyústění. Navrhuji proto vrátit návrh zákona, tisk 416, navrhovateli k dopracování.

Kromě důvodů uvedených vládou mě k tomu vedou důvody další. Kdyby byl zákon přijat, degradovali bychom tím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na jakéhosi arbitra, který by s působností pro celou republiku řešil bilaterální dodavatelsko-odběratelské vztahy, a to značného počtu. Tím bychom dokonale paralyzovali činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dozoru v oblasti hospodářské soutěže. Úřad by byl donucen přijmout několik stovek právníků, kteří by dodavatelsko-odběratelské spory soudili, a to bohužel podle naprosto chatrné děravé legislativy, kterou projednávaný návrh zákona beze sporu představuje. Že by tím klesla vymáhatelnost práva v České republice a vzrostly nároky na státní rozpočet v řádu desítek, možná stovek milionů korun, o tom není sporu. To ovšem navrhovatel v důvodové zprávě neuvádí. Asi proto, že si naivně myslí, že úřad zvládne nárůst podání v počtu tisíců ročně se stávajícím personálem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, promiňte, já vás na chvilinku přeruším a poprosím naše kolegy, aby věnovali pozornost vaší zprávě zpravodaje. Prosím vás, kolegyně a kolegové, abychom se ztišili.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Návrh dále není v souladu ani s mezinárodními smlouvami, jak uvádí důvodová zpráva, a to především se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropským společenstvím, ve které jsme se zavázali harmonizovat naši legislativu v oblasti hospodářské soutěže. Stávající právní úprava je plně harmonizována a přijetím zákona se dostaneme do sporu s Evropskou komisí. Po vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2004 nám budou hrozit naprosto zbytečné sankce za neplnění smlouvy o přistoupení. I tyto možné dopady navrhovatel před sněmovnou tají. Naopak, aby návrh vypadal proevropsky, odvolává se navrhovatel pokrytecky na směrnici č. 2000/35/EC Evropského parlamentu a Rady z 29. června 2000, která ve skutečnosti řeší pouze problematiku lhůt splatnosti a opožděných plateb, a s předloženým návrhem zákona nemá prakticky nic společného. Nakolik je to vědomě zavádějící dezinformace, ponechávám na sněmovně.

Návrh v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie je dokonce i kontraproduktivní. Pokud bude smluvní volnost dodavatelsko-odběratelských vztahů s českými dodavateli tímto zákonem podstatně omezena, zajistí si velcí odběratelé po vstupu České republiky do Evropské unie své dodavatele raději ze zahraničí, aby neměli zbytečné problémy. Nikdo jim v tom vzhledem ke svobodnému pohybu zboží nezabrání a český zemědělec si s prominutím ani neškrtne. Pokud tedy zemědělská lobby bojuje za zájmy zemědělců cizích, pak je návrh zákona perfektně promyšlený. Pokud chce bojovat za zájmy zemědělců našich, pak je návrh nesmírně hloupý a kolega Skopal by ho měl stáhnout.

Dámy a pánové, co dodat na závěr. Především mně dovolte, abych navrhovateli popřál větší pracovitost. Při předcházejících projednáváních mu doporučil hospodářský výbor a dvakrát i sněmovna, aby návrh přepracoval, což se ovšem bohužel nestalo. Návrh zůstal i nadále pláčem na cizím hrobě, a bude-li přijat, posune naši legislativu v oblasti hospodářské soutěže směrem na Balkán. Návrh je tak jednoznačně protievropský, zhoršuje vymáhatelnost práva, zvyšuje nároky na státní rozpočet, paralyzuje činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podstatně omezuje smluvní volnost a po jeho přijetí a vstupu České republiky do Evropské unie nám budou hrozit sankce ze strany Evropské komise. Navíc je tento návrh i kontraproduktivní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP