(14.10 hodin)

Poslanec Petr Braný: Pane předsedo, druhý návrh, který je k hlasování, je návrh na přerušení a odročení do přijetí usnesení v této věci ústavně právním výborem, nejpozději do 31. ledna příštího roku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout usnesení na přerušení a odročení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na přerušení a odročení?

Toto hlasování má pořadové číslo 298. Z přítomných 136 poslanců pro hlasovalo 65, proti 62, takže tento návrh také nebyl přijat, a to je asi vše.

 

Počkejme ještě chvíli na kontrolu hlasování, o kterou jsem žádán.

Takže ptám se, jestli je někdo, kdo zpochybní hlasování. Prosím pana poslance Nájemníka.

 

Poslanec Václav Nájemník: Sedím na místě a první hlasování mi šlo, a hned to následující nešlo vymáčknout. Je to prostě tak. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozuměli jsme. Budeme hlasovat o námitce vznesené panem poslancem Nájemníkem proti tomu hlasování, které právě skončilo.

 

Takže zahajuji hlasování, kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Nájemníka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 299. Hlasovalo o něm 143 poslanců, z toho 129 hlasovalo pro, proti 2. To znamená, že námitka pana poslance Nájemníka byla přijata.

 

A my budeme znovu hlasovat o návrhu, který podal pan poslanec Braný. To byl návrh na přerušení a odročení projednávání tohoto návrhu zákona s tou podmínkou, jak byla panem poslancem řečena. Takže opakujeme toto hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení a odročení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Máme za sebou hlasování, které nese číslo 300. Přítomno v něm bylo 143 poslanců, pro hlasovalo 70, proti hlasovalo 68. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ale pravděpodobně i nyní vyčkáme kontroly hlasování.

Zdá se, že nikdo nezpochybňuje hlasování, takže jsme se vypořádali s těmi návrhy, které zazněly v obecné rozpravě.

Zahajuji podrobnou rozpravu k návrhu tohoto zákona. Do této rozpravy se přihlásili čtyři poslanci: pan poslanec Koudelka, pan poslanec Plachý, pan poslanec Křeček a pan poslanec Michal Doktor. Tedy prozatím mám tyto čtyři písemné přihlášky. Takže prosím nejdříve pana poslance Koudelku, aby se jako první v podrobné rozpravě ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená sněmovno. Já jsem rozdal svůj poměrně obsáhlý pozměňovací návrh na lavice poslanců písemně, takže nyní na něj odkazuji, a chci v tomto textu provést dvě drobné změny, které by do něj byly zapracovány tak, aby můj pozměňovací návrh písemný již obsahoval i tyto drobné změny.

V části první novelizační bod jedna, který se týká § 1 a odst. 7 písm j) a k), dávám pozměňovací návrh tak, že tento novelizační -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče. Já bych chtěl upozornit vaše kolegy, že podrobná rozprava není znamením ke všeobecné rozpravě ve sněmovně. Já vás prosím, abyste nevedli debaty teď v jednací síni a umožnili panu poslanci, aby svůj návrh přednesl v relativně klidném prostředí. Čili prosím o pochopení - a vy máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Takže novelizační bod č. 1 se rozděluje na dva samostatné body, kde v novelizačním bodu 1 bude upraveno písmeno j) a v novelizačním bodu 2 písm. k).

V novelizačním bodu 8 se vkládá nový podbod 6, který zní: v § 54 odst. 1 druhá věta se za slovo "vykonat" vkládají slova "alespoň v Brně a v Praze".

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji. Další přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jaroslav Plachý a pak pan poslanec Stanislav Křeček. Takže teď poprosím pana poslance Plachého.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych do tisku č. 260 načetl komplexní pozměňovací návrh, který má charakter urgentní legislativně technické opravy zákona o spotřebních daní. Dovolte mi, abych začal se čtením tohoto pozměňovacího návrhu.

Římská jedna - doplnit část 8, která zní: část 8. Změna zákona o spotřebních daních, článek IX. Zákon č. 353 z r. 2003 Sb., o spotřebních daních se mění takto:

1. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou: "Celní ředitelství rozhodne o vydání zvláštního povolení, pouze pokud navrhovatel není v likvidaci, na majetek navrhovatele nebyl prohlášen konkurs ani nebyl pro nedostatek majetku navrhovatele zamítnut návrh na prohlášení konkursu podaný proti navrhovateli."

2. V § 20 odst. 5 se věta první nahrazuje větou: "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odst. 2 a navrhovatel není v likvidaci, na majetek navrhovatele nebyl prohlášen konkurs ani nebyl pro nedostatek majetku navrhovatele zamítnut návrh na prohlášení konkursu podaný proti navrhovateli."

3. V § 22 odst. 5 se věta první nahrazuje větou: "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odst. 2 a navrhovatel není v likvidaci, na majetek navrhovatele nebyl prohlášen konkurs ani nebyl pro nedostatek majetku navrhovatele zamítnut návrh na prohlášení konkursu podaný proti navrhovateli."

4. § 36 odst. 6 zní: "(6) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odst. 5 a navrhovatel není v likvidaci, na majetek navrhovatele nebyl prohlášen konkurs a ani nebyl pro nedostatek majetku navrhovatele zamítnut návrh na prohlášení konkursu podaný proti navrhovateli."

Tolik můj komplexní pozměňovací návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP