(9.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Dále bychom hlasovali o příloze 3, což je, dovolíte-li mi pracovní název, substituce za neschválené rozpočtové určení daní. Hlasovali bychom o ní ve dvou alternativních variantách. Varianta A je rozpočtový výbor, "made in" výbor pro veřejnou správu a životní prostředí. Varianta B je pan poslanec Hrnčíř. Poté bychom hlasovali o III, kdy Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby specifikovala programy v kompetenci místopředsedy vlády Petra Mareše. Na závěr bychom mohli jít do finále, hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona s přílohami, které nebyly schváleny předtím.

Tolik návrh procedury. Prosím o vaše připomínky. Samozřejmě lze postupovat i jinými způsoby, ale všechny jiné způsoby jsou podle mého názoru delší a složitější.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Chci se zeptat, kdo má námitku vůči takto navrhovanému postupu pana zpravodaje. Pan kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Mám, vážený pane místopředsedo, dotaz na zpravodaje, zda jeho poznámka o tom, že rozdělení finančních prostředků v rámci neschváleného rozpočtového určení daní bere můj pozměňovací návrh a návrh rozpočtového výboru jako varianty, to znamená, že předtím bude orientační hlasování, a teprve potom bude hlasování o definitivním návrhu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Beru to jako varianty. Vzhledem k tomu, že to jsou dvě varianty, tak jsem návrh procedury mínil tak, že dám nejprve hlasovat o návrhu rozpočtového výboru. Bude-li schválen, je váš návrh nehlasovatelný. Nebude-li schválen, hlasuje se o vašem návrhu. Samozřejmě můžete uplatnit námitku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tady není žádné předem stanovené pravidlo, takže pořadí hlasování těžko lze určit podle pořadí načtení pozměňovacího návrhu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedající, aby byl proces korektní. Pokud by pan kolega Hrnčíř byl spokojen tím, že dám nejprve hlasovat o návrhu pana kolegy Hrnčíře, a nebude-li schválen, poté o návrhu rozpočtového výboru, tak v tom případě proceduru navrhuji takto. (Poslanec Hrnčíř děkuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve bude hlasována varianta B, poté bude hlasována varianta A.

Kdo další uplatňuje připomínku? Apeluji na vás, abyste tak učinili nyní. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych poprosit pana zpravodaje, jestli by nemohl z pozměňovacího návrhu pana kolegy Tlustého vytáhnout pozměňovací návrh 221/15, o kterém by se hlasovalo zvlášť.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechám si to tady. Samozřejmě to je připomínka, kterou akceptuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo má další připomínku? Pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, poprosil bych o oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu 221/13 z pana poslance Tlustého.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Můžu poprosit ještě jednou, abych si udělal také poznámku?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: 221/13.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Plachý požádal o individuální hlasování o bodu 221/13.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Automaticky akceptuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane předsedající, má námitka k navržené proceduře se týká v podstatě téhož. Při zběžném porovnání obsahu pozměňovacího návrhu, který je tady nazván pracovně jako pozměňovací návrh pana poslance Tlustého, a jsou to sice podněty veřejnosti. Zběžnou kontrolou jsem zjistil duplicitu v několika položkách. Navrhoval bych, aby pan zpravodaj zvážil proceduru, že tam, kde nebude prohlasováno už na základě pozměňovacích návrhů vznesených na plénu sněmovny, kde logicky jsou návrhy pak nehlasovatelné, byly všechny ostatní hlasovány po položce, tedy jednotlivě, nikoliv en bloc.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Skutečně bych navrhoval hlasování en bloc těch, které budou ještě hlasovatelné. Je to moje dohoda s navrhovatelem. Samozřejmě individuálně lze určit jednu nebo dvě položky. Je možné individuálně hlasovat o všech, ale kolegové, prosím o uvědomění si, kolik pozměňovacích návrhů je před námi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní předkladatel pan kolega Tlustý, poté pan kolega Kraus.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, souhlasil jsem s návrhem zpravodaje, nicméně s výhradou, pokud to budou akceptovat všichni ostatní. Pokud některý z poslanců požaduje individuální hlasování, nemohu udělat nic jiného než doporučit takový postup. Důvod je zřejmý. Jsou to podněty veřejnosti. Rozumím tomu, že vláda i zpravodaj budou mít záporné stanovisko a asi většina návrhů bude zamítnuta, nicméně pokud jeden poslanec požaduje individuální hlasování, domnívám se, že nezbývá nic jiného než ho absolvovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní pan kolega Kraus. Potom poprosím pana zpravodaje o stanovisku k postoji pana poslance Tlustého, jakkoliv má zřejmě jako navrhovatel právo určit si proceduru, respektive námitkou ji podle mého názoru určil.

 

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych jenom upozornit, že návrhy, které byly podány v komplexním pozměňovacím návrhu pana kolegy Tlustého, jsou v podstatě nehlasovatelné, protože obsahují pouze jednu část návrhu, to znamená výdaj, ovšem bohužel neobsahují, což je nezbytnost a nutnost, z jaké částky a kde se mají vzít. To bohužel v tomto návrhu není. Čili se obávám, že jsou všechny návrhy nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na to určitě bude reagovat pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pokud je tato chyba v zápise, já jsem chybu na plénu určitě neudělal. Já jsem výslovně uvedl, že jsou všechny vůči vládní rozpočtové rezervě. Tím jsem si jist. Pak bych prosil, abyste zaregistrovali, že byly předloženy vůči vládní rozpočtové rezervě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k tomu, že pan kolega Tlustý je již parlamentní rozpočtový mazák, tak bych ho nepodezíral z takovéhoto selhání. Předpokládám, že si předložením tohoto pozměňovacího návrhu byl přesně vědom své povinnosti, tedy určit, na úkor čeho každá částka jde.

Ještě pan kolega Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, požaduji samostatně položku 221/27.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: 221/27. Vůči pozměňovacímu návrhu pana poslance Tlustého není třeba teď již vznášet požadavky na individuální hlasování, neboť zde zazněl návrh, se kterým se předkladatel ztotožnil, hlasovat zbývající položky, které zůstanou v tomto pozměňovacím návrhu, individuálně, všechny.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, já to tak chápu. Návrhy pod touto tabulkou budou hlasovány individuálně. Na druhé straně jsem tu zaznamenal námitku proti hlasovatelnosti tohoto návrhu. Pan kolega Tlustý - není důvod mu nevěřit, že tuto chybu neudělal. Nicméně přesto si dovoluji požádat o patnáctiminutovou přestávku, aby bylo zcela zřejmé ze záznamu ze stena, myslím, že za 15 minut je možné zjistit, zda pan kolega Tlustý na stenozáznam skutečně řekl, že všechny tyto položky bilancuje proti vládní rozpočtové rezervě. Za předpokladu, že to zaznělo na steno, budou všechny tyto položky hlasovány individuálně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Můj profesor říkával: důvěřuj, ale prověřuj. Vyhlašuji přestávku do 9.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP