(11.00 hodin)
(pokračuje Papež)

Jestliže však navrhovatelé zákona vycházeli z francouzských podmínek a zvolili francouzský model jako vzor, je třeba připomenout, že ve Francii nezažili kolektivizaci, ani 40 let deformací vlastnických vztahů. Také je třeba připomenout, že Francie je na rozdíl od České republiky proti liberalizaci zemědělského obchodu a proti reformě společné zemědělské politiky Evropské unie.

Snahy nás všech, kteří máme vliv na další osudy českého zemědělství, by měly směřovat spíše k větší stabilizaci hospodářů na půdě, umožnit českým zemědělcům snadnější přístup k půdě, vytvořit podmínky pro rozhýbání trhu s půdou. Tento návrh zákona pouze konzervuje stávající neuspokojivý stav a ve svém důsledku se otočí proti těm, kteří k němu dnes hledí s velkým očekáváním. Jestliže zákon bude schválen, zastaví se již tak nepříliš živý trh s půdou, bude prodloužena situace, kdy banky nemohou znát tržní hodnoty půdy v České republice, a díky čtrnáctiletému moratoriu se ji dlouho nedozvědí. Omezí se tím negativně možnost čerpání úvěrů či další využívání půdy jako nástroje podnikání.

Je smutné, že i tolik let po roce 1989 se musíme zabývat podobnými předlohami. Dokonce si myslím, že je to ztráta času. Neustálý atak a taktika malých dílčích omezování svobody podnikání a svobodného nakládání s vlastním majetkem je důsledkem vlivu levicových skupin i zde ve sněmovně.

Vrcholem arogance jsou přechodná a závěrečná ustanovení, kde má majitel v podstatě tři měsíce šanci na to, aby dal současnému uživateli výpověď. Pokud tak neučiní, má v podstatě navěky svůj majetek v pronájmu, a to ze zákona.

Ač nejsem příznivcem této vlády a nikdo mě za něj snad ani nemůže považovat, plně se ztotožňuji s jejím stanoviskem k návrhu zákona, které je sice velmi opatrné a velkorysé vůči předkladatelům, ale jasně pojmenovává další důvod pro odmítnutí předloženého návrhu zákona. Byl bych rád, kdybychom při svém rozhodování přihlédli i k tomuto stanovisku vlády. Tento svůj apel směřuji především do řad vládní sociální demokracie, jejíž členové jsou také pod návrhem podepsáni.

Trvám na tom, že je nutné ponechat dojednání těchto částí nájemních smluv na svobodném rozhodnutí smluvních stran. Zavedený a dosud používaný institut jednoroční výpovědi je tradiční v našich zemích a dostatečný. Předkládaný návrh je nepotřebný, škodlivý, nevyvážený a účelově poskytuje jednostranně výhodnější postavení současným nájemcům oproti vlastníkům půdy.

Dámy a pánové, v souladu s tím, co jsem zde řekl, a v souladu s argumenty, které jsem se snažil vám vysvětlit, dávám návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se paní poslankyni Nedvědové, protože pan poslanec Kováčik chce reagovat pravděpodobně na průběh rozpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Rád bych se omluvil paní kolegyni Nedvědové, že ji předbíhám v jejím diskusním vystoupení, ale vede mě k tomu nutnost bezprostředně reagovat na vystoupení kolegy stínového ministra Jiřího Papeže, který celou polohu věcných vztahů a věcné snahy posunul k mému překvapení tak trošičku do politické roviny, a myslím si, že to je dost špatně, protože jestli se tady hovoří - a myslím si, že to bylo hodně přitaženo za vlasy - o plíživé kolektivizaci, která by snad jako duch měla vanout z tohoto předloženého návrhu zákona, tak se musím ohradit. A musím se ohradit v tom smyslu, že není vinou ani jednoho z předkladatelů návrhu zákona, v jakém stavu dnešní zemědělství je, v jakém stavu je dnes podnikání na půdě, hospodaření na půdě, a že jednou z hlavních ambicí předloženého návrhu zákona je stabilizovat hospodaření na zemědělské půdě, zajistit perspektivu těch, kteří skutečně aktivně na půdě pracují, podnikají na ní, užívají ji a vytvářejí hodnoty, které jsou ve prospěch všech občanů, zapojují se do trhu potravinami a zemědělskými produkty, aby také měli proč do půdy jako do nenahraditelného základního prostředku investovat, udržovat a zlepšovat její stav, což za současných a dosavadních podmínek prostě není možné. Mimo jiné to není možné proto, a to je druhý účel všech návrhů, které jsou předkládány do resortu zemědělství a nakládání s půdou, aby se napravily chyby - a bylo-li tady hovořeno o plíživé kolektivizaci, tak odpovím podobným bonmotem - překotné dekolektivizace našeho zemědělství počátkem devadesátých let, aby se naše zemědělství udrželo v živém aktivním stavu alespoň v té poloze konkurenceschopnosti, která se očekává od zemědělských podnikatelů po vstupu do Evropské unie.

Jsem přesvědčen o tom, že jestliže stabilizujeme - a tímto návrhem toho chceme dosáhnout - pocit jistoty hospodáře na půdě - a kolega Papež to tady řekl, drtivá většina podnikání na zemědělské půdě se v České republice odehrává v poloze nájemních vztahů, a bylo by iluzí myslet si, že tím, že překotně, rychle, co nejrychleji, bez ohledu na cokoliv jiného to převrátíme na vlastnické hospodaření, že celému resortu a zejména vlastníkům půdy pomůžeme, tak je na velkém omylu. Jsem přesvědčen, že i pokud to vlastnické právo je právem nejsvětějším, a já vlastnické právo nezpochybňuji, tak to musí být ale také aktivní a živé vlastnictví, které je schopno účastnit se toho procesu podnikání, protože jestli právě tím, že nevytvoříme stabilní prostředky pro hospodaření to hospodaření tady umrtvíme, tak to vlastnictví nebude vlastníkovi také celkem k ničemu.

Já chci požádat Poslaneckou sněmovnu, všechny kolegyně a kolegy, abychom při posuzování tohoto návrhu zákona odešli z těchto politických rovin, abychom šli skutečně do věcných podstat, abychom měli tento nadhled, to znamená nadhled, aby to sloužilo celému zemědělství a celé České republice. A v tom případě ale, pokud se na to takto podíváme, nemůžeme než propustit zákon do dalšího projednávání. Víme, máme ty zkušenosti, že v zemědělském výboru se opravdu dokážeme domluvit na nejlepších řešeních, která jsou možná, protože koneckonců zemědělství není ani pravé, ani levé, zemědělství je české, moravské a slezské a chceme, aby tady bylo, a nikoliv aby tady nebylo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Hovořit bude paní kolegyně Nedvědová, připraví se pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, na rozdíl od kolegy Kováčika se asi vrátím z té věcné polohy do polohy politické, protože se domnívám, že tento návrh je opravdu velmi politický. Dovolte mi několik slov k předloženému tisku.

Já se ráda připojím k argumentům, které přednesl pan kolega Papež, ale ráda bych ho doplnila. I když už tady zaznělo od pana zpravodaje, že v návrhu je jeden naprosto klíčový bod, a to v § 10, který nepočítá s ukončením nájmu, pokud není k pozemkům přístup z veřejné komunikace, a přístup má být vytvořen pozemkovými úpravami, které, jak víme - a každoročně schvalujeme státní rozpočet, kde se počítá s prostředky na pozemkové úpravy, a já bych ráda podotkla, že od Nového roku se tyto prostředky zvýší zvýšením DPH, a jak řekl pan kolega, pokud se počítalo s tím, že pozemkové úpravy budou trvat 130 let, tak já bych to navýšila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP