(9.30 hodin)

Poslankyně Hana Šedivá: Bod C1 - nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní senátorko, prosím na mikrofon.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Neutrální, ale spíš nedoporučuji, tak jako zpravodajka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za stanovisko. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 714, které jsem zahájila. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 714 z přítomných 179 pro 10, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Bod C2 - nedoporučuji. (Navrhovatelka nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 715. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 715 z přítomných 180 pro 13, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Oznamuji, že pan poslanec Šustr má náhradní kartu číslo 27. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Pozměňovací návrh D - nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Stanovisko paní senátorky? (Nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 716. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 716 z přítomných 180 pro 42, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme skončili hlasování o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 298, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu na usnesení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 717, které jsem zahájila, a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 717 z přítomných 183 pro bylo 135, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, paní navrhovatelce a končím bod číslo 123.

 

Přistoupíme k dalšímu schválenému bodu naší schůze a tím jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Zaregistrovala jsem při schvalování programu dnešní schůze dvě vyjádření a nejsem si jista, zda to měla být vyjádření kolegů, kteří chtějí interpelovat, ve smyslu, že chtějí stáhnout své návrhy. Pouze vás upozorním na to, že jsou před námi dvě písemné interpelace, jedna z nich je na předsedu vlády Vladimíra Špidlu, druhá na ministra kultury Pavla Dostála. Pokud páni poslanci v tuto chvíli chtějí, aby jejich interpelace nebyly projednávány, podle jednacího řádu stačí, aby na mikrofon oznámili tuto skutečnost, a sněmovna se tím bude řídit. Pokud chtějí, aby byly projednávány, zahájíme tento bod a projednávány budou.

Hlásí se pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já po dohodě s paní ministryní Buzkovou, která také dnes není přítomna, a protože není přítomen ani pan premiér, tak jsem se dohodl, že dnes požádám o přerušení projednávání tohoto bodu své interpelace do doby někdy na příští týden, kdy pan premiér nebo paní ministryně budou moci být přítomni.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, promiňte, v tuto chvíli je možné, abyste navrhl stažení své interpelace a uplatnil ji na některé příští schůzi.

 

Poslanec Petr Bratský: V tom případě si interpelaci vezmu a v jejím průběhu požádám o odročení a přerušení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Mám tomu rozumět tak, že stahujete svou interpelaci v tuto chvíli? Já jsem vás upozornila, že teď nejde udělat nic jiného než stáhnout interpelaci nebo ji uplatnit. Musíte se rozhodnout mezi těmito dvěma možnostmi. Můžete ji samozřejmě předložit na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec nestahuje svou interpelaci.

Druhým interpelujícím je pan poslanec Plachý, kterého také prosím o jeho vyjádření.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, kdyby bylo možné po dohodě, tak jak byla učiněna s předsedou Poslanecké sněmovny, přeložit moji interpelaci na příští schůzi Poslanecké sněmovny, byl bych velmi rád.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Určitě není problém přeložit na jakoukoli další schůzi vaši interpelaci, musíte ji pouze v tuto chvíli stáhnout z programu této schůze.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Stahuji tedy svoji interpelaci s tím, že předpokládám, že bude zařazena na příští schůzi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. A my můžeme otevřít bod

 

163.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Oznamuji, že na pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy čtyři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Ve čtvrtek 4. prosince jsme se vypořádali se dvěma odpověďmi na písemné interpelace, sněmovna svým rozhodnutím přeložila odpověď na písemné interpelace poslanců Petra Bratského a Jaroslava Plachého právě na tuto chvíli, a proto nyní můžeme přistoupit k jejich projednávání.

Pan poslanec Jaroslav Plachý svou interpelaci stáhl, budeme se tedy zabývat interpelací pana poslance Petra Bratského. Prosím, pane poslanče, abyste se ujal slova, přestože jako první - protože interpelujete premiéra - by mělo být vystoupení premiéra. Protože zde není přítomen, je omluven, tak vás prosím, abyste se ujal slova. Otevírám rozpravu.

 

Poslanec Petr Bratský: Já to ještě zpestřím další radostnou událostí. Požádal mě kolega Šplíchal, abych ho vzhledem k tomu, že je v nemocnici na krátkém vyšetření, vypároval, takže jsem tady de facto, a nikoli de iure. Takže ke všemu, že tady není premiér, tady není ani poslanec, který vznáší interpelaci. Chtěl jsem tomu zabránit na začátku jednání sněmovny tím, že jsem chtěl požádat o odročení a přerušení do doby přítomnosti buď pana premiéra, nebo paní ministryně Buzkové. S oběma jsem hovořil včera, oni s tím souhlasili. Pokud nebude možné přerušit v průběhu projednávání mé interpelace tuto interpelaci do doby přítomnosti jednoho ze dvou lidí, o kterých jsem hovořil, a možná i do doby, než já tady budu de iure i de facto, pokud nám to náš jednací řád neumožní, přednesu tedy svou interpelaci. Pokud to umožňuje, žádám o odročení a přerušení této mé interpelace kdykoli na příští týden. Já tady jsem de facto stále, takže to de iure se dostaví, kdykoli se nám to bude hodit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, my jsme se ještě tady poradili o tom, jak vám vyhovět, aby opravdu tato interpelace mohla být uplatněna. Nalezli jsme možnost, která vyplývá z jednacího řádu, a znamená to, že požádáme sněmovnu o přerušení tohoto bodu. Vy si určete termín, o kterém by bylo možné hlasovat.

 

Poslanec Petr Bratský: Zbývá tedy možná navrhnout, na kdy by to mělo být ještě zařazeno, na kdy by to byl pevný bod.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, možná bude východisko takové, že teď přerušíme tento bod bez pevného určení a na organizačním výboru, který dnes ve 13 hodin zasedá, bychom se tuto věc pokusili doladit tak, abychom se dále vzájemně nezdržovali. Souhlasíte s tímto návrhem?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP