(11.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme tedy hlasovat. Vy nám vždycky řeknete bod, o kterém budeme hlasovat. První hlasování.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: První hlasování - pozměňovací návrh pana kolegy Martínka. Přečtu ho, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě moment. V této chvíli bych vás ještě odhlásil a požádal bych vás, abyste se znovu přihlásili.

Doufám, že všichni už se dostavili, takže se znovu přihlaste, kdo chce hlasovat.

Prosím, přečtěte nyní návrh pana poslance Martínka.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Tento návrh zní: "Příjmová část rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení se mění takto: Zůstatek z roku 2003 se zvyšuje z 8 919 na 9 225 milionů korun, finanční prostředky celkem se zvyšují z 11 101 na 11 407 milionů korun. Výdajová část rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení se doplňuje o položku povodňová obnova bytového fondu - 306 milionů korun, celkové výdaje se zvyšují z 3 300 milionů korun na 3 606 milionů korun."

(Zpravodaj doporučuje, ministr také doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 759 z přítomných 164 poslanců pro 130, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Dále je tady návrh výboru pro veřejnou správu: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu."

(Zpravodaj souhlasí, ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 760 z přítomných 164 poslanců pro 125, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní třetí hlasování.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Třetí hlasování je o pověření výboru pro veřejnou správu: "Poslanecká sněmovna pověřuje výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby v případě naléhavé potřeby projednal a schválil nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2004."

(Zpravodaj doporučuje, ministr také doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 761 z přítomných 165 poslanců pro 133, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Odhlasovali jsme všechno, co jsme chtěli. Děkuji panu ministrovi, děkuji i zpravodajovi. Končím projednávání bodu 134.

Prosím pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké dopoledne ode mne. Dámy a pánové, pokračovat budeme bodem, kterým je

 

135.
Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2004
/sněmovní tisk 431/1/

 

Ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami předložil Poslanecké sněmovně podle zákona 87/1995 Sb. návrh rozpočtu tohoto úřadu. Rozpočtový výbor projednal přepracované znění tohoto návrhu rozpočtu a přijal usnesení, které máme jako sněmovní tisk 431/2 k dispozici.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Michal Doktor a informoval nás o jednání výboru a poté přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jak už zde bylo řečeno v úvodním slově, rozpočtový výbor projednal návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2004. Já už ve svém včerejším vystoupení na téma sněmovního tisku 462, kterým byla novela zákona o družstevních záložnách, jsem uvedl, že předložený rozpočet úřadu byl vystaven velmi obšírné a velmi podrobné kritice. Je pravdou, že pan ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami předložil upravenou verzi rozpočtu, která vyhověla většině výtek a většině kritických připomínek, a proto si myslím, že mou jedinou povinností je přečíst návrh usnesení, který sice formálně každému z vás je rozdán na lavici jako sněmovní tisk 431/2, ale abychom zcela jasně věděli, o čem hlasujeme, musím jej přečíst.

I. Usnesení z 21. schůze dne 6. listopadu 2003 k návrhu rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

1) Poslanecká sněmovna souhlasí s návrhem rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2004 ve výši příjmů 37 milionů 610 tisíc korun a ve výši výdajů 37 milionů 610 tisíc korun, z toho kapitálových ve výši 4,5 milionu korun.

2) Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala i tuto část usnesení: Schvaluje podle sněmovního tisku rozpočet Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami

a) ve výši příjmů 37 milionů 610 tisíc,

ve výši výdajů 37 milionů 610 tisíc korun, z toho kapitálových ve výši 4,5 milionu korun, a dále z toho včetně 6 milionů 300 tisíc korun, které budou poskytnuty úřadem k zajištění likvidací podle § 13 odst. 6 a k zajištění nucené správy podle § 28 písm. b) odst. 3 zákona číslo 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úřad poskytne finanční prostředky spořitelnímu a úvěrnímu družstvu za účelem financování likvidace nebo nucené správy spořitelního a úvěrního družstva, a to i nenávratně, nebo k hrazení služeb souvisejících s likvidací nebo nucenou správou spořitelního nebo úvěrního družstva po jmenování nuceného správce nebo likvidátora úřadem.

II. Stanoví výši ročního poplatku na činnost úřadu, který jsou spořitelní a úvěrní družstva povinna zaplatit nejpozději do 31. ledna 2004 dle § 26 odst. 3 zákona číslo 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 0,125 %, tedy ve smyslu § 26 odst. 4 citovaného zákona, ve výši 0,25 % z objemu všech vkladů uvedených u spořitelních a úvěrních družstev ke dni 30. 6. 2003.

III. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Což se stalo, a já vám mohu poděkovat a otevřít všeobecnou rozpravu. Přihlášek do všeobecné rozpravy nemaje, tuto končím.

Dámy a pánové, myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které okomentoval a předložil pan poslanec Michal Doktor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP