(18.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu. Končím také projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se v tuto chvíli věnovat bodu

 

173.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 465/ - druhé čtení

 

Pan zpravodaj Miloslav Vlček už je přítomen, takže ho prosím, aby se posadil ke stolku zpravodajů. Věřím, že místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka mě někde v kuloárech slyší, takže bezprostředně přijde, aby se mohl ujmout svých povinností předkladatele, to znamená, aby mohl uvést druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych ve svém vystoupení v rámci druhého čtení pouze doporučit Poslanecké sněmovně, aby vyjádřila souhlas s usnesením rozpočtového výboru, jak ho rozpočtový výbor přijal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru Miloslav Vlček. Připomínám, že usnesení rozpočtového výboru máme jako sněmovní tisk 465/1.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, seznámil bych vás krátce s usnesením rozpočtového výboru z jeho 22. schůze ze dne 12. prosince.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Legierské, zpravodajské zprávě poslance Vlčka a po rozpravě rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, tisk 465, vyslovila souhlas s těmito připomínkami.

Jak jste už uvedl, pane předsedající, všichni toto usnesení mají na stole, takže bych dále připomínky nečetl a brali bychom je jako pozměňovací návrhy do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do té mám dvě přihlášky. První je od pana poslance Josefa Hojdara, druhá od pana poslance Doležala.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, tisk 465, a o změnách zákona číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona 196/1993 Sb., zákona číslo 321/1993 Sb., zákona číslo 42/1994 Sb., zákona číslo 136/1994 Sb., zákona číslo 258/1994 Sb., zákona číslo 133/1995 Sb., zákona číslo 151/1997 Sb., zákona číslo 208/1997 Sb., zákona číslo 129/1999 Sb., zákona číslo 17/2000 Sb., zákona číslo 22/2000 Sb., zákona číslo 100/2000 Sb., zákona číslo 256/2000 Sb., zákona číslo 241/2000 Sb., zákona číslo 141/2001 Sb., zákona číslo 262/2001Sb., zákona číslo 477/2001 Sb., zákona číslo 276/2002 Sb., zákona číslo 575/2002 Sb., zákona číslo 320/2002 Sb., zákona číslo 575/2002 Sb., zákona číslo 322/2003 Sb., kde dosadíme nové znění.

Za dosavadní § 18 se zařazuje část II ve znění: Změna zákona o dani z přidané hodnoty, která bude znít: Za stávající § 45g se zařazuje nový § 45h, který zní:

§ 45h

Odstavec 1: Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky a fyzickým osobám v prodejnách duty tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek lze uskutečňovat do dne vstupu České republiky do Evropské unie na základě povolení udělených ministerstvem podle vládních předpisů platných do 31. prosince 2003 a za podmínek stanovených těmito předpisy. Dnem následujícím po dni vstupu České republiky do Evropské unie platnost těchto povolení zaniká.

Odstavec 2: Byl-li prodej vybraných výrobků uskutečňován v prodejnách duty tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů podle právních předpisů platných do 31. 12. 2003, osoby provádějící takový prodej vybraných výrobků bez daně na základě povolení Ministerstva financí jsou povinny k 31. 12. 2003 za účasti celního úřadu, v jehož místní působnosti je prodej zboží bez daně prováděn, provést inventarizaci všech nezdaněných vybraných výrobků. Od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 mohou být nezdaněné vybrané výrobky uvedené v inventurním seznamu doprodány za ceny bez daně v prodejnách duty tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů. Zbývající zboží, které na prodejnách zůstane i po 31. 3. 2004, bude do zaplacení daně nebo do přidělení příslušného celně schváleného určení pod celním dohledem, a to včetně vybraných výrobků propuštěných do režimu vývozu a umístěných v prodejnách duty tax free.

Odstavec 3: Je-li prodej vybraných výrobků uskutečňován do dne vstupu České republiky do Evropské unie v prodejnách duty tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek podle právních předpisů platných do 31. 12. 2003, podle odstavce 1 osoby provádějící prodej vybraných výrobků bez daně na základě povolení Ministerstva financí -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové - pane poslanče promiňte. Vím, že vám to může přijít poněkud nezáživné, ale věřte, že to tady pan poslanec Hojdar nečte jen tak pro legraci, že to má svůj hluboký smysl. Takže vás prosím, abyste se ztišili.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, pane předsedající.

- jsou povinny následující pracovní den po dni vstupu České republiky do Evropské unie za účasti celního úřadu, v jehož územní působnosti je prodej zboží bez daně prováděn, provést inventarizaci všech vybraných výrobků. Od tohoto dne jsou nezdaněné vybrané výrobky do zaplacení daně na nabytí právní moci povolení k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně nebo do přidělení příslušného celně schváleného určení pod celním dohledem včetně vybraných výrobků propuštěných do režimu vývozu a umístěných v prodejně duty tax free.

Odstavec 4: Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004.

Dovolte mi nyní krátké odůvodnění. Smyslem této vysloveně technické úpravy je sjednotit úpravu daně z přidané hodnoty s úpravou přijatou v novém zákoně o spotřebních daních, viz § 140 odstavec 5, 6 a 7, tak, aby oba zákony - jak pro spotřební daně, tak z přidané hodnoty - stanovily shodný režim. Přijetím navrhované úpravy se dosáhne toho, že režim daně z přidané hodnoty bude shodný s režimem spotřebních daní jak v období od 1. 1. 2004 do dne, kdy vstoupí v platnost Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, tak i po tomto dni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP