(17.10 hodin)

Poslanec Michal Hašek: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vám stručně přednesl zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 466, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Myslím, že po obsahové stránce nás velmi podrobně s vládním návrhem zákona seznámil pan ministr vnitra, tudíž mi moji zpravodajskou povinnost výrazným způsobem ulehčil. Nebudu po něm opakovat jednotlivé body, které se týkají této vládní předlohy.

Chtěl bych jen upozornit ve své zpravodajské zprávě na to, že předkládaný vládní návrh počítá ve svém čl. 3 s účinností od 1. ledna 2004. Také já jako zpravodaj se domnívám, že by bylo účelné lhůtu k projednání tohoto zákona zkrátit.

Abych ušetřil čas sněmovně, tím končím svoji stručnou zpravodajskou zprávu. Jsem připraven reagovat na další vystoupení kolegyň a kolegů. Doporučuji propuštění zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Ano, pan ministr vnitra. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, teď by asi měl zaznít v rozpravě návrh na zkrácení lhůty. Já tady nevidím předsedu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Já samozřejmě tenduji k tomu, aby lhůta byla co nejkratší, protože bychom neměli "vědomě" prodlužovat stav, kdy není naplňována povinnost stanovená zákonem. Proto bych byl rád, aby se to stihlo do 14. ledna projednat. Znamená to samozřejmě, aby příslušný výbor byl fyzicky schopen to do 14. ledna projednat. Pro mne by tady bylo rozhodující stanovisko někoho z vedení výboru, zdali jsou schopni se k tomu vyjádřit. Já nepředpokládám, že by s tímto návrhem měl být jakýkoliv věcný problém, že by byly předkládány návrhy, alespoň nic takového avizováno nemám. Průběh této rozpravy, do které se nikdo nepřihlásil, tomu také tak nasvědčuje. Kdyby nebyl podán žádný pozměňovací návrh ve druhém čtení, nic nebrání tomu, abychom 14. ledna zvládli během 20 minut druhé i třetí čtení a umožnili obcím, kterých se tento problém týká, aby protiprávní stav byl co nejkratší.

Pokud by byl schopen někdo podat tuto informaci, že výbor to stihne, tak bych navrhl zkrátit lhůtu na 28 dní, resp. 27 dní, aby se to do 14. 1. dalo projednat. Pokud taková informace nezazní, navrhnu jiný termín, ale vědomě se tím prodlužuje stav, který jsme částečně způsobili sami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu ministru vnitra. Byla to v podstatě výzva pro někoho z místopředsedů výboru, protože pana předsedu tady také nevidím. Do obecné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Pavel Hrnčíř s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, myslím, že tento návrh zákona, který určitě sleduje správný cíl a obsahuje body, které je třeba vyřešit, si zaslouží naši pozornost z jiného důvodu, ani ne z toho důvodu, jak řešit tyto problémy, ale spíše kdy je řešit. Dosavadní zákon stanovil povinnost vedení matrik souběžně i s pomocí výpočetní techniky, a to od 1. ledna 2004. My nyní, dva týdny před uplynutím této lhůty, před uložením této povinnosti, projednáváme vládní návrh na posunutí termínu od 1. 1. 2006.

ODS již při projednávání původního návrhu zákona upozorňovala na nereálnou ambici zavedení počítačového vedení matrik. Námitky tehdy vyslyšeny nebyly a dnes se ukazuje, že jsme tenkrát měli pravdu. Ale proč pan ministr nepředložil normu dříve, tak aby termín projednávání, který je nejen v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu, i u prezidenta, byl splněn a byl reálný? Pan ministr jasně řekl a je mu asi evidentně jasné, že řada obecních úřadů, které mají matriky, bude po 1. lednu v podstatě v neprávním stavu. Nebudou dodržovat náš zákon, a to až do doby, kdy bude přijata novela tohoto zákona. Troufnu si odhadnout, že to nebude ani v lednu, ani v únoru a možná ani v březnu. Zajímalo by mě také, a v důvodové zprávě to není uvedeno, ani pan ministr to neřekl, kolik z těch 1 272 matrik tento počítačový systém už zavedlo.

Za tak přezíravý postoj a nedbalost zasluhuje pan ministr opravdu vážné pokárání.

Navíc v důvodové zprávě opakuje pořád stejnou chybu jako při původním návrhu. Vůbec nespecifikuje náklady, které tyto obce se zavedením počítačového systému budou mít. Vyloženě je bagatelizuje. Nyní ale ve své předkladatelské zprávě uvádí, že obce to nezavedly především z ekonomických důvodů - takže co je vlastně pravda? Důvodová zpráva, nebo to, co tady pan ministr přednáší?

Nebýt toho, že tuto novelu skutečně potřebujeme, byl bych nejraději, abychom tento návrh vrátili předkladateli k dopracování, ale protože chci, aby byla přijata, tak mi nezbývá než prezentovat stanovisko, že při projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí budu požadovat po panu ministrovi jasný a zřetelný odborně specifikovaný náklad, kolik to obce bude stát.

Druhým "průšvihem", který návrh řeší, ale podle mého názoru měl být řešen již dávno, nejpozději při reformě veřejné správy, jsou vlastní matrikáři. Bývalí pracovníci okresního úřadu, kteří skončili po 1. lednu 2003, museli mít také zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, jakýsi vyšší stupeň prokázaných odborných znalostí. Ten jim ale v případě, že přešli pod obecní úřad, neplatí, a musejí paradoxně dělat zkoušku novou, jakousi nižší. To znamená, že okresní matrikář nemůže být matrikářem obecním. Toto opomenutí návrh sice ex post napravuje, ale je to opomenutí opět vážné a neodpustitelné. Pan ministr zasluhuje opět podle mého názoru přísnou důtku s výstrahou.

Předkládat návrh zákona, který má být účinný již od 1. ledna 2004, tedy za 14 dní, je opravdu neodpustitelné. Nepomůže ani výmluva, že parlament tuto novelu neprojednal na minulé schůzi, neboť minulá schůze skončila v listopadu tohoto roku, konkrétně 4. listopadu. Na místě pana předsedy vlády, kdybych já mohl, tak bych panu ministrovi snížil osobní ohodnocení nejméně na půl roku. (Smích v sále, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hrnčířovi. Pan kolega Kvapil s řádnou přihláškou do obecné rozpravy. Nevím, jestli to už je stanovisko výboru.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, obávám se, že zařadit druhé a třetí čtení na plánované jednodenní schůzi 14. ledna nebude možné, protože nejde jen o to, zda výbor stihne, či nestihne projednávání, ale nejméně jeden pozměňovací návrh určitě bude muset být podán, a to návrh, který se bude týkat účinnosti, která ve vládním návrhu je na 1. ledna 2004. Účinnost bude tedy muset být navržena od okamžiku publikace ve Sbírce zákonů, tudíž nebude možné během jednoho dne v žádném případě druhé a třetí čtení stihnout. Proto se domnívám, že by stačilo zkrátit lhůtu na projednávání ve výboru o 20 dní. Tím se dostane tento návrh na schůzi začínající na konci ledna nebo na začátku února a bude možné ho také v řádných výborových týdnech a termínech projednat.

Co se týče výtky mého předřečníka, rád bych řekl - jestliže by byl v prvním čtení tento tisk projednán na naší minulé řádné schůzi, tak bychom se určitě do této prekérní situace nedostali a zákon by bylo možné schválit tak, aby ho bylo možné uplatnit od 1. ledna 2004.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP