(17.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

To se týká i zrušení přílohy č. 1 zákona, která obsahuje obecně stanovený výčet majetku tvořícího železniční dopravní cestu. Tento majetek podle zákona na akciovou společnost nepřechází. Konkrétní určení majetku přecházejícího z vlastnictví státu na akciovou společnost České dráhy i majetku, s nímž bude hospodařit státní organizace Správa železniční dopravní cesty, však proběhlo v době jejich zakládání v souladu s tehdy platnou právní úpravou, a ta se, včetně uvedeného vymezení majetku, musela promítnout do zakladatelských dokumentů obou nástupnických subjektů, v nichž je tento majetek určen dostatečně určitě. U zbylých rušených ustanovení zase lze konstatovat, že jejich zrušením se automaticky na tyto právní vztahy použijí již existující obecné právní úpravy.

Lze tedy shrnout, že existence nálezu Ústavního soudu novelizaci zákona č. 77/2002 Sb. nevyžaduje. Hlavním účelem předkládané novely se tak namísto řešení důsledků nálezu Ústavního soudu stává vytvoření právní základny umožňující pokračování už započaté privatizace zbytného majetku bývalé státní organizace České dráhy.

Podle dosavadní úpravy byl určen k úhradě závazků státní organizace České dráhy majetek státu stanovený v příloze č. 2 zákona č. 77/2002 Sb., s nímž ode dne vzniku akciové společnosti České dráhy hospodaří Ministerstvo dopravy. Za tohoto právního stavu by bylo nutno při jeho další privatizaci postupovat výhradně podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. To by ale vytvořilo nerovné podmínky pro proces další privatizace, který do účinnosti zákona č. 77/2002 Sb. již probíhal za jiných podmínek, než jaké umožňuje současný stav.

Součástí majetku uvedeného v příloze č. 2 je totiž i značný objem dosud nezprivatizovaného bytového fondu Českých drah, státní organizace. Jeho menší část již byla privatizována podle privatizačních projektů projednávaných podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Aby bylo možno v této privatizaci pokračovat za stejných podmínek, navrhuje se v této novele zrušit ustanovení, které určuje, že s majetkem uvedeným v příloze č. 2 hospodaří Ministerstvo dopravy, a doplnit výslovné ustanovení, že s tímto majetkem hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Její činnost se přiměřeně řídí ustanovením zákona o státním podniku, a státní podniky mohou využít cestu privatizace majetku v režimu zákona č. 92/1991 Sb.

Navíc se navrhuje převést příslušnost k hospodaření s budovou Národní dům Vinohrady z Ministerstva dopravy na Ministerstvo kultury. To proto, aby se tento objekt zachoval pro kulturní využití obyvatel Vinohrad. Kdo zná historii tohoto domu, jistě s tím bude souhlasit.

Spolu s navrhovanou novelou zákona č. 77/2002 Sb. je předkládána novela zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, která umožňuje účelové využití příjmů Fondu národního majetku z privatizace majetku státu uvedeného v příloze č. 2 na úhradu závazků bývalé státní organizace České dráhy. To byl úmysl zákona č. 77, je třeba tento úmysl vtělit do zákona. Aby bylo možno umořovat dluhy, které stát převedl na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, je třeba vytvořit i tuto možnost, aby po prodeji majetku z Fondu národního majetku bylo možné tyto peníze použít na úhradu závazků.

Současně s návrhem novely se sleduje zpřesnění režimu možného dalšího zadlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Vláda podle této novely nařízením stanoví limit výše úvěru, k jehož překročení musí Správa železniční dopravní cesty mít předchozí souhlas ministerstva. Jen pro osvěžení - novela zákona 77, kterou sněmovna projednávala v létě, zpřesnila tento režim tak, že se nedala zvyšovat míra zadlužení této organizace pro infrastrukturní projekty. Dospěli jsme s Ministerstvem financí k řešení, že je třeba ještě omezit i nárůst zadlužení, nebo případný nárůst zadlužení provozních prostředků. I toto zpřesnění by tedy bylo vítáno.

Věřím, že Poslanecká sněmovna tento zákon podpoří a umožní urychlit privatizaci zbytného majetku bývalé státní organizace České dráhy, a tím i proces vypořádání jejích závazků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Milanu Šimonovskému a žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože pan ministr celkem velmi podrobně popsal, o co se v zákoně jedná.

Chtěl bych jen říci, že ten zákon si nedal za cíl, jak tu bude určitě argumentováno, privatizovat České dráhy, ale transformovat; to spočívalo vlastně v odstátnění části Českých drah na a. s., a zbytek na železniční dopravní cesty, které patří státu. Tím způsobem funguje a. s. i státní organizace již 11 měsíců celkem bez problémů, dokonce s lepšími výsledky, než měla bývalá státní organizace.

Ústavní soud, který vlastně vynutil změnu zákona, rozhodl tak, jak rozhodl, a jsem přesvědčen, že hledal vlastně cestu, jak vyklouznout z projednávání toho zákona. To se mu nakonec podařilo; rozhodl tak, že v podstatě nerozhodl, když určité problémy vznikly právě zrušením té přílohy a převáděním toho majetku.

To, co zbývalo splnit a nebylo již spotřebováno, jak říkají právníci, České dráhy, a. s., vlastně splnily k 30. 10. Jedná se o licence, a 2003 a ostatní věci vlastně novela řeší.

Já se proto přimlouvám o vpuštění do druhého čtení. Mimo jiné bych chtěl sdělit, protože určitě někteří z vás jste dostali dopisy kvůli privatizaci bytů, které patřily Českým drahám, a přijetí novely tohoto zákona umožní privatizaci v tom režimu, ve kterém byly privatizovány byty, které to stihly do toho rozhodnutí Ústavního soudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Miroslavu Kapounovi a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám zatím dvě přihlášky - pana poslance Plachého a pana poslance Hovorky. Jako první vystoupí pan poslanec Plachý, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych oznámil sněmovně, že patřím mezi signatáře ústavní stížnosti, v důsledku které byla Ústavním soudem zrušena některá ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně některých dalších zákonů. Je poněkud pikantní, že mezi signatáře zmíněné stížnosti patří i jeden z ministrů stávající vlády, kterého raději nebudu jmenovat, abych mu nezpůsobil nějaké existenční problémy vzhledem k tomu, jaké stanovisko vláda zaujala k nálezu Ústavního soudu.

Hlavním cílem předloženého vládního návrhu novely zákona č. 77/2002 Sb., tisk 433, mělo být uvedení kroků učiněných při založení a vzniku akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty do souladu s nálezem Ústavního soudu, a tedy i do souladu s Ústavou České republiky. Vláda místo toho, aby tyto sporné kroky napravila, zůstává nečinná a ignoruje nález Ústavního soudu tvrzením, že zrušená ustanovení zákona byla - cituji - "již plně konzumována".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP