(12.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Přijetím tohoto zákona budou splněny požadavky a podmínky kladené Evropskou komisí na zajištění řádné kontroly hospodaření a nakládání s prostředky poskytovanými Evropskou unií regionům a obcím v rámci strukturálních, kohezních a dalších fondů.

Cílem zákona je především přispět ke zlepšení hospodaření a nakládání s finančními prostředky na úrovni územních celků. Důležité je, aby tento zákon přispěl k efektivnímu vynakládání finančních prostředků a případně i omezil tendence k tomu, aby kraje či obce v rámci neefektivního vynakládání finančních prostředků hospodařily deficitním způsobem.

Na závěr mi dovolte, abych se vyjádřil k otázce, která byla předmětem i rozhodování vlády, když vláda stanovila definitivní záměr pro zpracování tohoto návrhu zákona, a to je otázka, jakým způsobem bude zajišťována realizace návrhu zákona. Existovaly dvě varianty. Jedna varianta, že tento zákon bude zajišťován s pracovníky, kteří dnes působí v rámci jednotlivých krajských úřadů, s tím, že jednotlivé kraje při tvorbě krajských úřadů a při tvorbě prostředků na fungování krajských úřadů dostaly určitý počet tabulkových míst, která jsou přidělena právě pro tento účel. Druhá varianta, která byla k dispozici pro rozhodnutí vlády, byla varianta využít stejný počet zaměstnanců mimo krajské úřady a podpořit tento aparát pro zajišťování přezkoumání Ministerstvu financí. Vláda se rozhodla podpořit variantu číslo dvě, a Ministerstvo financí proto zpracovalo návrh zákona, který vychází z toho, že přezkoumání a agenda, která je spojena s přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků, bude zajišťována pracovníky Ministerstva financí. Pokládám za legitimní, aby na půdě Poslanecké sněmovny proběhla diskuse o tom, jakým způsobem má být zajišťována agenda vyplývající z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, zda to má být skutečně formou zaměstnanců ústředního orgánu státní správy, nebo zda to má být prostřednictvím aparátu jednotlivých krajů. Pokud se Poslanecká sněmovna rozhodne pro variantu, kterou předkládá vláda, je nutné také současně omezit administrativní kapacity krajů a příslušné finanční prostředků pro kraje tak, aby tato změna byla fiskálně neutrální a nevedla ke zvýšení výdajů veřejných rozpočtů.

Tolik na úvod, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, za úvodní slovo. Prosím nyní pana poslance Miloslava Vlčka, který je určeným zpravodajem pro prvé čtení. Vidím přihlášku pana poslance Recmana, který se hlásí do rozpravy? Nebo ne? Aha, dobře, dám mu příležitost, chcete-li, ale…

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych jen požádat, abychom rozhodli o sloučení obecné rozpravy k bodům 78 a 79. V podstatě pod bodem 78 je zákon o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, tisk 480, který byl zpracován ve dvou předlohách. Ta první je právě pod bodem 78 a druhá předloha pod bodem 79. Je to zákon, který souvisí s přijetím prvního zákona. Jsem přesvědčen, že pokud bychom sloučili obecnou rozpravu, přispěli bychom k efektivnějšímu projednání obou zákonů v Poslanecké sněmovně a ušetřili bychom i vánoční čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nemám námitek proti vašemu přání. Myslím, že o tom rozhodneme v hlasování, poté co poslanec Vlček, pokud chce… Můžeme postupovat dvojím způsobem. Buď se zeptám pana ministra, jestli chce přednést úvodní slovo ještě teď, ale doporučoval bych, abychom postupovali tak, jak bývá obvyklé, to znamená, teď vystoupí zpravodaj k tomuto tisku, pak dám hlasovat o návrhu pana poslance Recmana, pak vystoupí pan ministr Sobotka, pan poslanec Vlček jako zpravodaj, a pak otevřu společnou rozpravu. Souhlas? (Ano.) Fajn.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Mohu se ujmout slova, pane předsedající? Asi ano. Přednesl bych krátkou zpravodajskou zprávu k tisku 480, zákon o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Pan ministr podstatu zákona tady řekl, já bych rád zmínil jen dvě věci, a to jsou dva zákony, kterými je tento zákon prezentován nebo které bere za základ, a to je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pak je to zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Jinak ostatní věci zdůvodnil pan ministr. Chtěl jsem se zmínit i o těch pracovnících, ale pan ministr mě předběhl. Doporučuji tento zákon propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi.

Nyní přichází chvíle pro návrh pana poslance Recmana. Myslím, že nás tady je dost, abychom mu dali zapravdu v hlasování číslo 909, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tím, aby k tomuto a následujícímu bodu byla společná rozprava, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 117 poslanců bylo pro 96, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poprosím pana ministra Bohuslava Sobotku. Chce-li vystoupit s úvodním slovem k druhému materiálu, má prostor.

 

79.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
/sněmovní tisk 481/ - prvé čtení

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, na základě připomínek legislativní rady byla vyčleněna část druhá až šestá původního znění návrhu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Tato část druhá až šestá se tedy skládá z pozměňujících zákonů souvisejících s přijetím předmětného zákona o přezkoumání. Tyto části byly vyčleněny do samostatné normy, jejíž osud je plně spojen s projednáním, přijetím či nepřijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Ke sněmovnímu tisku 481 nemám žádných připomínek a doporučuji jej propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, dámy a pánové, teď se nacházíme v situaci, kdy zazněla v úvodní proceduře úvodní slova pana ministra, úvodní slova pana zpravodaje. Hlasováním jsme rozhodli o sloučení rozpravy, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu k oběma bodům. Písemné přihlášky nemám, z místa se hlásí pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, budu ve svém vystoupení stručný. Chtěl bych se dotknout pouze tří takových okruhů.

Tím prvním je - a musím ho podpořit - že cílem navrhovaných úprav je pomoc hospodaření samosprávných celků, aby došlo k zamezení schodku v jejich hospodaření. Jsem si vědom toho, že problematika zadlužování zejména obcí je velice závažnou problematikou, ke které jsme se několikrát vyjadřovali v Poslanecké sněmovně v souvislosti s projednáváním jiných zákonů. Zejména v posledním období dynamika růstu zadluženosti obcí výrazným způsobem roste a to si myslím, že je trend nedobrý, nezdravý, který bude potřeba nějakým způsobem omezit, limitovat, stanovit přesná pravidla. Samozřejmě je potřeba o otázce zadluženosti jednotlivých obcí získat informace a tady jsem přesvědčen o tom, že právě tento zákon může pomoci řešit tuto problematiku.

Druhou problematikou, o které se chci zmínit, je otázka, která se dotýká vztahu finančních úřadů, které jsou na základě zákona č. 313/2002 Sb. začleněny do procesu přezkoumávání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP