(12.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

V průběhu času si myslím, že se vytvořil určitý aparát, který má samozřejmě ještě své určité problémy, ale nicméně pokud je mi známo v tuto chvíli, ten názor je spíše takový, aby ten systém, tak jak je v současné době, byl víceméně zachován, samozřejmě s určitými dílčími změnami.

Myslím, že to, že máme tento návrh před sebou, je velmi důležité. Je to ale také možnost k tomu, abychom mohli tuhle záležitost rozdiskutovat, což ostatně ve svém úvodním slově tady na to upozornil sám pan ministr.

Já bych tedy nechtěl zdržovat, ale chtěl bych poprosit, aby tento návrh zákona, resp. obou zákonů, byl přikázán také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který se právě hospodařením měst, obcí a krajů týká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Hovořit bude pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, všichni předřečníci se shodují v tom, že je třeba v této oblasti cíl, který je stanoven, naplnit, že je třeba v hospodaření územně samosprávných celků některé kontrolní činnosti provádět.

Rozumím tomu, že měl některé námitky tady kolega Zajíček, že některé činnosti by nebyly zrovna nejlépe slučitelné s činností Ministerstva financí. Já bych v té souvislosti nabídl výborům, které budou projednávat tento návrh zákona - myslím si, že by měl projít samozřejmě do druhého čtení a do jednání výborů - jestli by nezvážily variantu, aby ty činnosti vlastně vykonával Nejvyšší kontrolní úřad, tak jak v jiných zemích je to nejvyšší účetní dvůr. Já si myslím, že mnohé připomínky by odpadly a smysl a cíl by mohl být lépe naplněn. Takže bych chtěl jen poprosit výbory, kdyby se touto myšlenkou pokusily zabývat a cíl tímto způsobem třeba lépe naplnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

 

Vracíme se zpátky k bodu pořadové číslo 78, kde poté, co skončila rozprava, budeme hlasovat o návrzích. Chci se zeptat pana ministra, zda hodlá vystoupit v tuto chvíli. Byly vzneseny nějaké otázky, chce-li vystoupit teď, nebo ve výboru, má příležitost kdykoliv.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, diskuse, která k zákonu proběhla, v zásadě splnila má očekávání. Myslím, že debata ve výborech se bude soustřeďovat právě na zřejmě dvě klíčové a neurologické oblasti tohoto návrhu zákona. Tou první je, jaká mají být hlediska, která budou uplatňována při přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Za druhé, jakým způsobem má být organizačně zajištěno toto přezkoumávání v případech, kdy se obec nebo kraj rozhodnou nepřezkoumávat své hospodaření auditorem. Tady bych chtěl zdůraznit, že se jedná o režim, který bude fungovat v situaci, kdy se obec nebo kraj rozhodnou nezajistit přezkoumání hospodaření prostřednictvím auditora, rozhodnou se požádat o přezkoumání podle tohoto návrhu zákona Ministerstvo financí, nebo vůbec neučiní krok k zajištění přezkoumání, a pak tady podle tohoto návrhu zákona tento krok ze zákona učiní Ministerstvo financí.

Pokud jde o otázku hlediska přezkoumání, zákon jasně říká, že předmět přezkoumání se ověřuje z hlediska za prvé dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a odměňování. Z hlediska souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, z hlediska dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávání přezkoumávaných operací. Dále se v odst. 2 říká, že v souvislosti s přezkoumáním podle odst. 1 lze posuzovat rovněž účelnost a hospodárnost nakládání s majetkem včetně finančních prostředků. Právě tady, v této části zákona, je půda pro to, aby se vedla intenzivní debata o tom, kde je hranice mezi autonomním rozhodováním územně samosprávných celků, které vyplývá z ústavy, o jejich finančních prostředcích. Na toto rozhodování mají územně samosprávné celky plné právo. Zákon nemá ambice toto rozhodování ovlivňovat, jakýmkoliv způsobem narušovat autonomii. Je ovšem otázka, zdali ti, kdo budou provádět na základě tohoto zákona přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků, mohou položit i otázky týkající se účelnosti a hospodárnosti nakládání s majetkem včetně finančních prostředků, zda mohou k tomuto vyjádřit své stanovisko, a tak, aby občané, obce nebo kraje měli jakýsi nezávislý názor na to, jakým způsobem kraj či obec hospodaří, vedle názoru jejich legitimní politické reprezentace, která podle ústavy o nakládání s finančními prostředky krajů nebo obcí rozhoduje.

Musím říci, že pokud jde o ustanovení odstavce 2, je zde i určitá souvislost týkající se účelnosti a hospodárnosti, tak jak ji chápe Evropská komise. Evropská komise požaduje, aby účelnost a hospodárnost byla posuzována podle mezinárodních standardů, a Evropská komise tím, aby byla posuzována účelnost a hospodárnost, podmiňuje bezproblémové poskytování prostředků z rozpočtu Evropské unie územním samosprávným celkům. Myslím, že toto je hledisko, ze kterého budeme muset v nadcházející diskusi v Poslanecké sněmovně usuzovat, zda skutečně ti, kteří budou provádět přezkoumání, mohou uplatňovat i hledisko účelnosti a hospodárnosti, nebo zda toto hledisko mají ponechat pouze orgánům těchto územních samosprávných celků.

Pokud jde o otázku organizace, je zřejmé, že jsou na stole dvě základní varianty. První varianta je, že tato organizace přezkoumávání bude zabezpečena dosavadním způsobem. V tuto chvíli mají kraje k dispozici v souhrnu asi 310 tabulkových míst, na která dostávají adekvátní příspěvek ze státního rozpočtu. Tento rozsah míst, pokud zachováme stávající systém do budoucna, by měl zajišťovat organizaci přezkoumávání hospodaření obcí a krajů. Druhá varianta je, že tento výkon bude přesunut do působnosti Ministerstva financí jako orgánu ústřední státní správy, který je za tyto otázky odpovědný.

Je otázka, do jaké míry by bylo možno zvažovat i variantu Nejvyššího kontrolního úřadu. Musím říci, že v průběhu schvalovacího procesu a projednávání tohoto návrhu zákona Nejvyšší kontrolní úřad, pokud je mi známo, neprojevil zájem o to, že by tuto agendu chtěl zařadit do svých kompetencí a do svých pravomocí.

V tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi. Slova se ujme pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, paní a pánové, v rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Nezazněl návrh na zamítnutí ani vrácení k přepracování. Jenom pan kolega Martínek navrhl rozšířit projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. V hlasování číslo 910 rozhodneme nejprve o návrhu organizačního výboru na přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru. Zahájil jsem toto hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 127 hlasujících bylo pro 110, proti byli 2. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP