(15.00 hodin)
(pokračuje Váňa)

Dále jsou to programy, které pracují na základě poskytovaných úvěrů při odstraňování důsledků a škod způsobených povodní.

Mohl bych takto pokračovat dále, ale přejdu k věci a k podstatě samotné, a to je k předložené materii čili k novele zákona Státního fondu rozvoje bydlení.

Tato novela, jak jsem již vzpomenul, je předložena jednak v souladu s programovým prohlášením vlády, a řekl bych, že hlavním a prioritním cílem této novely je efektivnější zacílení, efektivnější využívání, efektivnější hospodaření se státními finančními prostředky v oblasti poskytování podpor do bytové politiky. A proto novela postupně transformuje či přetváří či přeměňuje, chcete-li, Státní fond rozvoje bydlení na instituci modernějšího typu, na instituci, která přednostně bude uplatňovat a bude aplikovat návratnou čili revolvingovou formu financování.

Právě v důsledku původního znění zákona fond byl nucen pracovat až do této doby s celou řadou omezujících a limitujících faktorů, které do jisté míry svazovaly činnost fondu, které do jisté míry zabraňovaly přímému a efektivnímu zacílení podpor. Tato omezení a tyto limitující faktory jednak působily v oblasti omezených možností získávání finančních zdrojů, a tyto faktory tedy působily jednak v oblasti i poskytování finančních prostředků, a to formou podpor do oblasti bytové politiky.

Předkládaná novela, jak jsem již několikrát vzpomněl, navazuje na záměr vlády, přetváří fond na fond revolvingového typu a rozšiřuje celkově využívanou paletu nástrojů. Novela zajišťuje efektivnější užití portfoliové správy, zajišťuje efektivnější zacílení podpor a umožňuje postupný přerod a postupnou proměnu státního fondu na fond revolvingového typu.

Hlavním cílem předloženého návrhu novely je, abychom se vypořádali a abychom dokázali čelit a odstranit jistá omezení, jisté limitující faktory, které do určité míry zamezovaly maximálnímu efektivnímu využití při užití státních finančních prostředků vynakládaných do oblasti bydlení.

Tak jak zde pan ministr vzpomenul, tak chci pouze ve své zpravodajské zprávě připomenout, že novela daleko pružněji a daleko účinněji navazuje na zákon o rozpočtových pravidlech, který právě - už zmiňovaný § 28 - ukládá v zákonné normě uvést orgán, do jehož působnosti státní fond patří a do jehož působnosti fond náleží.

Výše předložená novela řeší i způsob užití prostředků fondu, a to formou čtyř podpůrných nástrojů. V prvé řadě to jsou úvěry jako návratná a nejefektivnější forma financování podpory bytové problematiky, v druhé řadě se jedná o dotace, které kryjí část úroků z poskytovaných úvěrů a v další řadě jsou to přímé dotace sloužící na úhradu části nákladů. V konečné míře se jedná o ručení za část nesplácené jistiny úvěrů jako takových.

Novela umožňuje využít prostředky fondu teoreticky i prakticky na čtyři typy činností, a to na výstavbu samotnou, na pořízení, na opravu a na modernizaci. Prostředky fondu mohou být užity na tři typy nemovitostí, a to na byt, na bytový dům, na rodinný dům.

Dámy a pánové, vážení kolegové, v závěru lze s klidným svědomím učinit úvahu, že tak jak zde bylo řečeno, novela umožňuje odstranit jisté limitující a omezující faktory a překážky, které byly a vyplývaly v důsledku původního znění návrhu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Novela navíc umožňuje využít úvěrů poskytovaných pobočkami zahraničních bank, novela umožňuje i nákup státních dluhopisů. Umožňuje např. úhradu nákladů formou plateb právnickým osobám, kde v případě učiněné úvahy fondu by těmto třetím subjektům byl do jejich působnosti poskytnut výkon činností; kupříkladu by se mohlo jednat o platby za informační a za poradenskou činnost. Novela dále umožňuje nákup dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie, jakož i nákup dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou.

Dámy a pánové, v závěru zpravodajské zprávy lze s čistým svědomím konstatovat, že novela přispívá k efektivnějšímu zacílení státních finančních prostředků a přispívá k transparentnímu nakládání s finančními prostředky fondu v oblasti podpory státní bytové politiky.

Vážení kolegové, dovolte mi, abych v samotném závěru své krátké zpravodajské zprávy vás požádal o propuštění předloženého návrhu zákona, který je nám předložen sněmovním tiskem 483, do druhého čtení. Takto činím s plným vědomím toho, že tento předložený materiál je potřebný a že v proceduře druhého čtení budeme mít v souladu s jednacím řádem dostatek možností a dostatek příležitostí, abychom se nad celou textací předložené novely zamysleli, abychom znění rozdiskutovali a v případě zájmu vtělili třeba i zásadní připomínky do předložené materie.

Dámy a pánové, doporučuji tedy propustit předložený vládní návrh novely zákona č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do druhého čtení a doporučuji přikázat tento sněmovní tisk k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za váš trpělivý poslech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vám, pane zpravodaji, děkuji za vaši obsáhlou zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Tomáš Kvapil a jako druhý poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, má slova budou určena především panu ministru Němcovi a panu ministru Sobotkovi, protože se budou dotýkat příjmové stránky Státního fondu rozvoje bydlení.

Jak pan ministr, tak zpravodaj hovořili o tom, že Státní fond rozvoje bydlení by měl mít revolvingový charakter, to znamená, že by měl poskytovat především půjčky, nikoliv dotace. Nicméně k tomu, aby byl schopen takovýto charakter mít, tak musí mít také zajištěny zdroje, a v tomto směru se domnívám, že stát a Poslanecká sněmovna zůstávají fondu rozvoje bydlení poměrně hodně dlužny a stejně tak i tento návrh na novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení se touto problematikou až tolik nezabývá.

Chtěl bych tedy dát dva náměty, které bych chtěl, aby před druhým čtením byly i s Ministerstvem financí vážně prodiskutovány a v případě průchodnosti aby byly schváleny ve třetím čtení. Tyto náměty tedy zní:

V roce 1994 Ministerstvo financí začalo půjčovat obcím prostředky na zřizování tzv. obecních fondů rozvoje bydlení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP