(15.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

Myslím, že jsou to důkazy toho, že skutečné konání vládní koalice, resp. vlády ČSSD, je v příkrém rozporu s programovým prohlášením, v příkrém rozporu proti tomu, co velí zdravý lidský rozum. Já myslím, že stát nemusí vybírat takový objem daňových prostředků, takový objem peněz z kapes daňových poplatníků, aby jim je posléze vracel, v tomto případě na projektu podpory rozvoje bydlení např. prostřednictvím fondu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Michal Doktor je poslední přihlášený do obecné rozpravy. Táži se, zda se někdo další hlásí. Jestli tomu tak není, obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svým závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, začnu se svojí reakcí na průběh obecné rozpravy od konce, a sice od pana poslance Doktora, který nás vrátil trochu do historie vzniku Státního fondu rozvoje bydlení. My, kteří jsme zde seděli, tak si vzpomínáme na to, že ke zrození každé věci obvykle bývají dva, a tenkrát řekněme tou matkou byla vládní strana sociální demokracie a tím otcem byla Občanská demokratická strana. Pokud si vzpomínám, ostatní politické strany zúčastněné v Poslanecké sněmovně si kladly další podmínky, ať už to byla KDU-ČSL z hlediska odstranění cenových deformací, nebo Unie svobody, která si kladla za cíl konsolidaci veřejných financí a větší vazbu případných mimorozpočtových fondů na státní rozpočet.

Nicméně Státní fond rozvoje bydlení zde existuje. Já jsem přesvědčen, že současná vláda se k tomuto Státnímu fondu rozvoje bydlení musí postavit jako řádný hospodář. Vzhledem k tomu, že naším hlavním cílem v tomto volebním období je konsolidace veřejných financí, tak pochopitelně to, že Státní fond rozvoje bydlení nebude potkávat zdroje v takovém rozsahu ze státního rozpočtu, popřípadě ze zdrojů z privatizace, z Fondu národního majetku, není nějaký sekundární projev, ale je to zřetelný cíl této vlády, která nechce těmito prostředky hýřit.

Tím už se dostávám k panu poslanci Hrnčířovi, který vlastně kritizoval dva základní nástroje, které by měly sloužit přechodu z přímého dotačního financování bytové výstavby na formy nepřímé podpory, které nezatěžují tolik státní rozpočet a jejichž efekt je tedy v porovnání s vloženými financemi podstatně větší. Pan poslanec Hrnčíř napadl dva nástroje, které tato novela precizuje, zpřesňuje a umožňuje je uvést do života. To je tedy nákup cenných papírů, pan poslanec Hrnčíř kritizoval konkrétně státní dluhopisy, a na druhé straně kritizoval přijímání úvěrů. Pokud se Státní fond rozvoje bydlení nechce vázat na státní rozpočet, nechce prohlubovat deficit veřejných financí a na druhé straně chce plnit svoji funkci v oblasti podpory bytové výstavby, pak je toto nástroj moderní, protože Státní fond rozvoje bydlení jako instituce, která hospodaří s určitým základním kapitálem, který rozhodně není malý, je kredibilní instituce, která má možnost získání celkem levných úvěrů, a tyto levné úvěry může potom poskytovat dále konečným uživatelům ve formě zvýhodněných úvěrů, které se promítnou ve zvýhodněných úrokových sazbách. Já to opovažuji za nástroj perspektivní, nástroj dobrý a nástroj, který nebude zadlužovat veřejné finance do budoucna. To tedy k panu poslanci Hrnčířovi.

K panu poslanci Kvapilovi musím říci, že úvahy, které zde vznesl pan poslanec Kvapil, provázely celou přípravu tohoto zákona. Vlastně ty myšlenky, které zde byly řečeny, provázely přípravu zákona jak na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak v připomínkovém řízení, tak ve vládě. Tím v žádném případě nechci říci, že to není nic nového, jsou to naopak témata, která jsou diskutována, a jsem přesvědčen, že bude velmi vhodné je diskutovat na půdě Poslanecké sněmovny prostřednictvím výboru nebo výborů, kterým tento zákon bude přikázán.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, závěrečné slovo v podstatě bude takové, že bych s vaším dovolením provedl shrnutí rozpravy a objasnil proceduru hlasování.

V rámci obecné rozpravy vystoupili tři poslanci - pan poslanec Kvapil zde předložil tři náměty, nepředložil návrh na hlasování. Pan poslanec Hrnčíř předložil návrh na zamítnutí novely zákona a posléze předložil podmíněný návrh na dopracování předlohy. Pan kolega poslanec Doktor pronesl tři hluboká zamyšlení bez dalšího závěru.

Procedura hlasování by měla být ta, že bychom nejprve nechali projít proceduru hlasování o návrhu na zamítnutí, posléze proceduru hlasování o návrhu na dopracování, a pak bychom se eventuálně vrátili k původnímu návrhu na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Budeme nyní hlasovat o návrhu na zamítnutí. Ještě jednou se pokusím přivolat všechny kolegyně a kolegy, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu, a zahájím hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 922 z přítomných 140 poslanců 39 hlasovalo pro návrh, proti 77. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 923 z přítomných 140 poslanců 37 hlasovalo pro návrh, proti 80. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ptám se, zda má někdo další návrh. Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 924 z přítomných 139 poslanců 120 hlasovalo pro návrh, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Končím tento bod.

 

Kolegyně a kolegové, já jsem při zahájení odpoledního jednání avizovala, že budeme projednávat také tisk 465. Je to třetí čtení zákona o dani silniční. Avizovala jsem, že se k tomuto kroku odhodlám v momentě, kdy nás tady bude dostatek, a já se domnívám, že teď právě je tady příležitost, kdy bychom mohli k tomuto projednávání přistoupit.

 

Pokud nemá nikdo žádných připomínek, zahájíme projednávání bodu 174, kterým je

 

174.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 465/ - třetí čtení

 

Pokusím se všechny vás přivolat zpět do jednacího sálu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miloslav Vlček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP