(Na žádost klubu KDU-ČSL byla prodloužena přestávka o 15 minut. Jednání pokračovalo v 11.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážená vládo, páni poslanci, budeme pokračovat. Opět jsem vám nechal celou minutu navíc k původně vyhlášené přestávce. Žádám vás, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Žádám zároveň i pány ministry, aby také zaujali svá místa v lavici vlády, kromě paní ministryně, která zaujme místo u stolku zpravodajů.

S přednostním právem, předpokládám, že se přihlásí paní ministryně zdravotnictví. Podotýkám, že jsme mimo rozpravu, máme odhlasovány všechny pozměňovací návrhy a přerušili jsme schůzi na poradu klubu sociální demokracie a KDU-ČSL. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, neříká se mi to lehce v tuto chvíli, ale velmi důkladně jsem zvažovala veškeré situace, které nastaly, a přijetí pozměňovacího návrhu A, což znamená nepovinné členství v komorách, je nepřijatelné z jednoho prostého důvodu, tak jak jsem hovořila v otázce předchozí, kdy vlastně provázáním zákona o lékařích a nelékařích s odkazem na harmonizaci evropské směrnice nebude v tuto chvíli obsažena právě díky přijetí tohoto zákona, protože ji neobsahuje.

Proto dávám návrh na zpětvzetí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyslechli jsme návrh paní ministryně zdravotnictví. Ještě Karel Vymětal s procedurálním návrhem, protože jiné připomínky mimo rozpravu nemohu přijmout.

 

Poslanec Karel Vymětal: Jenom procedurálně. Pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím si, že návrh, který zde přednesla paní ministryně zdravotnictví, je nehlasovatelný, neboť návrh předložila vláda a jenom vláda může vzít zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hlásí se pan předseda vlády Vladimír Špidla. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, konstatuji, že paní ministryně Součková nepoužila přesnou formulaci, a proto ji doplňuji. Jménem vlády dávám návrh na zpětvzetí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vzhledem k praktikám, kterými nás tady školí vládní koalice, mi dovolte požádat v písemné podobě toto zpětzvetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je návrh. Samozřejmě se k němu vyjádří pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Mohu konstatovat, že jednání členů vlády se odehrálo formálně správným způsobem. Není doposud zformalizováno písemně. Pokud na tom sněmovna trvá, je čtvrt na dvanáct, navrhuji přestávku do půl jedné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemyslím, že je potřeba dávat hlasovat o přestávce. Ptám se některého z předsedů klubů, jestli žádá o přestávku. Pan místopředseda Kasal, prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, zdá se, že je souhlas od pana předsedy vlády s tím, že bude usnesení připraveno v písemné podobě. Mně se nicméně zdá čas nevyužitý. Takže dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat dalšími body, a poté co usnesení bude k dispozici, se k tomu můžeme vrátit. Prosím, abyste o tom dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je procedurální návrh, o kterém mohu dát hlasovat bez rozpravy. Ještě vás jednou všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. O návrhu pana místopředsedy Kasala dám hlasovat bezprostředně.

S procedurální připomínkou pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Pane předsedající, chtěl bych mít jasno, aby pak předseda klubu ODS nepřišel s dalším procedurálním průtahem, zda má na mysli to, že bude stanovisko vlády dáno vedení parlamentu v písemné podobě, nebo zda požaduje rozmnožení poslancům do lavic, abychom potom neměli v půl jedné nebo v příslušnou dobu na stole další procedurální obstrukci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády se hlásí. Jednoznačně podotýkám, než dám slovo panu předsedovi klubu ODS: Podle § 86 odst. 6 lze vzít zpět návrh pouze do ukončení druhého čtení. Zpětvzetí návrhu jakéhokoliv zákona ve třetím čtení lze učinit pouze se souhlasem sněmovny. Postupuje se podle § 95 odst. 3. Ocituji ho: "Na závěr třetího čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k návrhu zákona. Návrh na zpětvzetí je jiný návrh k návrhu zákona, o kterém budeme muset hlasovat." Jiný průtah není možný, myslím, že to je legitimní.

Za legitimní považuji i to, co řekl pan předseda klubu ODS, protože v lavicích vlády není nadpoloviční většina členů vlády. Kdyby to tak bylo, tak bych s postupem pana předsedy nesouhlasil a netrval bych na písemném vyhotovení. Samozřejmě by následovala námitka proti postupu předsedajícího. Ale myslím, že se tady nemusíme školit. Proto nedávám hlasovat o návrhu, který tady přednesla paní ministryně zdravotnictví a předseda vlády, ale přednostně jsem dal hlasovat o jiném procedurálním návrhu, který umožňuje pokračovat v jednání schůze, který přednesl pan místopředseda Kasal. Pokud má někdo proti mému postupu námitku, tak ji uplatněte.

Prosím. Nyní má slovo pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, cílem našeho požadavku není obstrukce, a proto není požadavkem na množení na lavice. Cílem je prokazatelné usnesení vlády se všemi náležitostmi, to znamená s ministry, kteří pro tento hlasovali, s jasnou deklarací toho, že to je platné usnesení vlády. A protože tu skutečně není většina ministrů, proto jsem to chtěl v písemné podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Myslím, že teď jsme si celou situaci vyjasnili.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 970. Ptám se, kdo je pro návrh pana místopředsedy Jana Kasala. Kdo je proti tomu, abychom přerušili do předložení usnesení vlády?

Hlasování pořadové číslo 970. Přítomných 140, pro 118, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP