(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud se k návrhu pořadu schůze nikdo nehlásí, budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak vám byl písemně předložen.

Opakuji, abyste věnovali pozornost tomuto hlasování. Budeme hlasovat o pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny v tom písemném návrhu, který máte před sebou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 191 poslanců pro hlasovalo 144, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorce Soně Paukrtové a senátorům Milanu Štěchovi, Janu Fenclovi, Rostislavu Harazinovi a Pavlu Janatovi v naší Poslanecké sněmovně.

Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenované senátorky a senátorů? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 194 poslanců pro hlasovalo 167, proti jeden. Návrh byl přijat. Všichni jmenovaní senátoři mají možnost nyní vystoupit v Poslanecké sněmovně.

 

Nyní se začneme zabývat pořadem tak, jak jsme ho schválili. Jako první bod je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 259/4/ - vrácený Senátem

 

Celou tuto sestavu úprav Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 259/5. Přivítal bych mezi námi senátora Rostislava Harazina.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil stanovisko místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo, abyste se vyjádřil k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům.

Pokusím se utišit sněmovnu. Prosím o klid. Všechny vás prosím, abyste se posadili, začínáme projednávat první bod.

Slovo má ministr a místopředseda vlády Stanislav Gross. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vyjádřím se poměrně stručně.

V pozměňovacím návrzích, které se týkají toho, co bylo původně předmětem předlohy, to znamená zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a některé změnové zákony, tam si myslím, že je možné vyslovit souhlas s pozměňovacími návrhy, které byly přijaty v Senátu.

Mám drobný otazník nad pozměňovacím návrhem, který se vztahuje ke změně katastrálního zákona. Nicméně zde není přítomen pan ministr Palas, aby mi potvrdil, že je možné s tímto vyslovit souhlas.

V této fázi poznání doporučuji pozměňovací návrhy sněmovně k akceptování s tím, že případný problém, který se týká katastrálního zákona, budeme muset vyřešit v praxi, pokud bude toto znění zákona schváleno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se vás, zda k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu se chtějí vyjádřit postupně zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Lubomír Suk a pak zpravodaj petičního výboru pan poslanec Pavel Hrnčíř. Táži se jak pana poslance Suka, tak pana poslance Hrnčíře. - Není zájem ani od jednoho se vyjádřit k návrhům Senátu.

Otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona v této fázi nejsou přípustné žádné pozměňovací návrhy.

Uděluji slovo panu senátorovi Harazinovi, který by měl v rozpravě vystoupit jako první. Máte slovo.

 

Senátor Rostislav Harazin: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil, co vedlo Senát k přijetí pozměňovacích návrhů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel a další zákony, který byl projednáván v senátním tisku 211, byl projednán ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a pak v dalších dvou výborech, ve výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice a výboru pro evropskou integraci. Protože poslední dva výbory předložily a doporučily Senátu přijmout pozměňovací návrhy, proto Senát na své 12. schůzi dne 11. 12. ve čtvrtém funkčním období rozhodl počtem 56 hlasů z 60 přítomných o vrácení zákonů s pozměňovacími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP