(14.20 hodin)
(pokračuje Harazin)

Tak jak už bylo tady řečeno panem ministrem, všechny, dá se říci, pozměňovací návrhy byly doporučeny ke schválení kromě takzvaného problémového bodu, který se týkal poskytování údajů katastru územně samosprávným celkům. V této rozpravě jsme se snažili v Senátě jednoznačně, taky i převládla snaha, doplnit do návrhu zákona právě toto věcné řešení některých problémů. A protože jste obdrželi písemně tyto návrhy, obracím se na vás, abyste tyto navrhované pozměňující návrhy schválili.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane senátore. A do rozpravy se přihlásil pan poslanec Beneš. Já poprosím pana poslance Titze, aby umožnil panu poslanci Benešovi vystoupit v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, Senát požaduje v jedné části své verze úpravy zákona, aby obcím a krajům byl umožněn zdarma přístup ke všem formám údajů z katastru nemovitostí. Možná se se svou poznámkou budu opakovat, ale chci upozornit na skutečnost, že v návaznosti na takové rozhodnutí musí následovat úprava rozpočtu resortu ČÚZK, aby nebylo ohroženo vůbec fungování jednoho z největších databázových systémů České republiky. Jde mi hlavně o to, aby byla posílena výkonnost hardwaru, na kterém jsou data uložena, a sníženy požadované tržby, které zákonitě poklesnou. S tímto požadavkem vystupuji přesto, že ve svém vůbec prvém vystoupení v této sněmovně jsem požadoval zdarma přístup do všech veřejných registrů, anebo právě proto, aby tento přístup byl umožněn. Podle odhadu resortu ČÚZK totiž nárůst žadatelů bude požadovat posílení hardwaru, které bude nákladově stát řádově desítky milionů korun.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče, ale já se musím obrátit na vaše kolegy. Já se domnívám, že není možné v této atmosféře přednést vážně míněný jakýkoli příspěvek v rozpravě. Myslím si, že nás čeká zásadní rozhodnutí o pozměněném návrhu zákona, a měli bychom se soustředit na to, co nyní činíme. Takže já vás žádám o to, aby skutečně tady ve sněmovně jsme se koncentrovali na to, o čem budeme za chvíli hlasováním rozhodovat; ti, kdo se neúčastní té rozpravy, aby nevedli žádnou debatu tady ve sněmovní síni. Prosím vás, abyste zklidnili atmosféru ve sněmovně, děkuji za pochopení. A vy, pane poslanče, pokračujte, prosím.

 

Poslanec František Beneš: Já vám děkuji, pane předsedo. Já se pokusím podpořit tento svůj požadavek přednesením dodatečného návrhu, protože žádný jiný návrh v této fázi podle § 63 a § 97 o jednacím řádu možný není. Žádám vás, abyste tento dodatečný návrh svým hlasováním podpořili v případě, že bude přijata senátní verze. A nyní vám přečtu text toho návrhu.

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v souvislosti s umožněním dálkového přístupu do katastru nemovitostí zdarma samosprávným celkům upravila rozpočet ČÚZK tak, aby nedošlo k ohrožení celého systému ani ke zhoršení přístupu pro odběratele, kteří za službu platí.

Já vám děkuji za podporu tohoto návrhu, který by věc určitě vyřešil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Děkuji panu poslanci Benešovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Připomínám, že probíhá rozprava. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím, a my budeme muset přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. Já se pokusím upozornit poslance, že budeme hlasovat.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Takže já ještě zagonguji, abych dal možnost zájemcům se zúčastnit hlasování. K přijetí následujícího usnesení tedy je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Já vám přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Ten návrh je trochu delší, takže prosím o pozornost. Text usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 259/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 259/5."

Děkuji za trpělivost. Tohle, co jsem četl, byl opravdu text usnesení, o kterém bychom měli hlasovat. Takže nyní víte, o čem budete hlasovat, a budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, se kterým jsem vás seznámil, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

(Nesouhlas v sále.)

Já tedy v tomto případě musím toto hlasování přerušit, protože souhlasím s těmi výkřiky, že je špatně uvedené kvorum na tabuli. My jsme hlasovali nyní tak, že bylo zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, a já jsem ani nezaregistroval, že kvorum je nastaveno špatně.

Takže já žádám, aby na displeji byla… Už je to opraveno.

Takže já vás žádám, abychom toto hlasování zopakovali, s tím, že já bych neopakoval znovu text toho usnesení, o kterém budeme hlasovat, protože předpokládám, že si ho pamatujete, a budeme tedy rovnou hlasovat o tomto textu usnesení. Nyní je kvorum stanoveno správně.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 147, proti hlasovalo 8. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP