(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zbývá nám vypořádat se s tím návrhem, který přednesl pan poslanec Beneš, který navrhoval hlasovat o dodatku, o doprovodném usnesení. Já bych ho jen požádal vzhledem k tomu, že návrh usnesení byl přijat, takže o jeho návrhu nyní můžeme hlasovat, jestli by nám ještě jednou přečetl návrh dodatku. Kdyby nám ještě jednou od mikrofonu zopakoval návrh dodatku, o kterém chce, aby se hlasovalo. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec František Beneš: Ten text zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v souvislosti s umožněním dálkového přístupu do katastru nemovitostí zdarma samosprávným celkům upravila rozpočet ČÚZK tak, aby nedošlo k ohrožení celého systému ani ke zhoršení přístupu pro odběratele, kteří za službu platí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Slyšeli jste návrh dodatku. Já nevidím žádný argument z jednacího řádu, proč nehlasovat o tomto dodatku, takže o tom nechám hlasovat.

Tak jak tady zaznělo, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Beneše na dodatek k tomu, co jsme odhlasovali. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento dodatek, jak jej navrhl pan poslanec Beneš, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 194 poslanců pro hlasovalo 105, proti 10, takže návrh pana poslance Beneše byl přijat jako dodatek, doprovodné usnesení, také.

 

To je snad všechno, co jsme měli odhlasovat v souvislosti s tímto návrhem zákona. Já děkuji panu senátoru Harazinovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 261/5/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 261/6. Já mezi námi vítám pana senátora Milana Štěcha.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil jako první ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. (Permanentní hluk v sále.)

Žádám poslance, aby uvolnili prostor před mluvicím pultem, protože tam se v poslední době prakticky nelze dostat. Prosím, ten prostor musí zůstat volný, aby řečníci měli možnost se alespoň prodrat k mikrofonu.

Prosím pana ministra Škromacha, který mne neslyší. Ještě jedna výzva k panu ministru Škromachovi.

Zdá se, že tu opravdu není dostatečný klid. Takže já nyní prosím naléhavě všechny, kteří se nechtějí účastnit rozpravy k zákoníku práce, ať jdou rokovat mimo tuto zasedací místnost. Prosil bych, aby tady zůstali všichni, kteří se chtějí opravdu soustředěně věnovat tomuto bodu.

Prosím pana ministra, aby se vyjádřil k předloženým pozměňovacím návrhům, které nám přišly ze Senátu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednal na své 12. schůzi dne 10. prosince 2003 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

Pokud jde o první návrh Senátu, který směřuje k vypuštění definic pojmů nepřímé diskriminace, obtěžování a sexuálního obtěžování, je nezbytné konstatovat, že došlo k nepochopení nově navrhované právní úpravy. Návrh zákona, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, v souladu s novými směrnicemi Evropského společenství blíže vymezuje základní pojmy, existující již v dosavadním paragrafu 1 odst. 4 a paragrafu 7 odst. 2 zákoníku práce. Bližší definování pojmů přímé diskriminace, nepřímé diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování je nezbytné především pro potřeby praxe, neboť jde o relativně nové pojmy v pracovněprávních předpisech, které jsou dosud různě interpretovány. Současně je nezbytné pro přesnou aplikaci zákona výslovně stanovit, že obtěžování z důvodů pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství či víry a sexuální obtěžování se nepovažuje za diskriminaci. Přesnějším vymezením a přehlednějším uspořádáním jednotlivých diskriminačních znaků se podle mého názoru v souladu s novými směrnicemi Evropského společenství vytvářejí příznivější podmínky pro uplatňování rovného zacházení. Poslaneckou sněmovnou schválená právní úprava je tudíž běžným evropským standardem, a nelze ji proto zaměňovat se situací, která existuje v této oblasti např. ve Spojených státech amerických.

Pokud někteří senátoři v této souvislosti připomínali směrnici 97/80 ES o takzvaném obráceném důkazním břemenu, je nezbytné připomenout, že tuto záležitost řeší občanský soudní řád. Tato směrnice byla zapracována a je součástí našeho právního řádu již od roku 2000.

Druhý a třetí pozměňovací návrh se nedotýká bezprostředně zákoníku práce. Druhý návrh požaduje vypuštění bodu 3 v článku III. návrhu zákona, který se týká zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Konkrétně jde o poslanecký návrh, podle něhož se v § 17 odst. 5 větě první uvedeného zákona slovo "nejvýše" nahrazuje slovem "nejméně". Dosavadní znění tohoto ustanovení předpokládá, že plán vzdělávání úředníků územních samosprávných celků bude obsahovat časový rozvrh prohlubování kvalifikace každého úředníka. S pozměňovacím návrhem Senátu nelze souhlasit s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo vnitra připravuje samostatnou novelu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, která by tuto problematiku měla dořešit v širších souvislostech. Ministerstvo vnitra s tímto stanoviskem souhlasí. Domnívám se, že jakékoli změny v tomto zákoně by bylo vhodné dořešit v širších souvislostech v samostatné novele právě tohoto zákona.

Třetím pozměňovacím návrhem Senátu je rozšíření projednávaného zákona o část třetí, změnu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Konkrétně jde o sjednávání pracovních poměrů s akademickými pracovníky na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let s možností opakovaného sjednání či prodloužení i na dobu delší. Tento návrh byl odůvodněn požadavky na motivaci akademických pracovníků k dosahování vyšších vědeckých hodností a omezování jejich působení v nižších funkcích, jako např. asistent a odborný asistent. Požadavek na zajištění kvalitní pedagogické, výzkumné a vývojové činnosti na vysokých školách je nepochybně oprávněný, ovšem měl by být řešen opět v rámci jiného zákona než právě v zákoníku práce.

Je potřeba na závěr upozornit na skutečnost, že případné schválení návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu by zkomplikovalo vyhovění požadavku na úplné promítnutí nových směrnic Evropského společenství o rovném zacházení a zákazu diskriminace v zaměstnání do našeho právního řádu před přistoupením České republiky k Evropské unii. Návrh novely zákoníku práce tudíž není vhodným právním předpisem pro provedení změny zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Z výše uvedených důvodů si vám proto, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji navrhnout schválit předložený návrh zákona ve znění, jak bylo schváleno již Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře.

Vážení kolegové, já jsem dospěl k závěru, že prostředí, které je tady ve sněmovně vytvářeno pro projednávání tohoto návrhu, není dostatečně důstojné. Proto jsem se rozhodl přerušit jednání sněmovny. Tady všichni jednají v hloučcích a podobně… Já nepolemizuji s tím, že máte důležité věci k jednání, dobře, tak jednejte! Dám vám patnáct minut na to, abyste dokončili ta jednání. Za patnáct minut se tady sejdeme a já věřím, že budete schopni pokračovat v projednávání tohoto bodu. Sejdeme se ve 14.55 hodin. (Část poslanců tleská.)

 

(Jednání přerušeno ve 14.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP