(15.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

Tato změna je v zásadě přijatelná, ale v podstatě by se dala obejít i současným zněním. Bylo by možné na vysokých školách uzavírat pracovní poměry na pět let i podle znění přijatého sněmovnou. Tato možnost by se opírala o výklad § 30 odst. 3 písm. c) z důvodu zvláštní povahy práce, ale vyžadovalo by to zřejmě dohodu s odbory. Tady jsou přijatelné dle mého názoru obě verze.

Co je však pro mě nepřijatelné, jsou některá nová ustanovení v zákoníku práce, například § 1 odst. 5 nepřímo stanoví povinnost rovnoměrného zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Jedná se o absurdní a dost nebezpečné zasahování státu do svobody podnikání.

Vrcholem formálnosti je § 8 písm. h), podle něhož je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o opatřeních zaměstnavatele směřujících k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace.

Dále je zde problém, že je omezován pracovní poměr na dobu určitou na dva roky. Směrnice Evropské unie nám umožňuje příhodnější řešení. Novela je odůvodněna výhradně potřebou přizpůsobit naše pracovní právo novým směrnicím EU. Je otázkou, zda ustanovení navrhovaná ke změně jsou v rozporu s novými směrnicemi EU. V řadě případů jde jen o formulační zpřesnění, která klidně mohla počkat na nový pracovní kodex. Přístup, kdy při vydání každé nové směrnice EU budeme měnit zákoník práce nebo kterýkoliv jiný zákon, nebude svědčit stabilitě právního řádu ani právní jistotě našich občanů. Zbytečná novela by nás stála nemalé finanční prostředky. Zařadila by se do dlouhé řady předpisů, které chrlí naši evropští úředníci a které potom ve svém důsledku vedou ke snížení konkurenceschopnosti našich firem.

Proto vám doporučuji nepodpořit ani jednu z verzí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni a zpravodajce Aleně Páralové. Prosím paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, jestli chce ještě vystoupit. Nechce. Paní poslankyně Soňa Marková by eventuálně mohla vystoupit jako zpravodajka. Nebude vystupovat. Dobře.

V tom případě otevírám rozpravu. Všichni dobře víte, že nelze předkládat nové pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Milan Štěch. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Senátor Milan Štěch: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na úvod svého vystoupení chci jasně říci, že tady jsem jako zpravodaj garančního výboru Senátu k tomuto tisku a že tady tlumočím většinový názor Senátu. Tento většinový názor Senátu není v souladu s mým názorem. Můj názor je de facto opačný. Spíše odpovídá tomu, co tady tlumočil ve svém úvodním slově pan ministr Škromach.

Já jsem vám předal informaci z průběhu jednání Senátu k tomuto tisku. Senát, jak již bylo řečeno, se rozhodl a doporučuje, aby v zákoně byly provedeny tři změny. První změna se má týkat § 1, tzn. diskriminace, obtěžování a sexuálního obtěžování. Pro tento návrh se vyslovila nadpoloviční většina senátorů přítomných na jednání. Když mám tu diskusi v Senátu, jak o ní hovořila paní poslankyně Páralová, vystihnout a vytáhnout z ní racionální a nejvážnější důvod, tak ten důvod byl prostě ten, že se někteří senátoři - tedy většina senátorů - domnívají, že toto ustanovení, které se navrhuje, nezlepší vztahy na pracovištích, že je může spíše zkomplikovat, a že pokud diskriminace a zejména sexuální obtěžování upravovat legislativně, tak by to mělo být upraveno v občanském zákoníku. To je hlavní argument, který považuji za nejvíce racionální z jednání Senátu k tomuto bodu.

Druhý pozměňovací návrh mění oproti návrhu Poslanecké sněmovny části druhou, tj. změna zákona o úřednících územně samosprávných celků. Senát se domnívá, že znění, které dnes platí, že vzdělání by mělo být umožněno maximálně v rozsahu 18 dnů během tří let, je dostačující, a nahrazovat to zněním, které bude hovořit o nejméně 18 dnech, je problematické, protože není omezeno a může způsobit některým úřadům vážné problémy.

Poslední část návrhu, kterou Senát doporučuje provést, je vlastně rozšíření novely, a to o novelu vysokoškolského zákona - umožnit, aby akademičtí pracovníci mohli ve větší míře sjednávat pracovní poměr na dobu určitou. Hlavním důvodem podle předkladatelů tohoto návrhu je, aby byli více stimulováni ke studiu, ke zvyšování kvalifikace, a tím zvyšování personálního obsazení pedagogů na vysokých školách.

To jsou asi hlavní důvody, které vedly senátorky a senátory k tomu, aby rozhodli o vrácení návrhu Poslanecké sněmovně v podobě, jak ji máte před sebou. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP