(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, že jsme návrh zákona přijali, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 350/3/ - vrácený Senátem

 

Je to také návrh vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy. Máme usnesení jako sněmovní tisk 350/4. Vítám tady senátora Jana Fencla a prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu i k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr zemědělství Jaroslav Palas. Prosím pana ministra Palase, aby nám řekl své stanovisko k tomu, co nám vrátil Senát. (Hluk v sále.) Prosím o klid! Pane ministře, prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 350.

Jenom velmi zkráceně chci říci, že návrh má za cíl upravit nově evidenci zemědělských podnikatelů. Tento návrh rovněž upravuje pro ty, kteří se chtějí stát zemědělskými podnikateli, kvalifikační požadavky, a sice buď minimální vzdělání, nebo splnění zemědělské praxe nejméně po dobu pěti let, nebo absolvování akreditovaného rekvalifikačního kursu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností.

Součástí návrhu jsou mj. i legislativní změny zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění zákona 128/2003 Sb. a zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, které umožní sloučení dosavadních dvou platebních agentur - Státní zemědělský intervenční fond a Ministerstvo zemědělství, agentura SAPARD - do jedné platební agentury, dále pak umožní převod finančních prostředků z rozpočtu Pozemkového fondu České republiky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za účelem finanční podpory subvencovaného vývozu u mimořádně vzniklých přebytků výrobků z kravského mléka.

Návrh zákona byl postoupen Senátu Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk 215, kde byl projednáván ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ve výboru pro evropskou integraci. Senát Parlamentu České republiky přijal na své 12. schůzi dne 10. prosince 2003 usnesení č. 267, kterým vrací návrh tohoto zákona se dvěma pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně k projednání. Z mého pohledu tyto dva pozměňovací návrhy nejsou nějak zanedbatelné, nějak výrazným způsobem nemění zásadně dikci tohoto zákona. Mohu říci, že pro mě jsou přijatelné, a pokud by se Poslanecká sněmovna rozhodla tento návrh zákona v senátní verzi, nebudu proti tomu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře. Jen se zeptám zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Skopala, jestli se chce také vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Ne, nemá to v úmyslu. Pak tedy otevírám rozpravu. V rozpravě jako první by měl vystoupit senátor Jan Fencl. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, protože jsem přesto, že jsem napínal uši, vystoupení pana ministra Palase v této pracovní atmosféře neslyšel, nezbývá mi než zrekapitulovat problematiku týkající se tohoto zákona, aby se nestalo, že podle mého názoru důležité informace nebudou slyšet a zapadnou.

Cílem vládního návrhu je především vymezení zemědělské výroby a pojmu zemědělský podnikatel včetně stanovení kvalifikačních kritérií a podmínek pro provozování zemědělské výroby v právním řádu České republiky. Souběžně jsou předkládány novelizace zákona o důchodovém pojištění, obchodního zákoníku, zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterými je v těchto dnech reagováno na navrhovanou úpravu podnikání v zemědělství. V průběhu legislativního procesu byl návrh doplněn o novelu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a zákona o Pozemkovém fondu České republiky. Navrhovaný zákon je čtvrtou novelou zákona o zemědělství a představuje novou právní úpravu podnikání v zemědělství.

Senát na své 12. schůzi dne 10. prosince 2003 hlasováním č. 43 rozhodl počtem 33 z přítomných 64 senátorů, kdy bylo potřeba 33 hlasů, tedy 33 ano, 33 potřebných hlasů, o vrácení zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů atd. Proti bylo 11 senátorů a senátorek.

Kromě přijatých pozměňovacích návrhů byly v podrobné rozpravě předloženy a následně hlasovány pozměňovací návrhy, které usilovaly o vypuštění požadavku na bezúhonnost a odbornou kvalifikaci zemědělců. Autoři těchto pozměňovacích návrhů tvrdili, že skrytě pod slovy "nutnosti zkvalitňování práce našich zemědělců" se vytváří prostředí, které bude bránit především vlastníkům zemědělské půdy, aby sami, pokud chtějí hospodařit na své půdě, protože ne vždy mají potřebnou kvalifikaci, tak mohli učinit pod heslem buď se to naučí, nebo zkrachují.

Co se týče prokazování bezúhonnosti, bylo tvrzeno, že se jedná o problém lidský. Prostředí venkova a zemědělské výroby je možná právě vhodné pro lidi, kteří se dostali různou cestou života do konfliktu se zákonem a nyní by se měli napravit. Historicky známé tradiční prostředí zemědělské výroby bylo podle jejich názoru možná cestou, jak se člověk na nějakém kousku své půdy vrátí zase do normální společnosti. Oponenti - a poznamenávám, že uspěli - konstatovali, že není žádoucí degradovat zemědělce a provozovatele zemědělské činnosti podnikání na ty, kteří nepotřebují odborné vzdělání pro své hospodaření. Jimi bylo tvrzeno, že opak toho, co jsem uvedl před chvílí, je pravdou. Jedině odborně vysoce zdatní sedláci a podnikatelé v zemědělství jsou zárukou konkurenceschopnosti i celospolečenské prestiže sektoru, který je dnes na dně celospolečenského hodnocení. Bez toho, že by se naši zemědělci odborně připravovali, nejsou schopni - a s tím souhlasím - dosíci potřebných dotačních prostředků z Evropské unie, na které tak toužebně čekají. Tyto a možná další argumenty zřejmě převážily, protože pozměňovací návrhy směřující k vypuštění bezúhonnosti a odborné kvalifikace nebyly přijaty.

Myslím si, že nebudu už odůvodňovat přijaté pozměňovací návrhy. Týkají se v podstatě toho, o čem hovořil pan ministr Palas, že náklady s touto působností, tedy s působností, o které rozhodne tento novelizovaný zákon, nebudou hradit obce, ale bude hradit stát. A ten druhý problém je o tom, že zemědělec, který nemá žádnou kvalifikaci, žádné vzdělání, nebude muset absolvovat kurs o této problematice v rozsahu 300 hodin, ale pouze 150 hodin. Mým úkolem je - a já se toho hodlám zhostit - vám sdělit, že Senát svým usnesením usiluje o přijetí těchto dvou pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP