(15.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pokud se mám vyjádřit k hlasování, které nyní čeká Poslaneckou sněmovnu, musím konstatovat, že pokládám za vhodnější, aby tento návrh zákona byl přijat ve sněmovní verzi. Komplex pozměňujících návrhů, které byly přijaty v Senátu, nepokládám za bezproblémové, i když rozumím tomu, že zejména návrh, který se týká odpouštění dotací pro zemědělské subjekty, má své oprávnění, ale podle mého názoru nelze akceptovat zbylé pozměňující návrhy, které jsou v senátním tisku obsaženy.

Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby spíše hlasovala pro poslaneckou verzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se pana poslance Doležala, jestli jako zpravodaj rozpočtového výboru se nechce vyjádřit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a jenom zopakuji, že samozřejmě pozměňovací návrhy jsou stejně jako u minulých návrhů nepřípustné. Prosím paní senátorku Soňu Paukrtovou, aby se ujala slova jako první v této rozpravě. Prosím.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, poslankyně, poslanci, dovolte mi, abych vás seznámila s postojem Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Já předpokládám, že vám nemusím sdělovat, co je cílem a záměrem tohoto zákona, takže se pouze omezím na zdůvodnění postoje Senátu a ráda bych se vyjádřila k jednotlivým skupinám pozměňovacích návrhů.

Návrh zákona Poslanecká sněmovna postoupila Senátu 20. listopadu 2003, zákon byl přikázán výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako výboru garančnímu. Ten projednal návrh zákona a doporučil plénu Senátu přijmout ve znění 22 přijatých pozměňovacích návrhů. Zákon dále projednával výbor pro evropskou integraci, který přijal usnesení, ve kterém bylo doporučeno Senátu přijmout návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, neboť neshledal žádný rozpor s komunitárním právem.

Senát projednával tisk na své 12. schůzi 17. prosince a svým usnesením rozhodl o tom, že přijme pozměňovací návrhy, se kterými se vás pokusím seznámit. Senát hlasoval tím způsobem, že převážná většina senátorů byla pro pozměňovací návrhy, pouze tuším, že dva senátoři byli proti.

Pozměňovací návrhy přijaté Senátem lze rozdělit do následujících skupin. (Ve sněmovně je neustále velký hluk.)

První skupinu, poměrně velkou skupinu, tvoří pozměňovací návrhy, které jsou spíše legislativně technického charakteru . Já vím, že v Senátu - a v Poslanecké sněmovně tomu nebude jinak - jsou změny legislativně technické obvykle považovány za něco nepodstatného a nedůležitého. Já bych pouze ráda upozornila, že speciálně v zákoně o daních z příjmů v tomto případě tomu tak není. Legislativní úpravy totiž znamenají, že zákon o daních z příjmů se dostává do takového stavu, aby byl aplikovatelný, konzumovatelný, odstraňuje se tam řada nedostatků, ke kterým došlo v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu.

Další skupinu pozměňovacích návrhů tvoří spíše návrhy věcného charakteru a jedná se o následující. Za prvé novelizace článku jedna v § 13. Tato provedená úprava umožňuje, aby pojistitel byl povinen vrátit pojištěnci poměrnou částku pojistného i za jednotlivé dny po zániku pojištění odpovědnosti, za které bylo pojištění sjednáno. Já mám za to, že to je velmi rozumná úprava, protože dostává do rovnováhy pojištěnce a pojistitele.

Další skupinou pozměňovacích návrhů je novelizace článku čtyři, který dříve ve vašem tisku byl označen jako článek pět. Tato provedená úprava, která se týká přímo toho zákona o pojištění, předkládaného návrhu, omezuje uplatňování zaplaceného pojistného jako nezdanitelnou část základu daně (? upraveno stenografem - bylo předneseno naprosto nesrozumitelně). Úprava je však významně jednodušší a zavádí rovný přístup ke všem pojištěným osobám, které mají na výše uvedenou nezdanitelnou část základu daně nárok. Navrhovaný limit ve výši 2 400 Kč je na úrovni hranice limitu úpravy pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let. Já bych ráda konstatovala, že ve verzi Poslanecké sněmovny, tak jak byla doručena do Senátu, toto ustanovení je právně velice komplikované. Je otázka, zdali je vhodně aplikovatelné, a nejenže tedy věcně zde Senát zasahoval, ale hlavně a především se snažil po legislativní stránce tuto část upravit.

Další část je novelizace článku pět, kdy se za bod dvě vkládá nový bod tři. Jedná se právě o otázku zemědělců, jedná se jak z mého pohledu, tak z pohledu Senátu o velmi nutnou úpravu, která umožní, aby bylo možné snížit základ daně z příjmů těch subjektů - a jedná se převážně o zemědělce, a to o prominutou částku splátek jistin úroků z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem k odstranění následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2000.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych řekla jednu věc závěrem. Hlasovala jsem pro pozměňovací návrhy, tak jak byly předloženy, já jsem je velmi podporovala a chtěla bych říct, že záležitost, která se týká pojišťoven, se dá upravit, napravit, změnit v kterémkoli dalším zákoně. Co však již nejde učinit - pomoci zemědělcům v tom, že jim promineme, zákon jim promine částku splátek jistin úroků z půjček a úvěrů, které byly poskytnuty k odstranění právě povodňových katastrof v letech 1997 a 2002.

Takže bych vás chtěla velmi poprosit, abyste hlasovali pro senátní verzi návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost. (V místnosti je stále velký hluk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní senátorko. Probíhá rozprava, takže se ptám, kdo se další hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Krause. Prosím pana poslance Michala Krause, který se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi pár slov k návrhu zákona, který právě projednáváme. Dovolte mi, abych pronesl určitou obecnou úvahu nad úrovní legislativního procesu, kterého jsme všichni účastníci.

O prázdninách loňského roku proběhla jakási slovíčková válka mezi Senátem a sněmovnou o určitých změnách návrhů zákonů, které probíhají ve sněmovně, které probíhají v Senátu. Senát jako takový se sám sebe velmi rád označuje jako ústavní pojistka. Ale dovolte mi, abych se podíval na právě projednávaný zákon.

Ten zákon se jmenuje zákon o pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel. Senát tento zákon projednal a doplnil jej změnami, které se týkají dotací zemědělství, a to přesto, že jsme právě před chvílí projednávali zákon o zemědělství. A navíc jej doplnil změnami zákona o daních z příjmů, které už dnes jsou zcela evidentně chybné a v podstatě zavádějí zmatečná rozhodnutí do zákona o dani z příjmů.

Je velmi s podivem, že senátoři říkají "my potřebujeme schválit zemědělský pozměňovací návrh a víme, že ta druhá část je špatná, a sami navrhujeme, že uděláme novelu". Ale já se domnívám, že my jako Poslanecká sněmovna jsme původní znění zákona schválili ve stavu, který schválila poměrně významná část Poslanecké sněmovny, a ve stavu, který neobsahoval chyby. Mám za to, že bychom neměli v tuto chvíli zcela vědomě schvalovat legislativní zmetky, i za předpokladu, že možná se dopustíme určitého lapsusu, že prostě nevyřešíme věc, kterou zemědělská veřejnost měla vyřešit jinak, v jiném zákoně a v jiném čase. Já se domnívám, že bychom měli a priori, obecně a do budoucna zabránit stále se rozšiřující praxi, že kterýkoli zákon je prostředkem změny kteréhokoliv jiného zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP