(15.50 hodin)
(pokračuje Kraus)

A velmi mě mrzí, že na této praxi začíná poměrně významným způsobem participovat Senát.

Chtěl bych tady zcela jednoznačně a důrazně připomenout stanovisko předkladatele, to znamená ministra financí, který zcela jednoznačně doporučuje, abychom schválili poslaneckou verzi zákona, verzi, kterou jsme schválili v počtu, který byl daleko větší než nadpoloviční většina. Znovu to zdůrazňuji a rád bych, abychom nepřejímali odpovědnost za nekvalitní rozhodování, abychom nepřijímali takové znění zákona, které zcela evidentně obsahuje chyby.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Nyní se mi hlásí o slovo pan ministr Jaroslav Palas a dále se hlásí o slovo ještě pan poslanec Jan Kavan. Nyní uděluji slovo panu ministru Jaroslavu Palasovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane předsedo, děkuji za slovo.

Dámy a pánové, chtěl bych upozornit na určitou věc, která je velmi významná pro resort zemědělství. Senát v podstatě řešil pozměňovacími návrhy dva okruhy problémů. Jeden okruh problémů, který se týká pojišťovnictví, a druhý okruh problémů, který má za cíl snížit základ daně z příjmů za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, o prominutou částku splátek, jistiny a úroků z půjček a úvěrů, které poskytl Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002.

Chtěl bych říci, že v případě obou těchto pozměňovacích návrhů bylo postupováno tak, že pocházejí z dílny Ministerstva financí. Následně se ukázalo, že návrh týkající se pojišťovnictví není příliš dokonalý, tudíž není v kontextu názoru pana ministra Sobotky.

Druhý pozměňovací návrh, který je rovněž z dílny a byl konzultován s Ministerstvem financí, skutečně řeší určitý problém, který by významným způsobem zatížil naše zemědělce. Problém je v tom, že u pozměňovacího návrhu, který se týká zemědělství, není možná náprava v případě jejího nepřijetí. Není prostě možná náprava.

Jsem přesvědčen, a rád bych, abychom se zde nějakým způsobem dohodli. Myslím si, že v případě prvním, který se týká pojišťoven, lze rychlou novelou tento problém vyřešit a změnit. Chtěl bych, abychom zvážili to, jestli ztížíme situaci našich zemědělců, a skutečně jsem přesvědčen, že kolem pojišťoven můžeme provést urychlenou novelu a tento problém vyřešit. Děkuji vám za pozornost a také děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance Jana Kavana.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Domnívám se, že jestliže nám záleží na tom, aby občané dobrovolně dodržovali zákon, je třeba k tomu vytvořit i dobré podmínky. A ty podmínky rozhodně nevytváříme tím, že jaksi nepřehlednou řadu novel ještě dále znepřehledníme novelou, která jedním zákonem novelizuje čtyři různé zákony.

To může na laika dělat dojem, že vůbec nejde o dodržování zákona, ale jen o další příležitost k vybírání pokut. Neboť jak máme vysvětlit občanu, že tím, že si nechal ukrást auto, se dopustil přestupku, za který mu bude podle bodu 35 této novely hrozit pokuta 10 tisíc korun? V takovém případě totiž nedokáže odevzdat státní poznávací značku, a tím spáchá přestupek podle novelizovaného § 16 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Domnívám se, že není možné argumentovat, že správní orgán je moudrý a musí si sám vyložit zákon tak, aby jeho uplatnění nebylo nespravedlivé. Takový výklad mu totiž nepřísluší a zákon mu to ani neumožňuje. Zaviněné jednání totiž spočívá v tom, že poznávací značku neodevzdá, a nic na to nemění okolnost, že ji odevzdat ani nemohl.

Mluvím o tom především proto, že bych chtěl vyzvat, abychom zkusili využít této příležitosti a nerozšiřovat okruh ukřivděných občanů přehlasováním senátního návrhu.

Senát navrhuje v článku 5 našeho znění doplnit bod 5, který by neměl dále zhoršovat situaci těch zemědělců, kteří objektivně utrpěli škody při povodních v letech 1997 a 2002. Promítnutí části splátek a úroků z půjček Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu těmto zemědělcům nebylo samoúčelné. V důsledku tohoto prominutí by se ale za loňský účetní rok těmto zemědělcům zvedl o prominuté částky daňový základ, a to by znamenalo jejich další a velmi významné finanční zatížení.

Chápu, že v projednávané novele toto opatření nepůsobí organicky. Ona ovšem celá tato novela nepůsobí organicky, protože si myslím, že to rozhodně neznamená její zhoršení. A tak zůstává podle mého jediný argument, který je rozhodující: Jestliže nepřijmeme toto senátní znění, tak už nebude v žádném případě možné jiným způsobem tento problém vyřešit. Přijetí samostatné novely je vyloučené, protože se jedná o daňovou povinnost vyplývající z hospodaření roku 2003. Odmítnutí tohoto senátního návrhu by tedy znamenalo potvrzení kritické situace, do které se tito zemědělci dostali. A budu proto hlasovat pro senátní návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se hlásí paní senátorka Soňa Paukrtová. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se, že ještě zdržuji, ale nemohu jaksi nevystoupit, protože tady z úst pana poslance Krause zaznělo, že je možné, že vám Senát předkládá legislativní zmetek.

Já samozřejmě vím, že přílepek zákona týkající se zemědělců jaksi není příliš organický. Nicméně dovoluji si připomenout, že Poslanecká sněmovna tak činí naprosto pravidelně, a Senát zvolil tuto verzi pouze proto, že to je skutečně poslední možnost, jak zemědělcům pomoci. V těch ostatních ustanoveních jsem si jista, že senátní verze je po legislativní stránce, pokud se týče zákona, jeho aplikovatelnosti, promítnutí do všech jednotlivých ustanovení zákona, legislativně zcela v pořádku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Býček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych se vyjádřil k požadavku, který tady vznesl pan poslanec Kraus.

On sám předkládá často pozměňovací návrhy mimo obsah zákonů, například viz novela zákona o spotřebních daních, otázka stánků či některé další jeho vstupy do problematiky obchodu. Ano, já ho rád podpořím v čistotě novel, ale musí začít sám jít příkladem. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Probíhá rozprava, do které se hlásí ještě pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Jenom velmi stručně bych reagoval. Jestliže přednáším pozměňovací návrhy, které se týkají prodeje zboží, které je zatíženo spotřební daní, na stáncích, v zákonu o spotřební dani, pak se zcela určitě týkají tohoto zákona. Jestliže nám Senát předkládá v zákonu o pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla novelu, která se týká zemědělství, pak si myslím, že zcela určitě organická není. To za prvé.

A za druhé. Chtěl bych na základě několika vět vyvrátit tvrzení paní senátorky Paukrtové, že ostatní části změn Senátu jsou legislativně zcela v pořádku. Pokud bychom totiž přijali senátní znění, pak se dostaneme do toho, že v podstatě zcela zpochybníme motivaci občanů spořit na důchod. Navíc v podstatě tím, že Senát v čl. 4 bodu 1 vypouští poslední větu, bychom poškodili velmi vážným způsobem ty spotřebitele, kteří si sjednali soukromé životní pojištění pod vlivem dříve poskytovaných daňových výhod a nově by nesplňovali podmínky pro možnost daňových odpočtů. Tito klienti by si museli kromě jiného ke splnění nově zavedených podmínek pro možnost odpočtu uzavřít novou pojistnou smlouvu, která nahradí původní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP