(16.00 hodin)
(pokračuje Kraus)

V případě, že by v zákoně nebyla obsažena výše uvedená věta, vznikla by těmto klientům nutnost dodanit všechny částky zaplaceného pojistného, o které měli v minulosti právo snížit daňový základ. Zcela určitě toto nebylo záměrem Senátu. Pokud senátoři říkají, že je to chyba, a my ji napravíme, abychom se dostali do režimu, že bychom teď na základě této schválené novely změnili smlouvy u spotřebitelů, kteří čerpají pojistné, a za půl roku po novele bychom smlouvy změnili znovu.

Myslím si, že sněmovna má plné právo a povinnost zabránit takovýmto zmetkům. Proto zcela jednoznačně podporuji návrh předkladatele zodpovědného za tuto novelu, to znamená ministra financí, abychom podpořili poslaneckou verzi zmíněné novely.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Nikdo ruku nezvedá, rozpravu končím.

Pokusím se upozornit poslance, kteří jsou venku, že budeme hlasovat. Ptám se ještě pana ministra, zda nechce reagovat - ani paní senátorka?

Budeme znovu hlasovat podle § 97 odst. 4 o jednacím řádu, kdy k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Budeme hlasovat o textu usnesení, se kterým vás seznámím.

Přednáším nyní návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů jako zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 305/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 305/4."

O tomto návrhu usnesení nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 194 poslanců pro hlasovalo 79, proti 64. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Budeme pokračovat v hlasování podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je ovšem zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 305/3."

Kvorum je nastaveno na 101, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 142, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

To je ukončení projednávání tohoto bodu.

 

Posledním návrhem zákona, který nám zbývá do programu schůze, je

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 353/3/ - vrácený Senátem

 

I tento návrh zákona Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako sněmovní tisk 353/4. Vítám senátora Pavla Janatu v Poslanecké sněmovně.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyslovil nejdříve ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste buď sledovali jednání, a pokud máte co projednávat, abyste opustili jednací místnost. Prosím o klid.

Pana ministra Čermáka bych chtěl požádat o to, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům a k usnesení, které nám Senát zaslal. Děkuji, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, podstata pozměňovacích návrhů spočívá v tom, že se má režim příznivý, který platí pro osoby ve výkonu trestu, rozšířit i na osoby, které jsou ve vazbě, pokud jde o matky s dětmi zpravidla do jednoho roku jejich věku.

Předkladatel si dal od Vězeňské služby předložit možnosti realizace. Ty jsou vesměs příznivé.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se pane ministře, ale když uvážíme, že jsou zde poslanci, kteří by chtěli sledovat vystoupení pana ministra, obávám se, že nemají šanci mu rozumět. Prosím, abyste byli ohleduplní. Pokud nechcete sledovat vystoupení pana ministra, nerušte.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Bude to už krátké, takže vydržte. Vězeňská služba přezkoumala možnosti realizace novely zákona ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Podala vesměs příznivé zprávy, že realizace je možná, takže předkladatel bude podporovat verzi doplněnou pozměňovacím návrhem ze Senátu, jak o tom bude jistě referovat pan senátor.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní prosím zpravodajku paní poslankyni Rujbrovou, zda se chce vyjádřit. Zdá se, že ano.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, Senát do zákona, který jsme přijali, vložil svou verzi, která spočívá i ve zde diskutované otázce, zda by ženy, které jsou ve vazbě, měly mít v případě, že ve věznici porodí, své dítě u sebe. Jedná se o opatření na první pohled velmi humánní, protože kdo z nás by chtěl oddělovat matku a dítě.

Přiznám se, že nejsem zastáncem tohoto řešení, že se domnívám, že ženy, které v těhotenství vykonávají vazbu, jsou - přesvědčily mě o tom i orgány Vězeňské služby - z vazby propouštěny, vazba je přerušována v případě, že se blíží termín porodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP