(16.10 hodin)
(pokračuje Rujbrová)

A toto opatření není přijímáno jenom v případě nejzávažnějších případů trestné činnosti anebo v případě, že porod nastane předčasně.

Já bych chtěla apelovat na vás, kteří jste příznivci Senátem navrhovaného řešení, abyste zvážili, do jaké míry toto opatření je v zájmu matek a do jaké míry je v zájmu dětí, které se v tomto prostředí narodí; abyste si položili otázku, zda tyto děti nemají tatínky, případně širší příbuzenstvo, které by jim péči mohlo zajistit, a také, zda tyto děti v případě, že jejich matky budou odsouzeny, skutečně budou ponechány v jejich péči. Uvědomme si, že zákon o výkonu trestu sice umožňuje, aby odsouzené matky měly své děti u sebe, ale jde o případy spíše výjimečné a případy matek, které jsou odsouzeny pro méně závažnou trestnou činnost, kdy je málo pravděpodobné, že by žena nebyla propuštěna z vazby z důvodu svého těhotenství v případě, že by šlo opravdu o bagatelní trestný čin, z něhož je podezírána.

Jsem tedy přesvědčena, že za daných okolností lze péči o dítě vyřešit jiným, pro dítě vhodnějším způsobem a že není v zájmu nezletilého dítěte, abychom verzi, kterou navrhuje Senát přijali. Doporučuji tedy, aby sněmovna setrvala na svém původním rozhodnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji vám, paní poslankyně, a otevírám rozpravu. Pozměňovací návrhy jsou nepřípustné. V rozpravě jako první bych požádal pana senátora Janatu. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Pavel Janata: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych stručně odůvodnil pozměňovací návrhy, které k novele zákona o výkonu trestu odnětí svobody přijal Senát.

Především chci říci, že v rozpravě konané ve výborech i v plénu Senátu jednoznačně převládlo kladné ocenění tohoto návrhu zákona. Senát také do textu schváleného Poslaneckou sněmovnou nijak nezasáhl, nijak ho nezměnil, pouze jej ve dvou případech doplnil. A to doplnění se týká především tedy věcí ochrany novorozených dětí. Ta ochrana dětí, to bych rád zdůraznil, ta je tady na prvním místě, a to tedy u matek, vykonávajících vazbu. K tomuto doplnění byl Senát mimo jiné inspirován také projednáváním tohoto tématu zde ve sněmovně, kde ovšem příslušný pozměňovací návrh neprošel. Ostatní inspirační zdroje byly také ze strany zástupkyně veřejného ochránce práv, poradny pro občanství, občanská a lidská práva a též vlastně to vycházelo z podnětu výboru pro zabránění mučení a nelidskému a ponižujícímu zacházení v dané věci. Při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu bylo využito i některých věcných a legislativních poznatků předložených již ve sněmovně a byl konzultován tento pozměňovací návrh se zástupci Ministerstva spravedlnosti.

Konkrétně tedy tento pozměňovací návrh navrhuje, aby byl doplněn do zákona o výkonu vazby nový právní institut, totiž výkon vazby na matkách nezletilých dětí. A je to tady ve dvou případech. Jednak se to týká dětí, které se narodí matce, která je ve vazbě, tam automaticky je to právo, aby to dítě mohlo být se svojí matkou. Samozřejmě je to omezeno tím, že soud nerozhodne jinak o svěření péče a výchovy tohoto dítěte někomu jinému.

Oproti tomu, co bylo projednáváno zde ve sněmovně, jsme rozšířili tuto věc i o děti matek, které jsou vzaty do vazby v době, kdy už dítě ve věku do jednoho roku mají. Tady ovšem to není automatické, tady je potřeba podat žádost, a teprve na základě kladného vyřízení žádosti může takové dítě být společně s matkou. A zase je to jenom v případě, že nebylo rozhodnuto jinak ve věci svěření dítěte do výchovy a že dokonce ani takové řízení neprobíhá. Už to probíhající řízení by bylo překážkou tohoto řešení.

Ten pozměňovací návrh tyto dvě věci řeší ve svých prvních třech odstavcích, potom řeší některé procedurální otázky toho rozhodování o žádosti matky a v 7. odstavci je stanoveno, že věznice umožní orgánu sociálně-právní ochrany dětí sledovat vývoj takového dítěte a navštěvovat jej.

Tato změna si vyžádala ještě novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, je to tedy jenom důsledek této změny, a ta změna se týká třech odstavců § 34 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jde o to, tam doplnit ta slova "nebo obviněná", "nebo žena ve výkonu vazby".

Druhý pozměňovací návrh, který Senát schválil, se týká povinnosti věznic zabezpečit mladistvému, u kterého trvá povinná školní docházka, tuto docházku zajistit, aby ji mohl plnit tedy i v době, kdy se případně dostane do vazby. To se může stát i ve věku 15, 16 let, a pokud takový člověk měl odklad nástupu do základní školy, a ten může být až dvouletý, tak samozřejmě v 15, 16 letech nemá ještě dokončenou základní školní docházku, povinnou školní docházku, a bylo by jistě absurdní, kdyby stát na jedné straně ukládal povinnou školní docházku a na druhé straně ji nedokázal v takovémto případě tomu mladistvému zajistit.

Takže to je druhý pozměňovací návrh, který, mám pocit, je zcela bezproblémový, a Ministerstvo spravedlnosti ústy ministra s ním Senátu vyjádřilo naprostý souhlas. Ten souhlas konečně byl vyjádřen i s návrhem týkajícím se novorozených dětí, resp. dětí do jednoho roku.

Dámy a pánové, dovolte mi na závěr, abych vás požádal o podporu návrhu této novely zákony ve znění, v jakém ji schválil Senát. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane senátore, a prosím pana místopředsedu Filipa, který vystoupí v naší rozpravě. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, pane ministře, paní a pánové. To, co nám předkládá Senát, je pouštění se nikoli pouze na tenký led, ale to je věc, která je podle mého soudu více než přitažená za vlasy, a pokud bychom na takový led stoupli, tak se jistojistě proboříme.

K tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu, který se týká výkonu vazby na matkách nezletilých dětí a uvěznění vlastně narozeného dítěte. Nezlobte se na mne, já to považuji za hrubý nesmysl.

Za prvé. Zdravotní důvody jsou důvodem pro přerušení vazby. A ukažte mi toho soudce, který na návrh advokáta nebo na návrh té matky rozhodne, že ponechá matku těsně před porodem ve vazbě. Potom budu pochybovat o jeho nejen lidských kvalitách, ale i právních. To je první moment.

Druhý moment je ten: Myslíte si, že někoho vezmou do vazby den dva před porodem? Nebo vytváříme podmínky pro to, aby žena mohla být ve vazbě deset, jedenáct měsíců nebo i více než deset měsíců, protože policie a státní zastupitelství není schopno v době vazby zajistit všechny potřebné důkazy tak, aby tady existovaly koluzní důvody vazby?

Víte, já si připadám, že jsem někde jinde než v reálném světe. Já si myslím, že toto není potřeba. A pokud mluvíme o někom, že je obviněn, tak na něj musíme stále hledět jako na nevinného, a podle mého soudu je potřeba vytvářet podmínky pro to, aby matka mohla porodit řádně v nemocnici, případně doma, tak jak se rozhodne, a nikoli ve vazbě. To je jedna věc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP