(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To je návrh a text usnesení o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 136, proti 40. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Končím projednávání tohoto bodu a máme před sebou ještě pravděpodobně poslední bod dnešní schůze. Na pořad jednání 26. schůze jsou předloženy také dvě odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Takže nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí na písemné interpelace.

 

6.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Je to nejdříve interpelace na předsedu vlády Vladimíra Špidlu.

Prosím o klid.

Předseda vlády Vladimír Špidla odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci zkoumání podzemních útvarů na území Borová Lada. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 541. Prosím pana místopředsedu pana Vojtěcha Filipa jako interpelujícího, aby se vyjádřil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, páni ministři, paní a pánové, já budu poměrně stručný, ale nebudu tak stručný jako pan premiér, který mi odpověděl na čtyři řádky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, žádám vás, abyste nepostávali v tomto prostoru, posadili se a vytvořili podmínky pro relativně důstojné projednávání písemných interpelací. Takže prosím vás, pánové, posaďte se, tady to nevypadá, jako kdyby probíhalo řádné jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pana premiéra jsem interpeloval ve věci otázky, zda podzemní útvary na území obce Borová Lada jsou podzemní úkryty vlády nebo armády. Skupina speleologů z Písku dostala právo zkoumat území Borové Lady a tady na fotografiích mám vstup do podzemních prostor, tady vidíte na fotografiích chodby, buď zčásti zasypané, nebo zcela čisté, a tady máte i jejich velikost a stav, který tam je za cca 50 let od doby, kdy byly vybudovány. Potom, jak bylo zjištěno, právo zkoumat tyto prostory bylo této skupině odebráno, oni nevěděli proč, takže se na mě obrátili jako na jihočeského poslance, pravděpodobně proto, že jiného jihočeského poslance v kanceláři nezastihli. Já jsem se tedy zeptal, řekl jsem jim, že důvod může být prostý, že může jít o úkryt vojenského charakteru, který je uzavřen a není veřejnosti přístupný. K tomu prostoru je i zpracovaná mapka. Vše jsem panu premiérovi poslal.

Pan premiér mi odpověděl, že tam vláda České republiky a Ministerstvo obrany neeviduje žádný objekt charakteru podzemního úkrytu. Prosil bych, aby pan premiér před touto sněmovnou slíbil, že mi poskytne jinou odpověď ve chvíli, kdy povodní poškozené materiály týkající se vládních podzemních úkrytů a úkrytů Ministerstva obrany budou rozmrazeny, protože momentálně jsou v mrazírnách, protože byly zaplaveny při povodních. Takže pan premiér buď vycházel z neúplných informací svého úřadu, nebo jeho podřízení mu předložili k podpisu dokument, který nemá žádnou validitu, protože se nemůže opírat o žádnou skutečnost, která je momentálně vládě nepřístupná, protože je skutečně v mrazírnách a ještě onen spis o podzemních úkrytech nebyl rekonstruován.

To je vše, co bych si od pana premiéra přál. Pokud mi odpoví, že jeho odpověď je konečná, v tom případě navrhnu, aby sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí pana premiéra. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a slovo udělím premiérovi, předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, odpověď na jedinou a jasnou otázku obsaženou v interpelaci pana poslance Filipa zní: Armáda České republiky nemá v prostoru obce Borová Lada - Františkov žádný stálý objekt s charakterem podzemních úkrytů v evidenci. Armáda České republiky v posledních letech v této lokalitě žádné takové objekty nebudovala a o jejich budování ani neuvažuje.

Problematika zřizování objektů důležitých pro obranu státu je upravena v ustanoveních § 29 zákona číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení odst. 1 se jedná o pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil. Podle odstavce 3 do objektů důležitých pro obranu státu z důvodu veřejného zájmu nebo z důvodu bezpečnosti fyzických osob může být statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou, do jehož působnosti objekty důležité pro obranu státu náleží, vstup omezen nebo zakázán.

Na jmenovaném území Borové Lady se podle mých údajů nachází pozůstatek podzemí německé továrny na opravu motorů z druhé světové války, která byla vybombardována spojeneckými vojsky. V registru starých důlních děl o tom záznam není. Obecní úřad obce Nové Hutě, do jejíhož katastru lokalita spadá, již v únoru roku 2002 zaslal žádost o stanovisko správě Národního parku Šumava ke svému návrhu, že by v případě nalezení tyto prostory zrenovoval a zpřístupnil jako turistickou atrakci. Rovněž se uvažovalo o možnosti využít jich jako krytů civilní ochrany, přičemž obě alternativy, tj. kryt civilní ochrany a turistická atrakce, se vzájemně nevylučovaly. Správa národního parku povolila zkušební vrty a žádost dále postoupila báňskému úřadu, který měl v případě existence díla zjistit, zda se v místě nevyskytuje nevybuchlá munice.

Dovolte mi tedy, abych ještě znovu vás informoval po konzultaci se správou národního parku a chráněné krajinné oblasti o těchto situacích. Danou problematiku řešil Obecní úřad Nové Hutě v roce 2002. Obecní úřad Nové Hutě tehdy požádal správu Národního parku a CHKO Šumava o stanovisko k záměru obce otevřít podzemní prostory bývalé továrny z let 1942 - 1943 na opravu leteckých motorů firmy Messerschmitt na Františkově mezi obcemi Kvilda a Borová Lada, provedení tří průzkumných vrtů o průměru 110 mm o maximální hloubce 6 metrů na pozemku České zemědělské univerzity Praha atd. Správa CHKO Šumava věc postoupila k vyřízení tehdejšímu referátu kultury Okresního úřadu v Prachaticích. Správa Národního parku a CHKO Šumava v této věci dále nic nevyřizovala, neboť Obecní úřad Nové Hutě od záměru údajně zatím upustil.

Na základě výše uvedeného lze předpokládat, že Obecní úřad Nové Hutě se obával narušení podzemních prostor bývalé továrny firmy Messerschmitt z let 1942 - 1943 dobrovolnými speleology z Písku, a proto jim další výzkumy na místě nepovolil. Z podkladů dále vyplývá, že Obecní úřad Nové Hutě hodlal tyto průzkumy zajistit sám.

Na základě dotazu u vedoucího základní organizace České speleologické společnosti číslo 202 - Šumava RNDr. Jaroslava Cíchy z muzea v Písku bylo zjištěno, že tato organizace zde žádný uvedený průzkum nezajišťovala ani neprováděla, a podle sdělení vedoucího této společnosti se jedná zřejmě o nějakou amatérskou skupinu nebo iniciativní seskupení občanů zabývajících se odhalováním a průzkumem neobjasněných záhad na území Šumavy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP