(16.50 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Dále je návrhem upravena i přímá transpozice některých směrnic Evropského společenství, které se dotýkají zejména dokladů prokazujících splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti. Přijetím návrhu této novely bude harmonizována česká živnostenskoprávní úprava s legislativou Evropských společenství také v oblasti stanovení stejných podmínek pro vstup do podnikání v režimu živnostenského zákona pro občany České republiky a občany členských států Evropské unie.

S přihlédnutím k mezinárodním smlouvám, jimiž jsou Evropské společenství a jeho členské státy vázány, se navrhuje, aby se ustanovení vztahující se na státní příslušníky těchto států, včetně právnických osob se sídlem na území těchto států, vztahovala i na občany dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a na osoby ze Švýcarské konfederace. Současně návrh zakotvuje v souladu se Smlouvou o založení Evropských společenství i právo na volné poskytování služeb podnikatelů z Evropské unie na území České republiky jako jednoho z členských států.

Kromě těchto změn obsahuje návrh některé další úpravy, které byly vyvolány nutností reagovat na novelizace dalších právních předpisů, zejména obchodního zákoníku.

Návrh byl projednán ve výboru pro evropskou integraci a v hospodářském výboru. Výbor pro evropskou integraci neměl k návrhu připomínky. V hospodářském výboru byly přijaty pozměňovací návrhy, s nimiž v plném rozsahu souhlasím, neboť zpřesňují text novely. Děkuji tímto všem, kteří se věnovali této projednávané materii.

Vzhledem k tomu, že se jedná o normu, která úzce váže na harmonizaci s legislativou Evropského společenství, doporučuji vám, vážené kolegyně a kolegové, její propuštění do třetího čtení s následným schválením ve znění pozměňovacích návrhů, které byly přijaty v hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Urbanovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Iniciativně návrh projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 200/1 a 200/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, které přijal hospodářský výbor dne 29. 1. pod číslem 172 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání atd.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, zpravodajské zprávě zpravodaje a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 200 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy máte obsaženy ve sněmovním tisku 200/2.

2. Hospodářský výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

3. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Současně mi dovolte, abych se omluvil jménem hospodářského výboru za drobnou chybičku, která se vloudila do názvu vládního návrhu zákona. Není to pochopitelně číslo 4/1991, ale 455/1991. Doufám, že tato drobná chybička neovlivní vaše rozhodování. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, který je zpravodajem výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, již před více než devíti měsíci na své 14. schůzi dne 25. dubna 2003 se výbor pro evropskou integraci zabýval vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Bylo to ve sněmovním tisku 200. Výbor pro evropskou integraci došel k následujícímu usnesení:

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc., po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Lobkowicze a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám prozatím jednu přihlášku, a to pana poslance Jaroslava Plachého. Dámy a pánové, pokud ta rozprava, kterou povedeme, nebude příliš dlouhá, byl bych rád, kdybychom tento bod doprojednali. Pokud by se zdálo, že sněmovna chce vést dlouhou rozpravu, navrhl bych přerušení a vrátili bychom se k bodům číslo 1 až 7.

Takže v tuto chvíli hovoří pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, tisk 200, si klade za cíl harmonizovat českou živnostenskoprávní úpravu s legislativou Evropských společenství.

Tento návrh obsahuje bezesporu celou řadu nově zaváděných principů do oblasti živnostenského práva, se kterými nelze jinak než souhlasit. Jedná se například o zjednodušení prokazování plnění všeobecných podmínek pro provozování živnosti a přeřazení některých živností z režimu živností koncesovaných do živností ohlašovacích a nutnost vyloučit neodůvodněné překážky vstupu do podnikání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP